Home Икономика Анализ на пазарните множители на публични компании

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на пазарните множители на публични компании ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на пазарните множители на публични компании

1. Представяне на компаниите

СОФАРМА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2007 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Табл.  1

 

 

%

Донев Инвестмънтс АД

25.64

Телсо АД

23.77

Телекомплект АД

20.42

Gramercy Emerging Markets Fund

17.08

Други юридически лица

10.26

Физически лица

2.83

Предметът на дейност на дружествата от Групата e както следва:

-                      СОФАРМА АД - производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и  инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства;

-                      Фармалогистика АД - вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти.

-                      Ростбалканфарм ЗАО - производство и търговия с лекарствени средства.

-                      Българска роза Севтополис АД - производство на лекарствени форми.

-                      Електронкомерс ЕООД - търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника.

-                      Софарма Поланд ООД- изследване на пазара и общественото мнение.

-                      Софарма САЩ –  търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки.

-                      Минералкомерс ООД - производство и търговия с лекарствени средства.

-                      Софарма Трейдинг АД - търговия с лекарствени средства.

-                      Биофарм инженеринг АД  -  производство и търговия с инфузионни разтвори.

-                      Фармахим холдинг ЕАД - търговия в страната и чужбина със суровини, материали, технологии, оборудване и готова продукция на химико-фармацевтичното производство.

-                      НИХФИ АД - научно-изследователска и развойна, производствена и търговска  дейност в областта на лекарствените средства в хуманната и ветеринарната медицина, производство на субстанции.

Арома АД е козметично производствена фирма с портфолио от козметични продукти. Дружеството е маркетиново ориентирано с обект на внимание нуждата на потребителя. Освен   маркетингова  концепция, чийто средства за достигане са  комплексни за получаване на печалба за сметка на осигуряване удовлетвореност на потребителя, компанията е силно фокусирана върху икономическата ефективност от дейността си.

Портфолиото на Арома АД включва групи продукти както следва: пасти за зъби, бои за коса, бяла козметика, шампоани, аерозолни продукти, парфюмерия и сапуни.

Пазарите на компанията са идентифицирани като релевантни на база концепция за предполагаема конкурентна реакция. Продуктите за отделните пазари, които маркетинговия екип на Арома АД  анализира като конкурентни, се определят  предвид не само като конкурентните продукти в момента, а и такива които се очаква да се появят.

При дефиниране на  основни  пазари на компанията се прилага стратегия на фокусиране, която предполага концентриране на маркетинговите усилия само върху определени  пазарни сегменти и завоюване на лидерска позиция при задоволяване на конкретни потребителски потребности. Това е особено изразено при маркетинговия подход на компанията на българския пазар.

Дружеството има традиционно много добри позиции на пазарите в ОНД, Украйна, Румъния, Балканския регион и Арабските страни. Работи по съвместни проекти с партньори от EU.

За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. “Арома” АД, гр. София отчита печалба в размер на 3 543 000 лв. /три милиона петстотин четиридесет и три хиляди лева/, преди облагане с корпоративен данък, съгласно междинен счетоводен отчет за ІV тримесечие.

2. Анализ на финансови данни

Финансовите показатели на Арома АД  са:

Табл.  2

Арома АД

Нетна Печалба

Приходи от продажби

Балансова стойност на капитала

2006г

1895

36 387

30 215

2007г

2812

33 684

32 287

2008г

1 688

18 510

33 970

 

Финансовите показатели на Софарма  АД  са:

Табл.  3

Софарма АД

Нетна Печалба

Приходи от продажби

Балансова стойност на капитала

2006г

22 034

159 275

183 963

2007г

30 630

180 294

214 580

2008г

9 723

89 387

217 676

графика  1. Изменение в цената на база годишни данни

По отношение на Арома АД може да се каже, че се наблюдават по –съществени флуктуации в цената в сравнение с Софарма АД.

3. Представяне на пазарните множители на компаниите

Необходимата информация за изчисляване на пазарните множители е представена на следващата таблица, както и на таблици 2-3.

