Home Икономика Минимален осигурителен доход

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Минимален осигурителен доход ПДФ Печат Е-мейл

Минимален осигурителен доход- същност, специфика и връзката му с доходите на наети лица.

1. Същност на минималния осигурителен доход

Осигурителният доход представлява базата, върху която се начисляват осигурителните вноски, като за работниците и служителите,  осигурителният доход представлява брутните месечни възнаграждения, както и всички социални разходи на работодателя, давани постоянно или периодически пряко на работниците и служителите в пари или натура, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определяни ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигурителните вноски на работниците и служителите се внасят върху осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Това е така, когато лицата са отработили всички работни дни през календарния месец при пълното за тях законоустановено работно време. В случаите, в които работниците и служителите са отработили само част от работните дни през месеца или работят на непълно работно време, минималните осигурителни доходи се определят пропорционално на отработеното време. В така посочените възнаграждения с оглед определянето на минималния осигурителен доход не се включват сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономическа дейност и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО). Икономическата дейност на осигурителя се определя по Националната класификация на икономическите дейности - НКИД 2003, а квалификационната група на професията на всяко осигурено лице - по Националната класификация на професиите. Минималните осигурителни доходи не се отнасят за лицата, работещи на основание специални закони, работещите без трудови правоотношения и самоосигуряващите се лица.

Задължителните осигурителни вноски се дължат в пълен размер върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за календарната година, в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО. При начисляването на заплатите в следващия месец задължителни осигурителни вноски се дължат до края на същия месец върху разликата между задължителните осигурителни вноски върху начислените възнаграждения и внесените осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии.

Самия минимален осигурителен доход се определя за всички работници и служители, работещи по трудови правоотношения, както и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества и зависи от икономическата дейност на осигурителя и квалификационната група, в която се класифицира професията, упражнявана от всяко осигурено лице. Размерите на минималните осигурителни доходи са регламентирани в приложение №1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО. Така определените размери на осигурителните доходи са месечни. В зависимост от категорията на осигурените лица съществуват особености при определянето на размерите на минималните осигурителни доходи, върху които се изчисляват осигурителните вноски.

Минималният месечен осигурителен доход се изчислява съобразно разпоредбите на ал. 2, 3, 4 и 5 към чл. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане. Минималният месечен размер на осигурителния доход е сума, изчислена от НОИ като необходим минимален осигурителен доход за признаване на осигурителен стаж.

2. Минимален осигурителен доход по отделни категории лица

Осигурителните вноски се дължат върху определените минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии и в месеците, в които е изплатен само аванс.

Осигурителните вноски на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се изчисляват върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителния доход след приспадане на нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ.

Минималните осигурителни доходи следва да се имат предвид и когато се изчисляват дължимите осигурителни вноски за лицата, упражняващи трудова дейности и получаващи доходи на изборни длъжности. За този кръг осигурени лица не се приспадат нормативно признати разходи.

Минималните осигурителни доходи за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества и за лицата, упражняващи трудова дейности получаващи доходи на изборни длъжности, могат да се намаляват пропорционално само в зависимост от отработените от лицата дни. В посочените възнаграждения с оглед определянето на минималния осигурителен доход за този кръг осигурени лица не се включват сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, както и получените парични обезщетения по КСО.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди, съгласно Закона интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии.

Размерът на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за осигурителите от бюджетния сектор с поредни номера от 60 до 63, 65 и 68 се прилагат от 1 юли 2006 г. От началото на 2006 г. до юни 2006 г. включително осигурителните вноски за ДОО на работниците, служителите, изпълнителите по договори за управление и контрол и упражняващите трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности от посочените икономически дейности се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения. Това изключение се отнася само за осигурителите от бюджетния сектор. За останалите осигурители от посочените икономически дейности, които не са от бюджетния сектор, минималните осигурителни доходи се прилагат по общия ред, т.е. от 1 януари 2006 г.

3. Изменения от 01 януари 2007 г –минимален осигурителен доход  при непълно работно време

От началото на 2007 г. изчисляването и изплащането на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване се извършва съобразно една наредба, а елементите от осигурителните доходи, върху които се дължат осигурителни вноски, се определят съобразно друга наредба. Това е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски . Измененията и допълненията в тази наредба са публикувани в Държавен вестник - бр. 15 от 16 февруари 2007 г.

От началото на 2007 г. осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се дължат не само върху изплатените възнаграждения на осигурените лица, но и върху възнаграждения, които са само начислени във ведомостта за работна заплата, но не са изплатени. Друг елемент, включен в осигурителния доход през 2007 г., е възнаграждението, изплатено от средствата на осигурителя на основание чл.40, ал.4 от КСО. Във връзка с това в чл.3, ал.1 от наредбата е регламентирано, че осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително тези по чл.40, ал.4 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. Направено е важното уточнение, че възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

В случаите, в които осигурителните вноски се определят от начислените, но неизплатени възнаграждения следва да се има предвид, че вноските не могат да се определят за доход по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

През 2007 г.            размерите на определените минимални осигурителни доходи могат да се намаляват в зависимост от отработеното от осигурените лица време. При определянето на размера на минималните осигурителни доходи, върху които се дължат осигурителните вноски в тези случаи от началото на 2007 г., трябва да се взема предвид и възнаграждението, изплатено от работодателя за първия работен ден от неработоспособността на основание чл.40, ал.4 от КСО.

Съгласно чл.40, ал.4 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.

На практика, до края на 2006 г. осигурителни вноски се начисляваха само след изплащане на възнаграждение за положен труд. От началото на 2007 г. осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 8 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване - изпълнители по договори за управление и контрол, синдици и ликвидатори, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения, намалени с нормативно признатите разходи по чл. 29, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

От 01.01.2007 г. осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155-157, 159, 161, 162, 166, 168-170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца (дните от временната неработоспособност, за които обезщетението е за сметка на работодателя).

В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски,  за които е получено или начислено, но неизплатено възнаграждение.

Когато лицето е работило при непълно работно време, минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (дните от временната неработоспособност, които са за сметка на работодателя). В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в чл. 1, ал. 2 от наредбата или не е отработило всички работни дни през месеца.

Осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на изпълнителите по договори за управление и контрол, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

 

WWW.POCHIVKA.ORG