ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Печат

Поява на социалните отклонения в спорта. *любителски спорт: агонална игра -спортното поведение –наследство от рицарското поведение –модел на поведение съобразено с правила –преобладава нормативното поведение; *професионален спорт: имитационна игра- преобладава девиантното поведение. Форми  на проявление на  девиантното  поведение в спорта: Измамата: несъобразяване с правилата на играта или организацията на спортното състезание. Бива рутинна и девиантна.; Насилието в спорта е институционализирано- нападателното, агресивно поведение се поощрява. Агресивното поведение e проява на социална инициатива чрез която се осъществяват социални промени промени в социални статуси и роли; Допинг- Аргументи за съществуването на системата за допинг – контрол: *за запазване здравето на спортистите; *запазване на принципа за равен шанс; *някои спортисти са уличени в употреба, а други не; *използват ли се съвременни ефективни методи за допинг контрол; *професионална дискриминация на професионалния спортист; Корупция- корупционният акт е рационално мотивирано действие, с цел заобикаляне на социалните норми. 1. Корупционната ситуация: *стара корупционна система - размяна на социални връзки; *нова корупционна система – размяна на пари, влияние, власт; *разследваща журналистика – публикации на истории с корупция носят печалби и инвестиции; *пазарът на корупционните услуги е затворен пазар: кой /на кого /защо/ как/. 2. Функции на корупцията: а)положителни: намалява насилието,форма на социална адаптация, икономия на време. б)отрицателни:разстройва социалния ред, социална деградация на обществото. Анти корупционни програми:*оттегляне на държавата от икономиката чрез замяна на разрешителните режими с регистрационни режими.*организацията „прозрачност без граници” – създаване и публикуване на корупционен индекс за отделните страни.