Home Икономика Икономика на труда 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Икономика на труда 1 ПДФ Печат Е-мейл

Икономика на труда

Доц. Сотирова

1.Обществена значимост на труда-икон. и соц. измерения-Трудът (Т)  е основа за съществуване.Присъщ е само и единствено на човека-целенасочена дейност,която дава разход на енергия,заедно с прилагане на знания и умения,с/у която се заплаща,измерима с време и пари.От соц.гл.т. трудът за хората е не „само траектория на доходи”,а той определя соц.идентичност,соц.статус и житейски смисъл.Соц.значимост на труда определя връзката човек-общество и обратно.Във времето Т се възприема различно-от неговото отрицание до признанието му през 16-18век и по-точно средата на 18век,когато той (Т) се възприема като обществена необходимост $

2.Основни етапи в истор.утвърждаване на възгледите за труда-отношението към Т във времето до индустриалната епоха е коренно различно през Античния аристократизъм,Средновековните църковни догми и Протестантското начало и новото разбиране за труда в зараждащата се индустриална епоха.Според Античният аристократизъм Т е работа по принуда с цел да се осигури човешкото съществуване.Ho принудителният труд се отрича и отхвърля като достояние на свободния човек.Свободният гражданин трябва да извършва дейност,която той сам си избира-да я извършва както той пожелае и главно да му носи удовлетворение и развитие.А всичко,което се изпълнява по принуда, е присъщо на робите.Следователно според древните елини земеделците,механиците и търговците са изпълнявали недостоен и презиран труд и затова те са възприемани като роби,а свободната творческа дейност е за свободните хора-гражданите./Различно е отношението към труда,обаче според Средновековните църковни норми.Първоначално той се възприемал като имитация на божественото сътворение на света-разкриван е живота на Исус като обикновен дърводелец,противопоставящ се на богатите и силните.Заради това възприятие назрявали бунтове сред бедните селски маси./Впоследствие Църквата възприема,обаче Т като важен елемент при формирането на човешките добродетели в духа на християнските догми.Тя препоръчва налагането на регулярен труд,даже в случаи на грехопадение Т трябвало да има наказателна и поправителна мярка.Т трябва да води до осъществяване на соц.функция и личното удоволствие.В следствие  се постига и „Общото благо” и личното удовлетворение от християнските добродетели,на които Т възпитава хората./Обрат в християнското разбиране за Т внася протестантството.Новото отношение към човека и обществото се базира на възгледите на Жак Калвин,който дели обществото на избрани и прокълнати,в зависимост от постиженията им още на земния свят.Честният и всеотдаен труд престава да се третира като наказание,а се превръща в духовно призвание и задължение.Времето на възникване на новите христ.ценности съвпада с индустриализиращото се производство и формиращото се под негово влияние ново разбиране на труда като осн.фактор на производство и източник на печалба.човекът вече се възприема като мислещо и работещо същество.Индустриалната епоха превръща труда в основна характеристика на човешкия живот.Той (Т) се поставя в центъра на чов.битие и историческо развитие.Работниците навлизат във фабрики и заводи,засилва се урбанизацията и формира големите градове като основни индустриални центрове.Животът на човека и неговият просперитет се свързват с работата и работното му място.Икон.активност ражда икономическия,рационалния човек,създава нови обществени ценности и нов тип общество.$

3.Основни и непреходни х-ки на труда като чов.дейност-

Трудът се разглежда от различни аспекти като:

а)целенасочена,рационална и осмислена дейност,присъща само за човека.

б)неговото възникване се свързва с разделението на труда и стоковата размяна.

в)Пазарният обмен предизвиква двустранно взаимодействие между човешките потребности и стоковото производство.Нарастването на чов.потребности води до разширено пр-во,а неговото разширение-до нови потребности.

г)Т е дейност,предназначена за другите-това става чрез стоковата размяна на пазара.Т.е.Т е стока,предназначена за пазара.

д)Т е специализирана дейност,свързана с изпълнението на конкретни трудови функции.Специализацията на Т поставя изискване към работника да притежава конкретни знания и умения.

е)Т е технологизирана,инструментална дейност,която поставя изисквания към професионалните качества на работника.

ж)Работната сила е съвкупност от общи и професионални знания,умения и професионален опит.Те се формират с определена професия и/или специалност.

з)Т е съвместна и организирана чов.дейност.За произвеждането на стоки за пазара се използва различно качество и количество труд.Организационната система на Т има 2 основни измерения:Производствено-технологично и социално.Първото разкрива степента на ефективно използване на чов.ресурс и неговата активна роля при използването на другите производствени фактори.Социалното измерение на Т разкрива обществените отношения ,които възникват по повод на използването на Т и неговата обществена оценка,която той получава в процеса на пазарния обмен./Т има двустранна природа и значение.От една страна е конкретна чов.дейност с конкретно съдържание,характер и индивидуална значимост,а от друга страна е соц.обусловена,соц.организирана и соц.значима дейност на хората.$

4.Съвременни х-ки на трудовата дейност:технико-технологичният прогрес и промените в Т и неговото съдържание-в своето историческо развитие Т се променя на равнище конкретна трудова дейност и социална организация на труда.Няколко групи фактори трайно и интензивно променят труда:

*техническият прогрес и технологичната промяна;

*соц.развитие и соц.промяна;

*интернационализацията на капитала и глобализацията на ик-ката.

Характеристиките на технотронното общество са:

а)Технико-технологичният прогрес оказва всестранно,пряко и косвено влияние върху съдържанието на Т и неговата организация.По-значимите ефекти са в следните направления:-Въз основа на нарастването и възникването на нови соц.потребности възникват нов тип производства и технологии.-На етапа на механизацията на труда се постига редуциране на физ.усилия и засилване на аналитико-оценъчните функции при изпълнение на трудовите дейности.На етапа на автоматизацията и въвеждането на автоматизираните производствени системи,трудовите функции на работника се изразяват в наблюдение,контрол и оперативно управление на производствения процес.На етап високи информационни технологии неговите функции се обогатяват и усложняват.Постепено човекът заема все по-малко участие в производствения процес и става управляващ чрез подаване на информационни команди.

б)Автоматизацията прави ниско квалифицираният труд от сферата на обслужването,спомагателните и основните производствени процеси излишен.Днес ефективният труд означава да се работи „по-умно”,не „по-усилено”.

в)Днес професионалната подготовка и притежаването на професия са задължителни условия и предпоставка за намиране на работа.Подържането на професионалната квалификация и преквалификацията са задължителна необходимост.

г)поява на  противоречия и последици от технологичната промяна-противоречие между изискванията за високо образование и подържане на квалификацията и еднообразието и монотонността на трудовите функции.

д)силна поляризация в разделението на труда;

е)Променя се професионалната структура и подготовка.Отмират стари и възникват нови професии.

ж)преструктурират се организационните форми и мащаби на труда като съвместна трудова дейност.

5.Съвременни х-ки на труда:трудът,соц.промяна,соц.предизвикателства и соц.последици- Соц.развитие и соц.прогрес водят до нарастване на соц.потребности.Нараства и обществената значимост на Т в следните измерения:

а)разрастване на мащабите на трудовата дейност

б)техн.прогрес се свързва от една страна с идеите за растежа,качеството на живот и от друга с мобилността на Т,с безработицата

в)Т е основен източник на доходи на населението

г)той се възприема все повече като основна ценност на чов.цивилизация

д)всеки има право да избира своя соц.статус,професия,работно място.Този избор трябва да е доброволен и участниците в отношенията трябва да са равнопоставени

е)чрез Т се придобива специфичен соц.статус въз основа на релацията:професия-заетост-доходи-соц.гаранции-професионална и соц.реализация

ж)Динамиката и развитието на Т предизвикват постоянна преквалификация и професионална мобилност

з)високата производителност на Т води до промяна в структурата на заетостта и произв.разходи и)глобализацията на ик-ката и интернационалното движение на капитала водят до непознати явления и процеси./Населението на планетата за малък интервал от време се е удвоило и е нармално да се появят проблеми със заетостта.Много от хората живеят мизерно,затова за да се подобри качеството на живот на хората,то би трябвало:-ресурсите да бъдат използвани рационално;-да се въведе ефикасен разпределителен и преразпределителен механизъм на доходите;-да се преразпредели заетостта чрез намаляване на раб.време и споделяне на заетостта

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG