Home Икономика Анализ на потребителите на Кока Кола

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на потребителите на Кока Кола ПДФ Печат Е-мейл

Компанията Кока-Кола  е световноизвестна фирма, лидер в производството и продажбите на безалкохолни напитки. В същото време тя е на трето място по продажби след General Motors и Microsoft в класацията на 500-те фирми с най-голям обем продажби. Компанията е успяла да превземе трайни позиции не само на американския пазар, където първо се разпространява, но и в много други страни по света като почти не е оставила незавоювани пазари. Благодарение на успешната си дейност тя съществува дълги години, продължавайки да разпространява своите продукти като най-предпочитаните безалкохолни напитки от хората по цял свят.

България е първата страна от бившия социалистически лагер, където започва булитилиране на Coca-Cola. Напитката е произведена у нас за пръв път през 1965 година. Мисията на компанията Coca-Cola е да внесе свежест и наслада в живота на потребителите си, превръщайки своите продукти в неразделна част от тяхното ежедневие.

Продуктът-лидер от тези, които произвежда The Coca-Cola Company, осигуряващ и най-голям процент от печалбата е Coca-Cola. В общият асортимент са включени следните безалкохолни напитки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley – Tonik, Kinley – Soda, Nestea, Cappy. Тя обогатява своя асортимент, за да бъде конкурентноспособна.

Маркетинговата среда включва силите и субектите, под въздействието на които се извършват различните маркетингови функции.

1.Макромаркетингова среда – в нея се включват широки социални сили, влияещи върху цялата микросреда на фирмата.

За своята успешна дейност Coca-Cola трябва да се съобразява както със силите на макросредата действащи на вътрешния респ. Американския пазар, така и с тези в другите страни, в които тя разпространява своите продукти. Факторите на макросредата, с които фирмата трябва да се съобразява са: демографски, икономически, политически, правни, културни. Coca-Cola е много зависима от външния пазар, тъй като на него тя реализира по-голяма част от продажбите си.

Широкото разпространение на продуктите й на световния пазар и особено популярността на основния й продукт Coca-Cola показват, че компанията успешно се справя с въздействието на всички тези фактори.

От икономическите фактори действащи върху потреблението на Coca-Cola най-важни са равнището на доходите и произтичащата от това покупателна способност на населението. Наблюдава се силна чувствителност на потреблението на безалкохолни напитки от доходите на населението, а те се определят от своя страна от развитието на стопанството в страната. В България  населението се разделя според равнището на доходите по следния начин:

- с много ниско равнище на доходите;

- с много високо равнище на доходите;

- със средно равнище на семейните доходи.

Coca-Cola разчита най-вече на потребителите със стабилни доходи - средната класа, и насочва маркетинговите си усилия главно към тях.

Всяка страна има свои обичаи, правила, забрани. Затова преди да навлезе в пазарите на отделните страни и при разработването на стратегии за навлизане компанията опознава културната среда на тези страни, за да разбере как ще се приемат предлаганите от нея напитки от населението.

2.Микромаркетингова среда – характерно за нея е прякото й въздействие върху поведението на организацията.

Успех в сложната пазарна среда може да постигне само производител добре познаващ пазарите и потребителите си.

Coca-Cola в наши дни е широко разпространен и добре познат продукт. Негови потребители са хора без ограничения по възраст, пол, образование, религия и т.н. Тя е любима напитка на потребителите от цял свят включително и в България. В много страни нейната покупка е станала навик за потребителите и се купува като един от продуктите от първа необходимост. В България основната и консумация е главно по време на летните горещини и късната пролет, когато Coca-Cola е основно разхладително питие.

Основа за разработването на маркетинговата стратегия са познанията на фирмата за потребителското поведение. То се определя основно от следните фактори:

- Културата на потребителите. Културата е всичко около нас, създадено от човека включва ценностите и широк обхват от поведения, които са приемливи в определено общество. Понятията, ценностите и поведението, които съставляват културата, се научават и се предават от поколение на поколение.

На основата на географските региони и характерните човешки черти, като възраст и етнически произход, културата може да се раздели на субкултури. В субкултурите дори има по-голямо сходство в отношенията, ценностите и действията на хората, отколкото в по-широката култура. Тя се оформя под въздействие на информацията, която потребителят приема от пресата, от телевизията, от контактите си с други индивиди.

- Социални фактори. Тук се включва влиянието на референтните групи, към които индивида принадлежи или към които се стреми. Една група е референтна, когато един индивид се идентифицира толкова много с групата, че той (или тя) взема много от ценностите, отношенията или поведението на членовете на групата. Лицето, което търси референтна група, може да не знае действителния размер на групата. Много хора имат по няколко референтни групи, например семейство, братство, граждански организации и професионални групи. За даден индивид една референтна група може да бъде негативна. Някой може да е бил част от специална група по едно време, но след това да е отхвърлил ценностите на групата. Също така индивидът може да търси информация от референтната група за един или повече фактори, влияещи върху решенията за покупка. Референтната група, която може да окаже влияние на потребителите на Coca-Cola е семейство, където членовете си въздействат активно. Например, ако един член на определено семейство или домакинство е потребител на Coca-Cola, то и останалите членове са потенциални потребители на тази напитка, като несъмнено ще повиши търсенето и предпочитанието към нея. Чрез редовна консумация на Coca-Cola потребителят може да желае да демонстрира  привързаност към американския начин на живот.

- Персонални фактори

Възрастта, професията и образованието на потребителите не оказват влияние върху потреблението на Coca-Cola. Влияние може да има най-вече финансовото състояние на конкретния индивид, т.е. неговите доходи,които до голяма степен определят дали индивида ще включи в потребителската си кошница този продукт и в какво количество ще го потребява.

- Жизнен стил на индивида.

Индивидуалността е вътрешната структура, в която организацията и поведението са свързани по определен начин. Начинът, по който са организирани тези неща във всеки от нас, ни прави уникални. Нашата уникалност е резултат от наследствените черти и придобития опит. Личностите обикновено се описват като притежаващи една или повече характерни черти - принудителност, общителност, догматизъм, авторитаризъм, лесноубеденост, трудноубеденост, агресивност и конкурентност. Маркетинговите изследователи търсят връзката между няколко от личностните характеристики и поведението на купувача. Жизненият стил оказва влияние върху купуваните продукти - той е основен мотивиращ фактор, който оказва въздействие върху потребностите на индивида и решенията за потребяваните от него продукти. Формира се под влияние на индивидуалните характеристики на личността и взаимодействието й с обществената среда. Стилът на живот на даден индивид се изразява предимно в неговите дейности, занимания, интереси, вкусове, отношения, очаквания и чувства. В случая с Coca-Cola определящи са заниманията и интересите на индивида, като посещения на заведения за обществено хранене, дискотечни клубове, дневни и нощни заведения и барове, където се предлага напитката и т.н.

- Психологически фактори.

Те въздействат на подсъзнателно ниво и компанията “Coca-Cola” успешно ги използва в своята маркетингова дейност. За въздействието си върху потребителите тя използва наименованието на марката, която е общодостъпно и лесно за възприемане; интересния дизайн на бутилката, привличащ вниманието на потребителите; червеният цвят на етикета – според психолозите бихме били забелязани и ще изпъкваме, ако сме облечени в жълти и червени дрехи.

Coca-Cola в днешно време е само едно средство за задоволяване на жаждата. Тя се предлага от производителите си като най-подходящото средство за задоволяване на тази нужда, защото Coca-Cola дава и наслада, и самочувствие.

Поради нарастналите изисквания на потребителите загрижени за своето тегло и здраве компанията “Coca-Cola” е преминала към сегментиране на пазара. То се извършва по демографски принцип според възрастта на потребителите. Най-загрижени за теглото и здравето си са мъжете и жените в средна възраст и над нея. За удовлетворяването на този сегмент фирмата създава разновидности на своя продукт Coca-Cola като “Coca-Cola без кофеин и захар”. Чрез прилагането на целевия маркетинг фирмата се стреми да увеличи продажбите си, удовлетворявайки нуждите на всеки един сегмент.

Напиткaтa се предлага в стъклени и пластмасови бутилки, както и в метални кутии. Тенденция е въвеждането на пластмасови бутилки, подлежащи на рециклиране.

Значението на опаковката при Coca-Cola се свързва с:

1) Съхранение на напитката;

2) Привличане вниманието на потребителите.

Търговската марка на напитката съответства на търговското име на компанията като тя е леснозапомняща се дума. Чрез качеството на продукта, компанията поддържа висок имидж на марката.

Потребителското поведение в процеса на вземане на решение за покупка стои в центъра на внимание при формирането, разработката и изпълнението на маркетинговата стратегия в Coca-Cola Company.  Потреблението на Coca-Cola e импулсивно купуване.

От своя страна импулсивното купуване не включва съзнателно планиране, потребителят не знае и не предполага, не планира предварително какво ще закупи. Благодарение на добре развитата дистрибутурска мрежа, Coca-Cola лесно достъпна за потребителя. По този начин освен основните потребители, за които покупката на напитката е рутина, компанията печели и нови чрез доброто разпространение на продукта в търговската мрежа.

Действителната покупка, обаче е само един етап от процеса на вземане на решение за покупка , предшестван от до три други етапа и последван винаги от още един. Потребителят може да прекъсне процеса на всеки един етап, като не е нужно всяка покупка да включва всичките пет етапа.

Ä                  Признаване на проблема, осъзнаване на необходимостта от определен продукт.

Налице е , когато купувачът осъзнае разликата между желано и съществуващо положение. Понякога човек може да има проблем или потребност, с която не е запознат, точно тази е ролята на маркетинговите специалисти - да стимулират осъзнаването на тези проблеми. В това отношение Coca-Cola се успява с помощта на добрата реклама и промоциите, които прави.

Ä                  Търене на информация

Когато осъзнае необходимостта от даден продукт, потребителят естествено се нуждае от информация за продуктите от този тип, за да задоволи своите нужди. Информационното търсене има два аспекта - вътрешен и външен. Във вътрешен аспект потребителят търси в своята памет информация за продуктите, които могат да решат проблема. При липса на достатъчно ресурси в своята памет индивидът търси информация чрез външни източници. Външни източници са приятелите, роднините, познати, колегите или от медиите - печатни, електронни, интернет и т.н. Потребителите също така се доверяват на новини, предавания, бюлетини на различни институции. В България социологическите изследвания показват, че информацията от уста на уста има по-силно влияние върху оценката на потребителя за продукта отколкото печатната информация, освен ако потребителят няма собствено мнение по въпроса или печатната информация е изключително негативна. Това показва и известна липса на потребителска култура в българското общество. Съществува и обратният феномен - огромното количество информация намалява способността на индивида за спокоен и оправдан избор. В случая с марката Coca-Cola, потребителят получава информация предимно от приятели, медии и познати. В този случай информацията е лесно достъпна и във всеки един момент потребителят може да я получи. Широкото разпространение на марката спомага потреблението й - още повече – тя носи имидж на купувача.

Ä                  Оценка на алтернативите

За оценка на продуктите в предизвикания комплект, потребителят установява комплекс от категории, с които той сравнява качествата на продуктите. Тези критерии са характерните черти, които потребителите желаят или нежелаят /респективно имат или нямат нужда/.

Ä                  Покупка

Процесът на вземането на решение за покупка от потребителя често се асоциира само с покупката. Това е изцяло погрешно, защото потребителят избира продукта или марката , която ще бъде купена през етапа на покупката. Изборът се основава на предния етап /оценка/ и на други измерения :

v                                          Наличност на желания продукт;

v                                          Продавач - изборът на продавач определя понякога и покупката на определена марка продукт;

v                                          Други фактори са цената, доставката, гаранцията /срок, обхват/, сервизът, инсталирането, наличие или не на кредит, лизинг и други.

Накрая действителния акт на покупката се извършва през този етап, ако потребителят разбира се не е прекъснал процесът някъде по веригата.

Ä                  Оценка след покупката

След извършването на покупката, потребителят започва да преценява своето поведение и самия продукт. Голяма част от критериите, използвани в оценката по време на третият етап се използват в оценката след извършването на покупката. Резултатът е: душевно задоволство или неудовлетвореност. Това е в сферата на чувствата и затова има силно влияние върху мотивацията на потребителите и възприемането на информацията. Потребителското удовлетворение или неудовлетворение определя отношението на потребителя към търговската марка, дали ще я препоръча или не на други потребители или ще й прави антиреклама пред свои приятели познати и близки .

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG