Home Икономика Публични разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Публични разходи ПДФ Печат Е-мейл

Публични разходи

Същност и оптимален размер на публичните разходи

Държавните разходи могат да се приемат като цена за удобства, които държавата предоставя на населението. Цената на тези "удобства" се определя от редица фактори, които могат да се класифицират като външни и вътрешни.

Към външните фактори спадат заплаха от войни, равнище на технологиите във военната индустрия, инфраструктура, наука, здравеопазване и други.

При вътрешните фактори главно условие е ефективността на пазарното стопанство и публичният сектор в държавата. При нормално функционираща икономика и национално богатство, позволяващи покриването на всички разумни разходи, техният дял от брутния продукт е логично да расте.

Основания за увеличаването на публичните разходи са:

Урбанизацията и индустриализацията, водещи до заплаха от изчерпване на някои природни богатства (гори, води, екологично натоварване в някои региони;

Наложителни разходи за научни изследвания - нови болести (СПИН) и космически изследвания;

Природни бедствия в резултат на индустриализацията - наводнения, урагани, индустриални аварии и др.;

Социалната политика - бедност и инвалидност;

Образование;

Инфраструктура.

При определяне обема и структурата на публичните разходи следва да се прилагат няколко основни принципа, а именно:

-   те да допринасят обществена полза;

-   да се определят по критерии, утвърдени в дългосрочна стратегия за национално и регионално развитие;

-   да се осигури растяща ефективност;

-  да не се отнема възможността за разширено възпроизводство на стопанските субекти;

- да се насочва приоритетно към създаване на възможности за развитие вместо към консумативно потребление (борбата с безработицата).

Класификация на публичните разходи

Според характера на публичните блага биват:

а)   текущи разходи - за издръжка на бюджетната сфера;

б) капиталови разходи - за придобиване и създаване на дълготрайни активи.

По функции на разходите са:

а) разходи за общо държавни служби - изпълнителна и законодателна власт, наука, обща служба;

б)    отбрана и сигурност;

в)    образование;

г)    здравеопазване;

д) социално осигуряване и грижи - пенсии, помощи, преквалификация;

е) жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство;

ж)  дейности по почивно, културно и религиозно дело;

з)   икономически услуги - горива и енергия, селско стопанство, гори, транспорт и т.н.;

и)   други.

По министерства и ведомства

По параграфи - заплати, осигурителни вноски, стипендия, храна и други.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG