ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Печат

Професионален статус на спортния треньор: позиция в която се осъществява трудова дейност- заработване на финансови средства за съществуване, задоволяване на потребности и желания.

Характеристики на професионалния статус: продължителност по време;  професионално образование;  усвояване на професионалната роля;  усвояване на професионален морал (норми (знания, убеждения, ценности); формиране на професионална организация

Професионална идентификация на спортния треньор: (отъждествяване) на социалния актьор с друго действуващо лице или социална категория (група). Процесът на идентификация е процес на научаване, при който с различна степен на преднамереност за определен период социалният актьор моделира в себе си действия, мисли, емоции по образец на обекта за отъждествяване.

Социализацията в този случай се осъществява по модела на интернализация на социалните норми.

При модела съобразяване със професионалните норми –псевдо професионализъм

Професионална кариера –повишаване на професионалните възможности. Социален престиж на професията. Съвременното значение на понятието “престижен статус” се асоциира с продължителен, желан статус, който изразява превъзходство в очите на другите хора и се явява като следствие от постигнат успех в социално значима човешка дейност.

Професионалната организация - основна функция: регулира достъпа на нови лица до професията чрез:*сертификат, *лиценз