Табл.  4

Дружество/година

2006

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

3.19

5163933

16472946.27

Софарма АД

2.218

132 000

292776

 

 

 

 

Дружество/година

2007

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

3.1

5163933

16008192.3

Софарма АД

2.103

132 000

277596

 

 

 

 

Дружество/година

2008

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

2.04

5163933

10534423.32

Софарма АД

2.117

132 000

279444

За да се пресметнат пазарните множители е необходима и информация, свързана с нетната печалба или загуба на дружеството, която е:

Табл.  5

Дружество/година

2006г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

1895

Софарма АД

22 034

 

 

Дружество/година

2007г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

2812

Софарма АД

30 630

 

 

Дружество/година

2008г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

1 688

Софарма АД

9 723

Съобразно представената информация, пазарните множители на двете компании са:

Табл.  6

Арома АД

Цена/Нетна печалба

Цена/ Приходи от продажби

Цена/Балансова стойност на капитала

2006г

8692.85

452.72

545.19

2007г

5692.81

475.25

495.81

2008г

6240.77

569.12

310.11

 Табл.  1

Софарма АД

Цена/Нетна печалба

Цена/ Приходи от продажби

Цена/Балансова стойност на капитала

2006г

13.29

1.84

1.59

2007г

9.06

1.54

1.29

2008г

28.74

3.13

1.28

Източници: 

http://www.investor.bg/?cat=10&cid=9&type=5

http://kompanii.investor.bg/?cat=10&cid=47&type=5

Приложение

Баланс и ОПР на Арома  АД

 

 

 

2007   BGN'000

 

2006   BGN'000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от продажби

 

 

35 373

 

37 090

Други доходи от дейността

 

 

950

 

995

Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция

 

 

(1 100)

 

(307)

Разходи за материали

 

 

(16 534)

 

(20 728)

Разходи за персонала

 

 

(3 042)

 

(4 233)

Разходи за амортизация

 

 

(2 047)

 

(2 081)

Разходи за външни услуги

 

 

(6 393)

 

(7 002)

Отчетна стойност на продадени стоки

 

 

(3 067)

 

(1 780)

Други разходи за дейността

 

 

(543)

 

(513)

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи / (разходи), нетно

 

 

(362)

 

(140)

 

 

 

 

 

Печалба преди данъци върху печалбата

 

 

3 235

 

1 301

 

 

 

 

 

 

(Разход) / икономия от данъци върху печалбата

 

 

 

 

544

 

 

 

 

 

 

Нетна печалба за годината

 

 

3 235

 

1 845

Печалба на малцинството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход на акция

 

BGN

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

Нетна печалба за периода

 

 

3 235

 

1 845

 

 

 

 

31 декември 2007               BGN'000

 

31 декември 2006               BGN'000

АКТИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи активи

 

 

 

 

 

Имоти, машини и оборудване

 

 

18 960

 

20 397

Нематериални активи

 

 

313

 

783

Инвестиционни имоти

 

 

929

 

956

Репутация

 

 

276

 

276

Инвестиции на разположение и за продажба

 

 

102

 

116

Предоставени дългосрочни кредити на свързани предприятия

 

 

1 555

 

1 555

Други

 

 

4

 

4

 

 

 

22 139

 

24 087

 

 

 

 

 

 

Текущи активи

 

 

 

 

 

Материални запаси

 

 

4 365

 

6 591

Търговски вземания

 

 

6 370

 

6 936

Вземания от свързани предприятия

 

 

6 283

 

5 819

Други текущи активи

 

 

877

 

614

Парични средства

 

 

340

 

309

 

 

 

18 235

 

20 269

 

 

 

 

 

 

ОБЩО АКТИВИ

 

 

40 374

 

44 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

 

 

 

 

Основен (акционерен) капитал

 

 

5 164

 

5 164

Резерви

 

 

21 776

 

3 533

Натрупани печалби

 

 

6 171

 

21 747

 

 

 

33 111

 

30 444

 

 

 

 

 

 

МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетекущи задължения

 

 

 

 

 

Пасиви по отсрочени данъци

 

 

1 482

 

1 482

Дългосрочни банкови заеми

 

 

12

 

-

Задължения към персонала при пенсиониране

 

 

185

 

166

Други нетекущи задължения

 

 

518

 

319

 

 

 

2 197

 

1 967

 

 

 

 

 

 

Текущи задължения

 

 

 

Търговски задължения

 

3 254

 

3 665

Краткосрочни банкови заеми

 

907

 

6 157

Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми

 

 

 

514

Задължения към свързани предприятия

 

 

178

 

647

Други текущи задължения

 

 

727

 

963

 

 

 

5 066

 

11 946

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПАСИВИ

 

 

7 263

 

13 912

 

 

 

 

 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

 

40 374

 

44 356

 

Баланс и ОПР на Софарма   АД

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG