Емпиричното социологическо изследване в спорта Печат

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СПОРТА: теоретични изследвания, чрез разкриване същността и значението на основни понятия за съответната наука и взаимодействията между тях; емпирични изследвания:установяване съществуването на определени социални факти от спортната реалност и на връзките между тях; Емпиричното социологическо изследване се провежда на основата на проект. Всекипроект за провеждане на ЕСИ съдържа следните части: ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ- съдържа 6 елемента: 1.Необходимост от провеждането на ЕСИ. 2.Формулиране на изследователския проблем, за решаването на който се налага провеждането на ЕСИ. 3.Формулиране на темата на ЕСИ – изисквания: кратка и ясна формулировка, в която са отразени предмета и обекта на ЕСИ. 4.Цел и задачи на ЕСИ. 5.Теоретичен модел (ТМ)на ЕСИ. 6.Формулиране на работна хипотеза. Хипотеза – алтернативи за обяснение на изследваното явление.  Методика на ЕСИ: 1.Генерална съвкупност и единица на ЕСИ. 2.Обхват на ЕСИ – изчерпателност или извадка 3.Модели за математико - статистическа обработка на събраната първична социологическа информация.  Методология на ЕСИ: 1.Операционализация на теоретичния модел. 2.Скалиране на социологическите променливи. 3.инструментариум за набиране на първична емпирична социологическа информация. 4.методи за набиране на емпирична социологическа информация. 5.Оценка качеството на социологическата информация.