Home Право Гражданско процесуално право

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Гражданско процесуално право ПДФ Печат Е-мейл

1.Допустимо ли е страна, която е участвала при съставянето на документа(неофициален) да доказва, че не датата посочена в договора е достоверна?

-Не е допустимо.Ще бъде допустимо само ако се претендира друга дата заради грешка.И двете страни са обвързани от датата, предвид възможната симулация на процеса вследствие претендиране на недостоверна дата между същите страни.Когато документа е официален ще се оспорва по всички допустими начини.

2.Допустимо ли е да се доказва със свидетелски показания текста на комисионен договор при положение, че страната твърди че документът(договорът) е унищожен при пожар?

-чл.203   и сл. ТЗ препращат към правилата за договора за поръчка чл. 280 и сл. ЗЗД

3.Как можем да защитим правата си ако сме купувач по сделка изповядана пред мним(нередовен) нотариус?

-Ако за сделката се предвижда такава форма, сделката е НИЩОЖНА.НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН  е и нотариалният акт(който е публично волеизявление подчинено на друг режим).

НО ако се купува от НЕСОБСТВЕНИК сделката НЕ Е НИЩОЖНА, а просто не е изпълнено задължението по договора и ще се търси изпълнението.

-Страните може да се защитят: 1) като отидат при друг  (редовен)нотариус да изповядат сделката, която има сила на предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот.2)или иск за обявяване на сделката за нищожна 3)или конститутивен иск по чл. 19 ал. 3 ЗЗД

4.Допустимо ли е да бъде разпитван като свидетел адвокат консултирал страна при изготвяне на процесния договор?

-Допустимо е, НО АКО НЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНАТА ПО ТОВА ВИСЯЩО ДЕЛО.

5.Какъв ще бъде видът на порока ако съдът позове решението си на едно невярно заключение на вещо лице?

-НЕПРАВИЛНОСТ поради НЕОБОСНОВАНОСТ(погрешни фактически изводи.

6.Страна по дело за делба във второ по ред открито заседание сте.Насрещната страна представя ЧАСТЕН  документ с невярно съдържание.ВИЕ не присъствате!

а)Как да искаме НЕИСТИННОСТ на този документ?

-Ако не сме редовно призовани имаме право да искаме повтаряне на съдопроизводствените действия.

-ОСПОРВАНЕ на документ е възможно само когато той има сила, която го обвърза(винаги официалните).В случая частният документ няма такава сила!!!

б)............а ако документът с  невярно съдържание е удостоверение за наследници, как да претендираме неговата неистинност?

-Става дума за ОФИЦИАЛЕН СВИДЕТЕЛСТВАЩ ДОКУМЕНТ

-чл.193 ГПК(ако присъстваме)→→→чл. 124, ал 4 ГПК или чл. 343 ГПК→→→ в краен случай чл.303 ал , т. 2

в).............с какво ДРУГО възражение разполагаме ако присъстваме?

-възражение за ненавременно представяне

-възражение за неотносимост към спора

7.При процес за оспорване на продажба като привидно дарение необходимо ли е да представите начало на писмено доказателство?

-чл. 165 ГПК и чл. 135 ЗЗД

8.Как слева да постъпим ако решаващ за делото свидетел е тежко болен.......?

9.Допустимо ли е по иск за заплащане на неплатен наем възражение че наемодателят не е собственик на процесния имот?

-НЕ е допустимо, но е допустим инцидентен установителен иск.

10.Допустимо ли е възражение за несобственост при иск за опразване на помещение дадено под наем?

11.Как следва да квалифицирате иска (облигационен или вещен)за връщане на вещта ако договорът за наем е бил прекратен ?

-облигационен на база чл. 55 и сл. На база впоследствие отпаднало основание

12.Допустимо ли е по ревандикационен иск да се предяви обратен иск от ответника или от ищеца?

13.Допустимо ли е да се предяви инцидентен установителен иск за действителността на завещание в производството  по делба?

-чл. 343 ГПК

14...........а при прозводтство по произход възможен ли е по-горния инцидентен иск.

-НЕ

15. Допустимо ли е да се предяви инцидентен установителен иск за произход в производството за делба?

-ДА, чл. 343 ГПК

-НЕ(Силви Чернев) защото това са две конкуриращи се особени производства.Евентуално съдът може да се ползва от резултат само в рамките на производството не и след това.

16.Допустимо ли е да се съединят поради връзка с делата(213 ГПК) иск за сключване на окончателен договор и иск за връщане на полученото по договора?

-НЕ

17.Допустимо ли е и под каква форма може да встъпи нов ищец наред с първоначалния в процеса?

