Понятието култура. Основни елементи Печат

Понятието „култура” се използва за общо наименование на  не биологичните страни на човешкото поведение – език, знаци, символи, обичаи, договори – чрез които човешкото поведение се отличава от поведението на животните и човекоподобните маймуни, т.е.  поведение, което се научава в определена човешка среда. Поведението на човека се определя от 2 програми: инстинктивна - обоснована от основните човешки инстинкти, които определят потребността от въздух, вода, храна и др.;  и културна програма - характеризира се с преднамереност на поведението. Културното поведение е предсказуемо, повторяемо и дисциплинирано. Основните елементи на културата са: КУЛТУРНИ НОРМИ – това са правила или модели на поведение. Определят това поведение, което се приема за очаквано, правилно, подходящо за определена социална ситуация.; МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА. Състои се от: артифакти – с това понятие се означава всичко създадено от човека, от човешката ръка; и технологии -  това е система от знания, умения, сръчности, средства и машини за създаването на артифактите.  СОЦИАЛНА СТРУКТУРА. С това понятие се означава мрежа от организирани модели на социално поведение, чрез които се осъществяват социалните взаимодействия между социалните актьори.