Социологията на спорта като научна дисциплина Печат

Наука: Знание или система от знания получени чрез наблюдение, описание и експеримент за обяснение и прогнози на определени природни или социални процеси и явления чрез създаване на теории. Теория: инструмент за обяснение и прогноза на определен клас от процеси и явления чрез система от понятия. Критерий за научния статус на една теория е нейната опровержимост или проверимост в практиката.  Научна дисциплина: отделна част от научното познание на определена наука. Междудисциплинарни науки и научни дисциплини. Социология на спорта: социология + спортна наука (спортология). Социологията на спорта се основава на постиженията на хуманитарните и социални науки приложени към спорта. Предмет: проблема за социалния ред в спортното пространство. Спортен продукт приема най-общо следните форми: спортен спектакъл, спортна информация, спортни услуги, спортни стоки. Обект на познанието. (съдържание, основни проблеми):социалните актьори в спорта; социалните взаимодействия между социалните актьори в спорта; социалните общности и организации които се създават на основата на тези взаимодействия по повод производството и потреблението на спортния продукт. Основни цели на социологията на спорта като научна дисциплина:обективно изследване на ролята, функциите и значението на спорта; описание и обяснение на процесите на поява и проникване на спорта в различните общества; анализ на процесите на социализация към, чрез спорта и извън спорта; изследване на влиянието на ценностите и нормите на доминиращата култура, регионалната култура и модните културни тенденции в спорта; проучване на начините чрез които спорта отговаря на социалните промени; как се променя спорта в определена страна под влияние на промените в световния спорт. Предметни области на дисциплината: Взаимодействие на спорта като социален институт със социалните институти: Семейство, Образование, Политика, Икономика, Религия, Масмедии. Социални процеси: Спорт и социална стратификация, Спортната култура, Икономика на спорта, Спорт и девиантно поведение, Спорт и медии, Спорт и насилие, Спорт и глобализация.