Home Икономика Пасивни операции на банката

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пасивни операции на банката ПДФ Печат Е-мейл

Пасивни операции на банката. Структура на пасивите. СК и изисквания за капиталова адекватност. Текуща сметка- организация и модели. Организация на набирането на депозити. Емисия на касови бонове и депозитни сертификати. Междубанкови пасивни операции. Рефинансиране. Ресконтиране. Реломбард. Кредитни линии и револвинг линии между банките. Задбалансови пасивни операции.

Пасив

1.СК

Първичен (основен) капитал:

-акционерен капитал и премийните резерви, свързани с издадени от банката акции

-фонд Резервен

-резерви с общо предназначение

Сборът им се намалява с

-нематерилни активи

-загуба от текущата и минали години

-номиналната стойност на обратно изкупените от банката собствени акции

Допълнителни капиталови резерви

-неразпределена печалба

-резерви от преоценка на активи

-капиталово- дългови инструменти

-подчинен срочен дълг

-резерви със специално предназначение

2.Законови провизии

3.привлечени средства:

-депозити на нефинансови предприятия

-депозити на граждани

-депозити на банки и др.финансово-кредитни институции

-депозити на бюджета

-продажба на ЦК с ангажимент за обратна покупка

-задължения по акцепт

-кредити и др.задължения

4.Приходи за бъдещи периоди

5.Др.пасиви

Композирането на структурата на банковите депозити е от особена важност при управлението на банковата рентабилност и ликвидност. Срочните депозити са най-устойчивият, но и най-скъп депозитен ресурс на банките. Депозитите на виждане са най-мобилният ресурс, поставящ на изпитания ликвидността на банките. Неснижаемият остатък по депозитите, установяван като най-ниската дневна наличност на приетите депозити от дадена категория за наблюдавания период служи като основа за осъществяване на т.нар трансформация на падежи – финансиране на активи с по-продължителен срок за сметка на по-краткосрочни пасиви. При формиране на ресурсната база банките следва да установяват реалната цена на привлечения ресурс т.е цената, отчитаща ефекта на минималните задължителни резерви. Формулата за изчисляване на тази реална цена е следната:

P = i/ (1-R)

P- реалната цена по привлечения ресурс

i-лихвеният процент по привлечения ресурс

R- процентът на ЗМР

Пропуснатите ползи, следствие на изискването за депозиране на част от привлечения ресурс под формата на неолихвяван или олихвяван при сравнително ниска лихва при ЦБ или за инвестиране на тази част в нискорискови активи повишават реалната цена на финансиране на активните операции на банката. Процентът на МЗР може да бъде единен за всички категории депозити или диференциран съобразно степента на тяхната устойчивост. При равни други условия колкото е по висок този норматив толкова по висока е реалната цена на привлечения ресурс. МЗР по закон са 8% от депозитната база. Освен под формата на банкови депозити банките могат да привличат средства и чрез: заеми от междубанковия пазар, репо операции, рефинансиране от ЦБ, емисия на собствени дългови ЦК и др. Устойчивостта на привлечените от банката средства представлява един от факторите, предопределящи нейната ликвидност. Кредитите предоставяни от банките на техните клиенти имат най-висок относителен дял в балансовите им активи. Кредит е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице или икономически свързани лица, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид. С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата, съобразно уговорката и да я върне след изтичане на срока, като заплати лихва, уговорена с банката.

Всяка банка трябва да разполага по всяко време със СК в размер не по малък от 10 млн.лв. СК на банката се образува от сбора на първичния капитал и допълнителните капиталови резерви, намален със:

-инвестиции в акции или друга форма на дялово участие, представляващи 10 или над 10 на сто от внесения капитал на банка или небанкова финансова институция както и инвестициите в дългово-капиталови (хибридни) инструменти и в подчинен срочен дълг в такива институции, в които банката има участие 10 и над 10 на сто от внесения капитал, за всеки отделен случай когато те не са консолидирани в баланса й.

-всички инвестиции в акции или друга форма на дялово участие, представляващи 10 и над 10 на сто от внесения капитал в неконсолидирано дружество различно от горепосоченото.

-инвестиции в акции или друга форма на дялово участие в капитала,  в дългово-капиталови (хибридни) инструменти и в подчинен срочен дълг в банка или небанкова финансова институция, различни от горепосочените, в случай че общата им сума надвишава 10 на сто от ЦК преди предходните намаления.

Допълнителните капиталови резерви се включват в СК в размер не по голям от сумата на първичния капитал. В СК не се включват провизиите за покриване на рискове от загуби.

Установяване на рисковия компонент на балансовите позиции:

Активи с нулево рисково тегло са:

-паричните суми в брой

-вземанията срещу правителството на република България или БНБ, както и вземания, безусловно и изцяло гарантирани от тях

-вземания срещу правителства или ЦБ на държави, съгласно приложение 1 на  наредба 8 на БНБ или вземания изцяло и безусловно гарантирани от тях

-вземания срещу международни институции, съгласно приложение 2 или вземания, безусловно и изцяло гарантирани от тях

-вземания изцяло обезпечени с ценни книжа, емитирани от правителството на РБ, от БНБ както и горепосочените правителства, ЦБ-и, международни институции.

-вземания изцяло обезпечени със залог на злато

-вземания изцяло обезпечени със залог на вземане към банката под формата на блокиран депозит в левове или чуждестранна валута, за която БНБ обявява всеки ден обменен курс

Активи с рисково тегло 20 на сто

-вземания срещу местни банки или изцяло гарантирани от тях

-вземания по пътнически чекове, чекове за инкасиране и други инструменти, които незабавно могат да бъдат събрани

-вземания срещу банки на държави посочени в списъка на БНБ или изцяло гарантирани от тях, при положение, че тези вземания не се включват в собствения им капитал

Активи с рисково тегло 50 на сто

-вземанията по кредити изцяло и напълно обезпечени с първа по ред ипотека върху напълно застрахован и оценен по справедлива цена недвижим имот в жилищна сграда, който е обитаван или ще бъде обитаван или отдаван под наем от кредитополучателя.

Активи с рисково тегло 100 на сто

-нетната открита валутна позиция, когато надвишава 2 % от СК на банката

-всички други активи, които не са посочени

В рисковия компонент на балансовите позиции не се включва нематериалните активи.

Установяване на рисковия компонент на задбалансовите позиции:

Всички задбалансови позиции се приравняват на балансови с частта от отчетната им стойност както следва:

Задбалансови позиции с конверсионен фактор 100 на сто от отчетната им стойност:

-гаранциите издадени от банката, които имат характер на заместител на кредита

-банкови акцепти и менителнични поръчителатва по задължения на клиенти

-неотменяеми стенд бай акредитиви, които имат характер на заместител на кредита

-джирата върху менителници и записи на заповед, по които не са задължени други банки

-сделките по които срещу банката може да се предявят обратни искове

-форуърд-форуърд депозити и частично платените ЦК по маржови сметки при брокери

-активи закупени по силата на преки форуърдни договори за покупка

-всички други позиции по които има висока вероятност за изискуемост на задължението

Задбалансови позиции с конверсионен фактор 50 на сто от отчетната стойност

-откритите и потвърдени от банката акредитиви

-ангажиментите по сделки NIF и RUF (NIF – кредитна сделка, свързана с емитирането на ЦК от клиент с посредничеството и под управлението на банката, при която банката предоставя на клиента определен лимит, до който приема да изкупи обратно ЦК, емитирани от клиента по тази сделка; RUF – вариант на NIF, при която не една, а цяла група банки посредничи при емитирането на ценни книжа на клиент като предоставя лимит обикновено за пълния размер на емисията до който групата банки приема да изкупи емисията, в случай че ЦК не бъдат продадени, и в частта до която обявената емисия не бъде продадена при публична подписка)

-гаранции за добро изпълнение, тръжни, митнически и данъчни гаранции и други гаранции, които нямат характера на кредитни заместители

-неотменяемите стенд бай акредитиви, които нямат характера на кредитни заместители

-неупражнените възможности за получаване на кредит от банката по договори за кредитни линии за откриване на акредитиви и стенд бай акредитиви и други подобни с първоначален срок над една година

-договорите за продажба и обратно изкупуване на активи по силата на които прехвърлителят  на актива има възможност да поиска от банката като получател на актива да го прехвърли обратно

-всички други позиции, по които има средна вероятност за изискуемост на поетото от банката задължение

Задбалансови позиции с  конверсионен фактор 20 на сто от отчетната им стойност

-документарните акредитиви, при които предметът на доставка служи за обезпечение и ангажиментите по сделки с клиенти на банката, които ангажименти се прекратяват с изтичането на определен срок или с настъпването на друго определено условие, предвидено в сделката

-всички други позиции при които има ниска вероятност за изискуемост на поетото задължение

Задбалансови позиции с конверсионен фактор 0 на сто от отчетната им стойност: онези позиции на банката, които се водят зад баланса pro memoriam и от които не може да възникне плащане от страна на банката, както и неусвоените кредитни ангажименти с първоначален срок до една година или които могат да бъдат прекратени едностранно от банката по всяко време без предизвестие.

