Home Право Закон за защита на потребителите

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Закон за защита на потребителите ПДФ Печат Е-мейл

 

Обща характеристика и приложение на ЗЗП

Чрез ЗЗП законодотелството се намесва в защита на по-слабата страна в процеса на покупко-продажба – потребителя. Целта е да се осигурят справедливост и равнопоставеност.

Категориите, които се коментират в ЗЗП са:

9 Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназвачени за извършване на търговска или професионална дейност.

10 Търговец – всяко физическо или юридическо лице, което продава стоки или услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност

11 Производители – лица, които по занятие произвеждат стоки в завършен вид или съществено преправят стоки с цел пускането им на пазара

12 Вносители – лица, внасящи стока на територията на страната като част от своята търговска или професионална дейност, с цел стоката да бъде разпространена

13                  Доставчици – всички лица по веригата на доставката на стоката, които по занятие прехвърлят собствеността върху нея на други доставчици, търговци или на потребителя.

Според ЗЗП, всяка договорка, според която потребител предварително се отказва от правата си, предоставени от закона е нищожна.

Правото на потребителя да получава информация относно закупуваната стока или услуга (цена, състав, срок на годност, количество, инструкции за ползване и т.н.) е предвидено като задължение за всички търговци.

Употребявани стоки, стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава опасност и такива с намалени цени следва да се предлагат на специално обозначени места.

Забранени рекламни практики 

Реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки и услуги.

ЗЗП забранява използването на определени рекламни практики. Такива са:

14 заблуждаваща реклама – реклама, която подвежда лицата, до които е адресирана и поради това може да повлияе на тяхното пазарно поведение или да нанесе вреди на конкурент.

15 непочтена реклама – реклама, която съдържа елементи на дискриминация или накърнява човешкото достойнство, цели да предизвика безпокойство и страх, обещава лесни печалби, обърква клиентите чрез представяне по начин, подобен на този на известни производители, може да предизвика морални или умствени смущения у деца, използва данни за превъзходство на рекламираните стоки, които не могат да бъдат проверени или използва елементи на насилие.

16                  сравнителна реклама – реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлаганите от него стоки или услуги. Тя е разрешена само когато не подвежда лицата-адресати, не сравнява стоки, задоволяващи еднакви потребности и не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти, нито ги дискредитира и опетнява.

Правила, регулиращи търговските практики и способи за продажба

ЗЗП регулира някои специфични случаи на търговски продажби:

17 договор, сключен извън търговския обект – сделки, сключени при посещение на търговеца в дома или работното място на потребителя, когато посещението не е изрично поискано от потребителя или по време на пътуване, организирано от търговеца. При този вид договори, търговецът е длъжен да уведоми потребителя в писмена форма за правото му да се откаже от договора в седемдневен срок. В противен случай законът завишава срока до три месеца. Тези разпоредби не се прилагат при договори на стойност под 120 лв, договори за строителство, продажба и наем на недвижими имоти, за редовна доставка на домакински стоки за текуща употреба, договори за застраховки и ценни книжа.

18                  договор за продажба от разстояние – доставчикът отправя предложение до потребителя без физически контакт. Договорът се сключва чрез средсвата за комуникация. Тези договори са абсолютно забранени за продажба на лекарства, хранителни добавки, хомеопатични и други продукти, представяни с лечебно действие. Доставчикът е длъжен да изпълни договора в срок от 30 дни от датата на поръчване, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка. Във всички случаи на правни спорове, относно изпълнение или неизпълнение на изискванията за сключване на подобни договори, тежестта на доказване се носи от доставчика.

Способи за продажба

Според ЗЗП, доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане, без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.

Всяко съобщение за намаление на цените трябва да посочва стоките, за които се отнася, условията за извършването му и срока, за който е валидно.

Забранява се предлагането на две или повече стоки или услуги с обща цена, ако нямат съществена връзка помежду си.

Безопасност и качество на стоките и услугите

Производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, са длъжни да предлагат на потребителите само безопасни стоки и услуги. При неспазване на изискванията за безопасност, контролните органи в лицето на Комисията за защита на потребителите имат право да разпоредят разнообразни мерки.

Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба като отговаря за всяка липса и несъответствие. ЗЗП регламентира и предоставянето на търговска гаранция. Тя е всяко задължение, поето от продавача или производителя към потребителя, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

Органи и организации за защита на потребителите

- Комисия за защита на потребителите – самостоятелно юридическо лице с компетентност да осъществява контрол върху заблуждаващата, непочтената и неразрешената сравнителна реклама, предявява искове за колективна защита на потребителите, осъществява контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на ЗЗП и др.

- Сдружения на потребителите – сдружения с нестопанска цел, които действат изключително в интерес на потребителите.

- Национален съвет за защита на потребителите – консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката.

 

WWW.POCHIVKA.ORG