-ГПК не урежда изрично тази хипотеза(освен чл.228) но на практика същия резултат се постига чрез особен случай на ГЛАВНО ВСТЪПВАНЕ по 225 ГПК

18.Допустимо ли е иск за осъждане на неограничено отговорен съдружник в КД без да е предявен иска към СД-то?

-НЕ чл. 88 ТЗ

19.Допустим ли е в един процес иск срещу СД и успоредно с това иск срещу съдружник в СД?

-чл. 88 ТЗ

20.Срещу всичики ли съдружници следва да предяви иска ако е допустима хипотезата по-горе(19)

-НЕ-чл. 88 ТЗ

21.При иск за персонална симулация необходимо ли е иск да се предяви срещу 2-те страни по по привидната сделка (скритото лице да иска обявяване на сделката за недействителна)?Има ли другарство и какво е то?

-става дума за отрицателен установителен иск, който може да бъде предявен от всеки кредитор на длъжника, респ. неговите частни правоприемници,самите страни по сделката, както и от всеки заинтересуван

-отчужденията извършени от симулативния приобретател не могат да се атакуват ако вторият не е знаел за симулацията

-решението по иска за разкриване на симулацията ползва всички кредитори

-ФАКУЛТАТИВНО(значи може да не е предявен иска и срещу двете страни)-НЕОБХОДИМО- (решението трябва да е еднакво по отношение на другарите)ПАСИВНО другарство

22.При иск по чл. 134 по ЗЗД кой ищец и кой ответник, характер на другарството?

-ищец е кредиторът(проц. субституент), който е увреден от бездействието на длъжника(кредиторът иска да упражни чуждите имуществените права на длъжника)По силата на чл. 134, ал 2 ЗЗД, като съищец се призовава и длъжника.Ответник е третото лице-длъжник на длъжника.НЕОБХОДИМО-АКТИВНО-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО(законът изисква задължителното участие на длъжника)

-кредиторът упражнява чуждо материално право от свое име и на собствено основание, кредиторът НЕ действа като представител на длъжника

-кредиторът има различни процесуални интереси, които обаче не са противоположни

-третото лице има право да противопостави на кредитора всички възражения, които би противопоставил на длъжиника-съищец

-решението ще има действие и за съищеца

-кредиторът-съищец няма право да се разпорежда със спорното право да сключва спогодба

-преките последици от уважаването на иска са в имуществото на длъжника-съищец и ще се ползват  от останалите кредитори с малките предимства по чл. 136 п. 1

а)………особена възможност е предвидена в чл. 401 ГПК

-кредиторът може да предяви вземанията на длъжника за свое удоволетворение, като си послужи с общите правила за обезпечение на исковете(напр. запор върху вземането на длъжника срещу трето лице;във всички случаи след налагането на запора третото лице не може да престира на прекия си длъжник; ако третото лице не оспорва вземането, то го внася по сметка на съдия-изпълнителя, ако пък не го внесе- тогава кредиторът има право на иск по чл. 401 ГПК спрямо него)

-за разлика от непрекия иск по чл. 134 ЗЗД, възможността по чл. 401 не изисква доказване на качеството кредитор, а самото налагане на запора го легитимира да предяви иска по чл. 401

б)…….възможността по чл. 510 ГПК

-възможност кредиторът да запорира вземанията на длъжника веднага щом се е снабдил с изпълнителен лист срещу длъжника

-пред кредитора остава избор или да му се предаде за събиране въпросното вземане, или да му се предаде вместо изпълнение

в)…….а при иска по чл. 135 ЗЗД?

-ищец по отменителния иск може да бъде всеки кредитор(дори приносителят на запис на заповед-процесуалният субституент на кредитора;не е необходим изпълнителен лист)чието вземане е възникнало след сключването на атакуемата сделка(освен ако сделката не сключена с единствената цел кредиторът да бъде лишен от обезпечението на което би могъл да разчита)
-СЪответници са длъжникът и лицето, с което той е договарял, завеждането на иска само спрямо трето лице не би отхвърлил иска(затова другарството е ФАКУЛТАТИВНО)

-ФАКУЛТАТИВНО-НЕОБХОДИМО-ПАСИВНО другарство

-предмет на иска е обявяване на сделката между длъжника и третото лице за недействителна само спрямо кредитора(спрямо този кредитор длъжникът е в положението преди сделката и само кредиторът ще има право да се удоволетвори по реда на изпълнителното производство от този актив само в отношенията между този кредитор и длъжника  )

-действието на решението по уважения отменителен иск спрямо третото лице се проявява в това, че кредиторите в чиято полза е обявена недействителността се удоволетворяват  от сумата получена от публичната продан преди третото лице, ако то участва в разпределението с вземането произтичащо от обявената за недействителна сделка

-ако третото лице, знаещо за увреждането прехвърли възмездно имота на друго лице несвързано с отношенията, то на това „4-то лице” няма да му бъде противопоставено действието на отменителния иск само ако е придобило вещта преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността

-за разлика от симулацията с отменителния иск се атакува действителна правна сделка

23.Допустимо ли е по иск за оспорване на майчинство от първия съпруг, да се предяви иск и от втория?