Регулиране на капиталовата адекватност

Общият рисков компонент на активите на банката е равен на сбора на онези части от сумите на балансовите активи и приравнените към тях задбалансови позиции на банката, които съгласно изискванията се отнасят към рисковия компонент на активите.

Отношения на капиталова адекватност:

Банката установява отношението на обща капиталова адекватност като процентно съотношение на СК и общия й рисков компонент, което не може да бъде по малко от 12 на сто. Банката установява отношението на адекватност на първичния капитал като процентно съотношение на ПК и общия й рисков компонент, не по малко от 6 на сто. Степента на риск на активите се установява като процентно съотношение между общия рисков компонент и сумата на балансовите активи, а степента на покритие на активите като процентно съотношение на СК и сумата на балансовите активи, което не може да бъде по малко от 6 на сто.

Текущите сметки са най-разпространените банковите сметки. Средствата при тях могат да се теглят при поискване. Клиентът, който иска да получи обратно средствата си, вложени в текущата сметка, издава платежен документ, с който нарежда на банката да извърши плащането незабавно. Текущата сметка може да се използва са съхраняване безсрочно на внесените в нея средства, те също могат да се получат в наличност или да се използват за безкасови плащания. Плащанията се извършват с различни платежни документи- чек, платежно нареждане, платежно искане, менителница и други. Плащанията от тази сметка се извършват за сметка на собствени средства, ако има авоар по нея или за сметка на банков кредит, който се нарича кредит по текуща сметка Когато плащането се извършва със заемни средства, предварително се договаря размера на кредита, наричан лимит. При ползването на овърдрафт банките санкционират клиентите  за превишението на определения лимит. Ако извършените плащания са по големи от вложените средства по сметката и ако няма предварително споразумение с банката за това плащането би следвало да се откаже от кредитния институт. За превишаването се начислява ежедневна лихва значително по висока от основната. В случаите когато банковия клиент не ползва кредит по текуща сметка, предоставените му заеми се отнасят за ползване по тази сметка чрез кредитирането й. Предоставените по този начин заемни средства се ползват и по наличен и по безналичен начин. Плащанията по безкасов начин се осъществяват на основата на платежни документи чрез дебитиране на текущата сметка. В същото време на клиента се открива и заемна сметка по която се оформя предоставения кредит и дължимата лихва чрез дебитирането й. Този кредит се погасява със средствата по текущата сметка, ако има авоар по нея. Плащането на лихви по депозитите зависи от решението на банката. В много страни лихви по тази сметка не се плащат, тъй като банките безплатно извършват безкасовите разплащания между клиентите си. Много често банките с цел да стимулират създаването на големи кредитни остатъци по текущите сметки предоставят на клиентите си кредити с по ниски лихви или им правят допълнително различни услуги.Средствата по текущата сметка се използват не само за формиране на оборотния капитал на фирмите, но и за междинни цели, изразяващи временно финансиране създаването на ДМА. За тези цели се ползва кредитът по текущата сметка до намирането на постоянни източници за финансиране на инвестициите – акционерен капитал, банков кредит, облигационен заем.

Депозитните операции изразяват приемане по сметка в банката на парични средства на нейни клиенти които представляват касови излишъци или спестявания т.е средства временно приели парична форма или форма на натрупване, предназначено за разширяване на производството. Вложителите или държателите на депозити са кредитори на банката. Депозитите се влагат в банката по инициатива на собствениците им, които предоставят средства си срещу получаване на лихва. Депозитите биват спестявания и временно освободени парични средства от текущия оборот на предприятието. Банките оформят създаването на депозити при тях с откриването на сметка на клиента, което се извършва при спазването на определени юридически изисквания. Движението на паричните средства се отразява по сметката на клиента в банката. При внасянето на пари сметката се кредитира, а при теглене се дебитира. Депозитните сметки могат да бъдат пасивни или активно  пасивни. Видът на депозитната сметка се договаря между клиента и банката. Активно пасивните сметки обикновено се наричат текущи сметки. В банките се съхраняват и бюджетни средства. Депозитите могат да бъдат срочни и безсрочни. Разновидност на срочните депозити са срочните депозитни сертификати, представляващи паричен документ, с който се удостоверява внасянето на пари в банката за определен период от време. Някои депозитни сертификати имат вторичен пазар, а други нямат. Лихвените проценти зависят от срока и размера на депозита. Значителна част от сертификатите не могат да се предават на други лица и следователно да участват в разплащанията между предприятията. Те могат да се превърнат в налични пари чрез връщането им в банката и когато това става преди изтичане на договорения срок се заплаща глоба. Глобата намира израз в намаляването на лихвените проценти или неплащане на лихва за определен период от време. Съществуват и сертификати наречени прехвърляеми или трансферни, които приемат формата на предоставен на банката заем. Преди срока те могат да се продават на вторичния пазар, при което дадения на банката заем не се погасява, а само се сменя кредитора. Прехвърляемите сертификати приемат формата на ЦК- облигации. Близки до тях са касовите бонове. Те представляват също документи, емитирани от търговските банки, удостоверяващи внасянето на определена сума пари в банките На лицевата им страна  се вписват името на вносителя на парите, размерът на сумата, падежът и лихвения процент. За разлика от депозитните сертификати касовите бонове нямат вторичен паричен пазар. Когато притежателят им иска да ги осребри, той ги връща на банката. Ако това се направи преди падежа банката заплаща на клиента по малка лихва.

Продукти и услуги на банковите кореспондентски отношения:

1.Клирингови услуги – уравняване на междубанковите задължения. Автоматизиран процес на движение на парични средства между различните институции с цел изплащане на определено задължение.

2.Финансиране на външнотърговски операции – акредитивни – банката на износителя получава такси за авизиране на акредитива, комисионни за потвърждаването им и за изплащане на сумите по тях

3.Потвърждаване на акредитиви – банките кореспонденти си предоставят кредитни линии за потвърждаване на акредитиви, платими  на виждане без да се изисква покритие. Възможно е откриването на такива линии и за банки клиенти

4.Откриване на кредитни линии по дилърски операции-

5.Банкови гаранции – използват се главно при плащания от непокрит акредитив, както и като гаранция за погасяване на получени кредити – рамбурсен, акцептен или овърдрафт.

6.Банкноти-пратки – предоставяне на кредитни линии и за търговия с банкноти в рамките на договорения лимит. Банкнотите пратки се договарят главно по Ройтер и се изплащат незабавно, без да се чака превеждане на покритие в кореспондентската банка. За услугата се заплаща комисионна.

7.Инкасиране на чекове

8.Многовалутни сметки- характеристика на тази сметка е възможността да се извършват по нея плащания в предварително определен брой валути. Тя обикновено е лихвоносна.

По сега действащото законодателство ТБ-и могат да бъдат рефинансирани от ЦБ само при възникване на ликвиден риск, засягащ  стабилността на банковата система, само на платежоспособни банки изпитващи неотложна потребност от  ликвидност, срещу залог на ликвидни активи, определени по вид и размер. БНБ може да кредитира банки само при наличието и до размера на средствата по депозита на управление Банково в управление Емисионно.

Ресконтирането представлява повторно сконтиране на полица от ТБ при ЦБ. Сконтовата политика на ЦБ означава въздействие върху сконтовите кредити и паричната база чрез промяна на сконтовия процент като намаляването му насърчава търсенето на кредит. Сконтовите кредити са един от начините за рефинансиране на ТБ, често използван преди в страната. Освен тях рефинансирането става чрез ломбардни кредити и краткосрочни депозити, на свръхкраткосрочни депозити за покриване на временни ликвидни нужди. Общо в рефинансирането на БНБ най- голям е бил делът на ломбардните кредити, следвани от сконтовите кредити. Ломбардната политика на БНБ се изразяваше в отпускане на ломбардни кредити, които са краткосрочни, гарантира със залог главно на ЦК, а също така и на злато, конвертируема валута и други. Реломбард – втори ломбарден кредит.

Задбалансовите пасиви са ангажименти по: гаранции, акредитиви, акцепти, менителници

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG