Науката социология – поява и развитие Печат

Понятието „социология” притежава 2 съставни части - латинската дума socio – общ и гръцката дума логос – изучаване, наука. Думата „социология” означава „изучаване на обществото”, или „наука за обществото”, или „наука за социалната реалност”. Науките за обществото се разделят на 2 основни групи: 1.хуманитарни науки – философия, история, филология и др.; 2.социални науки – социология, право, икономика и др. Отделните науки се различават по своя предмет и обект на изучаване. Предмет на научното познание на социологията като наука е проблемът за социалния ред.  За първи път този проблем е формулиран от Томас Хобс. Човекът е същество, чието поведение през краткия живот на неговото съществуване се определя от вътрешно присъщи качества на човешката природа - съперничество, недоверие и стремеж към власт. Съвременното състояние на социологическото познание формулира проблемът за социалния ред по следния начин: как се създават, запазват ,функционират и изменят трайни и регулируеми социални отношения между социални актьори които притежават противоположни интереси и разполагат с различни ресурси. Обекта на научното познание се състои от 3 елемента: 1.действуващи лица (социални актьори) като носители на социалното действие. 2.социалното взаимодействие между тези социални актьори. 3.социалните общности и организации, които се създават на основата на това социално взаимодействие. Съществуват само два вида социални актьори: *социален актьор – физическо лице. Това е всяко човешко същество, което с акта на своето раждане придобива права и задължения в обществото *социален актьор – юридическо лице. Това са социалните организации. Понятието „легитимност” означава приемане и признаване от обществото една дейност като професионална познавателна дейност и професия.