Home Икономика ОБУВНИ СТОКИ. КЛАСИФИКАЦИЯ И АСОРТИМЕНТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОБУВНИ СТОКИ. КЛАСИФИКАЦИЯ И АСОРТИМЕНТ ПДФ Печат Е-мейл

ОБУВНИ СТОКИ. КЛАСИФИКАЦИЯ И АСОРТИМЕНТ

Обувните стоки се групират в две групи- кожени и гумени. Кожени обувки. По предназначение се делят на 3 гр.- битови, спортни и професионални. По материала на лицевата част се различават обувки от лицеви кожи, от текстилни материали, комбинирани от изкуствени кожи. Според материала на ходилната част обувките биват: с гьон, с гьоноподобни материали, с гума, с коркови ходила, със синте­тични ходила и др. По цвят -обувките биват: натурални, черни, бели, едноцветни и комбинирани. Според височината на тока: без ток, с нисък ток. (1,5- 2,5 см.), сьс среден ток (2,5- 4,5 см). висок ток (4,4- 7 см.),с много висок ток (над 7 см). По пол и възраст на потребителите обувките се делят на: бебешки, детски, за момичета и момчета, за юноши и девойки, за жени н мъже. В зависнмост  от  конструкцията  обувките се групират на ботуши, боти и цели обувки, половинки обувки, сандали, сандалети, чехли. По типоразмери, по дължина и пълнота се произвеждат в различни номера и няколко ширки.Дължината е ос­новен размерен признак, а пълнотата- допълнителен. Системите за определяне на типоразмерите са две групи. Първата е с размерен признак дължина на табана, а втората дължина на стъпалото. Измерителните единици са сантиметър, щих и обущарски инч.По начина на изработка обувките се делят на; народен тип, специална изработка и луксозни. ГУМЕНИ ОБУВКИВ .зависимост от предназначението им обувките се групират на: битови, спортни и специални.По начина на носене гумените обувки биват: за носене непосредствено вьрху крака и за носене върху друга обувка. По цвят обувките биват: черни, бели, едноцветни и многоцветни. По начина на производство биват: лепени, лакирани, пресувани, нелакирани и др.

57.ОБУВНИ СТОКИ. ПОТРЕБИТЕЛНИ СВОЙСТА И ПОТРЕБИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Функционални изисквания- произтичат от основната функция на обувките. Тази функция е защитна и да предпазват човешкия крак от влага, от висока и ниска температура, от замърсяване и др. Обувката трябва да бъде удобна при работа и почивка. Ергономични изисквания- вкл. антропометричните и физиологичните показатели. Антр. отразяват съответствието на конструкцията на обувката на стъпалато и крака, което се изразява в стабилно закрепване на крака, в лекота при обуване и събуване и в наличието на достатъчно опорна повърхност. Физиологичните показатели определят доколко обувката отговаря на силовите възможности на човека. Обувката трябва да бъде мека, гъвкава, не трябва да има излишна маса. Вътрешната повърхност трябва да бъде, гладка, без гънки. Хигиенни изисквания- характеризират възможността на обувката да създаде около крака определена температура и влажност. Обувката трябва да притежава топлозащитни свойства, които да не позволяват прегряване или охлаждане на крака. Обувките трябва да бъдат водоустойчиви и да имат необходимата въздухо- и паропропускливост. Експлоатационни изисквания- включват дълготрайност, ремонтопригодност и съхраняемост. Обувките трябва да запазят дълго време своя външен вид, здравина и свойства без да се повредят. Трябва да бъдат изработени от качествени материали, а съединяването на отделните части да е здраво и тайно при употреба. Трябва да се съгласуват сроковете на физическото и материалното износване.

58.ОБУВНИ СТОКИ. ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРАЩИ КАЧЕСТВОТО.ОКАЧЕСТВЯВАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО.

Показателите за качеството на обувките се делят на общи и допълнителни. Общите показатели са дадължителни за всички видове: здравина на закрепване на токовете, здравина на шевовете, масата и гъвкавостта на обувките, художествено- естетичните показатели. Към допълнителните се отнасят: твърдостта на форта и бомбето, водопроницаемостта и топлозащитните свойства. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО. Биват три типа: чрез органолептична оценка на качеството- обстоен и внимателен преглед на обувките; чрез лабораторен анализ на физико- механичните показатели- показателите са здравина назакрепване на ходилото, здравина на закрепване на тока и др. ; чрез пробно носене. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУВКИТЕ. Качествените обувки трябва да са добре оформени и изгладени, без механични повреди, текстилните материали трябват да бъдат с равномерна структура, без възли и преплитания. Дефектите се делят на материални дефекти, дефекти при изработката и дефекти в следсвие опаковката, транспорта и съхраняването на обувките. Качествените гумени обувки трябва да отговарят на стандартните изисквания. Дефектите при гумените стоки се делят на: дефектите във външния вид, отклонение от размерите и дефекти които се отразяват на експлоатационните му свойства. В зависимост от броя на допустимите дефекти се окачествяват в първо, второ и трето качество.

59.ОБУВНИ СТОКИ. МАРКИРОВКА. ОПАКОВКА. СЪХРАНЕНИЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК.Опаковка. Кожените обувки и някои видове гумени обувки (като шушони) се обвиват с хартия и се поставят в кутии, а оста­налите гумени обувки се опаковат в книжни кесии, като лаки­раните се обвиват с тънка хартия, за да се изолират една от друга. Маркировка. Маркирането на обувките трябва да се извърши с четливи и трайни означения. Марката на предприятието-проз-водител се поставя на един от следните детайли: върху камерата на ходилото, на стелката, иолустелката и петичката. Каче­ството се отбелязва: I качество — с червен цвят, II качество — със син цвят и ІІІ качество - със зелен цвят. Качеството на обувките «специална изработка» се означава със С1 и С2, а на лук­созните — с Л1 и Л2.На всяка опаковка се отбелязват следните данни: наименование на предприятието-производител, вид на артикула № на обувката, номер на модела, цвят, качество, цена на дребно, дата на производството, лице, ходило, БДС.Съхраняване. Обувките трябва да се съхраняват в закрити и сухи складови помещения. Факторите, които трябва да се съблюдават при съхраняване на обувките, са: температура, слънчеви лъчи, прах, вредители и начин па подреждане. Най-подходящите условия за съхраняване на обувките са: температура от 8 до 20 °С и относителна влажност на въздуха от 60 до 70%, които трябва да се поддържат чрез умерено затоп­ляне и подходящо проветряване.Обувките се подреждат на разстояние 20 см. от стените и 1м. от отоплителни инсталации. Кутиите с кожени обувки се нареждат до 10 реда върху дървени скари или стелажи. Гуме­ните обувки, опаковани в кутии, се поставят на скари или раф-тсве на височина до 2 м, а останалите- на височина до 1,5 м. При продължително съхраняване обувките трябва перио­дично да се преглеждат. Гаранционният срок за луксозни е 90 дни, за официални 45 дни и ежедневни 30 дни.

6.Геометрични свойства: -дължина-означава се в мм. И се определя от най-голямото разстояние между двата края на влакното в опънато състояние. Дължината е ограничена и неограничена..има значение за здравината на преждите,при предене.при усукване на влакната има триене,при по-дълги влакна триенето се увеличава ,а с това се увеличава и здравината. -дебелина-характеризира се с тяхнат5а линейна плътност т.е. с масата им на единица дължина и се означава с tex, линейната плътност на копринените влакна се измерва в dtex.. дебелината се отразява върху качеството на преждата. От по-тънки влакна се получават по-тънки и равномерни прежди. За повечето текст. влакна е характерна неправилната цилиндрична форма, при която трудно се определя диаметъра,ето защо са се наложили косвените методи за измерване. За изразяване тънкостта на влакната преди се е използвала мярката номер метричен,която показва колко метра тежат един грам. За много фините материали се използва единицата denie(den). Тази система се използва за отчитане на финеса.  0,05 g=1 den; -форма на напречното сечение- бива с различна форма в зависимост от вида на влакната:овална,бъбрековидна, бобообразна , звездовидна и др.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG