Home Право Брачни отношения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Брачни отношения ПДФ Печат Е-мейл

Брак може да сключи само лице навършило 18 години , но по важни причини брак може да сключи лице на 16 години по решение на райония съд.Не може да сключи брак лице, което е свързано с друг брак.Също така, което страда от болест, представляващо опасност за другия съпруг(освен ако той знае за това заболяване).Също и под пълно запръщение, по права линия (братя и сестри) и други роднини по сребрена линия, до четвърта степен (първи братовчеди).

Сключване.Бракът се сключва по взаимно, свободно изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностно лице по гражданско състояние.А такова  лице е кмета или опълномощено от него друго лице.Встъпващите в брак показват на длъжностното лице , че няма пречки за брака им , медицинско, обща декларация за избрания режим на имуществени отношения.Бракът се сключва в публично място , избрано от кмета, в писменна форма.Длъжностното лице изготвя акт за брак.Той се подписва от стъпващите в брак. От длъжносното лице и двама свидетели (техните подписи не са от значение). Религиозните обреди са разрешени, но не пораждат правни последици. Със сключването на брака възникват лични имуществени отношения между съпрузите.

Имуществени отношения могат да се уредят от съпрузите по техен избор на един от следните 3 режима :

 1. Законов режим на общност;
 2. Законов режим на разделност;
 3. Договорен режим;

 

Законов режим на общност

Той възниква на съпружеска имуществена общност. Всички вещни права , придобит по време на брака принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо на чие име са придобити.Предметите са общи.Но не ствата общи вещите придобити преди брака. Също така не са общи , придобити по време на брака , но по наследство или подарени. Не са общи и вещите за дрехи , компютри и пр. Не стават общи и вещите на съпруга, едноличен търговец , които са включени в търговското му предприятие.Съпрузите имат равни права върху общото имущество, но могат да отговарят за него само съвместно, а не поотделно.Той се прилага ,ако съпрузите не са избрали друг режим.

Законов режим на разделност

При този режим правата придобити по време на брака са личностни.Кой каквото си е купил си е за него.

Договорен режим

При него съпрузите правят брачен договор.Такъв могат да сключват само дееспособни лица и се уреждат само имуществени отношени.Това става след 18 годишнина. Определят се правата върху тяхното имущество, начините на разпореждане , участването в разходи, отношенията при развод, грижа за децата. Сключва се лично от страните, в нотариална, писменна форма.

Страните свободно избират тези режими. Могат да ги изберат или сменят и по време на брака.

Прекратяване на брака:

 1. Със смъртта на един от съпрузите,
 2. С унищожаване на брака (по съдебен ред), когато не са спазени условията (несъгласие, друг същ. брак). То става по съдебен ред.
 3. С развод

По исков ред и по взаимно съгласие

-                      Всеки от съпрузите може да поиска развод, когато бракът е дълбоко разтроен.

-                      Сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите Без мотиви. Те трябва да представят на съда споразумение със всички последици от брака (издръжка за деца, апартамент и пр.). Ако това споразумение не противоречи на развода, той се приема.

Право на издръжка има нетрудноспособно лице, което не може да се издържа от своето имущество. До 18 годишна възраст възрастните са длъжни да го издържат, а до 25 ако е в редовна форма на обучение.

Фамилното име може да си остане или да се възстанови старото.

Ако единият откаже развод : съдът преценява.Ако има разтройство на брака…

Произход, родство…

Произходът : Това е биологичната връзка на детето с неговите родители.Произходът от майката- майщенство, а такава е тази , която го е родила. Бащата – съпругът на майката се счита за баща на детето , по време на брак и 300 дни до прекратяване на брака.Произходът може да се оспорва.(важи и за майката и за детето).Всеки родител може да припознае своето дете.

Родство: Има два вида родство (*3)

 1. Родство по права линия – Родството на две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от другото.
 2. Родство по съребрена линия –Връзката между две лица, които имат общ родоначалник без едното да произхожда от другото.Техните деца са роднини по съребрена линия. Те също имат обща линия.

Осиновяване – пълно и непълно.

Наследствено право – дял на гражд. право…..

Наследници могат да бъдат физически и юридически лица(само по наследство). В наследствената маса се включват всички прехвърилими имуществени права и задължения на наследодателя.

Видове наследяване

Има два вида наследяване – по закон, при което законът определя кръга от наследници и техния ред за наследяване. И вторият вид е по завещание- при него завещателят определя лицата, които ще го наследят.

Наследяване по закон.Той се установява по родство, но не всички наследяват и то по равно. Законът определя редове по наследяване. Първи ред са децата на починалия(изключват останалите наследници. Те наследяват всичко).Вторият ред са родителите. Третият са братя и сестри. Четвърти ред, роднини по съребрена линия от 3 до 6 степен.Съпругът участва в наследяването със всички.

Наследяване по завещание. Той е едностранен, безвъзмезден акт, с който приживе едно физическо лице се разпорежда с имуществото си за след неговата смърт. То поражда действие и след смъртта си.Всяко физ. Лице над 18 може да завещава.Свободно може да се избира , на кого да се завещае. Има два вида завещание. Едното е нотариално – завещателят се явява пред нотариус, който записва волята му. Двама свидетели и се съхранява при нотариус в специална книга със завещания.

Саморъчни завещания. То трябва да е написано изцяло ръкописно. Трябва да съдържа датата, завещателните разпореждания и накрая да е подписано от завещателя.Може да бъде оставено при нотариус ,в запечатан плик, той не го чете.

Няма неотменяем завещание. Важна е датата, за да се разбере дали лицето е дееспособно.

След смъртта на завещателя по искане на наследниците се отваря завещанието. При отказ на наследство: Със смъртта на завещателя наследството се открива, но не преминава върху наследниците. Те могат да го приемат, н о и да се откажат от него.

Приемането може да стане по 2 начина:

 1. Изрично – Цялото се приема
 2. По мълчалив начин – Демонстрира , че го е приел (ремонт, данъци, пр)
 3. Можа да се откаже от наследство – Няма да придобие нищо.

Ако няма наследници, държавата придобива наследството.

А ако един се откаже, делът му се разпределя на другите.Наследяващият трябва да плаща…

Възниква съсобственост.Може да се отмени чрез делба.

 

WWW.POCHIVKA.ORG