24.Допустимо ли е при повторно предявяване на иск за развод(очевидно първият е бил отхвърлен)да се посочи обстоятелство за дълбокото и непоправимо разстройство, което било настъпило преди влизане в сила на първото решение?

-Не ако страната е знаела за него в първия процес.Принцип за изчерпаемост на основанието

25. Допустимо ли е при повторно предявяване на иск за развод да се използва като основание за дълбокото и непоправимо разстройство фактическата раздяла продължила през първия процес, не изтъкната?

-Не.Освен ако не се използва мотивът, че тя е продължила и при втория процес, т.е. засилване ролята на основанието.

26.Какъв документ следва да приложите по жалба за отмяна на влязло в сила решение(ЖОВСР)

когато основанието за отмяна е НЕИСТИННОСТ НА ДОКУМЕНТ?

-влязла в сила присъда или влязло в сила решение по уважен установителен иск(арг. Чл .303, ал. 1 т.2 „надлежен съдебен ред”)

27.Допустими ли са свидетелски показания за установяване на лъжесвидетелстване като основание за ЖОВСР по чл. 303,ал. 1, 1т 2 ГПК?

-НЕ, по същите причини както по-горе

28.По какъв ред ще се защитите ако се страна по 2 дела, спрямо един и същ ответник(или ищец), налице са две еднакви решения, които са влезли в сила, при това нареждащи да се платги една и съща сума?

-По накакъв.Плащаме и по двете решения.Иск за платено без основание е изключен защото и двете основания са редовни.Разпоредбата по чл. 303, ал 4 ГПК не е приложима)

29.Може ли да се ползвате от  решение, с което в ползва на брат(при делбана наследствен съсобствен имот) ви е присъдено 50 % от недвижим имот?

-чл. 304-но само в хипотезата на чл.216 ГПК(само при необходимо другарство)

30.Може ли да се позовете на нови писмени обстоятелства, които да поискате да установите в производството по отмяна?

31.Може ли да се допусне ЖОВСР ако същото е основано на навярно заключение на вещо лице?А ако определението е потвърдено от второинстанционния съд?

32.Кой съд е компетентен да наложи възбрана за обезпечение на иск за 23 500 лв.?

-чл.390 ГПК-бъдещ иск-родово компетентентния съд по постоянния адрес на ищеца НО на практика винаги окръжният съд заради данъчната оценка(!!! Виж новия чл. 390 ГПК изменян тази година !!!)Значение дали искът е вещен или облигационен.

33.Допустимо ли е да се удоволетворяват хирографарните кредитори  от остатък от продажба на недвижим имот, единствено жилище на длъжника.В случая публичната продан на недвижимата вещ е по повод удоволетворяване на претенцията на ипотекарния кредитор.Накрая обаче се получава остатък, за който се пита дали важи НЕсеквестируемостта по чл. 444 и по отношение на остатъка от сумата след публичната продан.

-По отношение на ипотекарните кредитори НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТТА по чл. 444 не се прилага.Затова се единственото жилище подлежи на публичната продан.

След удоволетворяване на ипотекарния кредитор несеквестируемостта по отношение на остатъка не важи, защотоединственото жилище вече е продадено и хирографарните кредитори ще се ползват от тази сума останала след издължаването на ипотекарния кредитор.

34.Какво става с внесения задатък ако участник в публичната продан не внесе остатъка в определения срок

-чл. 493 ГПК

35.Какъв размер задатък дължите ако правите трето по ред надавателно предложение в публ. продан по чл. 489 ГПК .

-3 х 10% от началната цена(няма логика, но пък ГПК е категоричен)

36.Как ще се защитите ако срещу вас се върши въвод във владение ако владеете преди завеждане на исковата молба, чието решение се изпълнява.А ако владеете след това?

37.Предявен е иск от ТД срещу ЕТ.С отговор на исковата молба ЕТ заявява, че си е прехвърлил предприятието на ЕООД.Това е станало преди завеждането на исковата молба.Ищецът в срок не променя исковата молба.

-солидарна отговорност на дружествата

38.Какъв е видът на производството по допускане на осиновяването?

-охранително производтсво(безспорна администрация)компетентен е окръжният съд по местонахождението на регионалната дирекция Социално подпомагане,в производството участва и прокурор

39..........А на прозводството по прекратяване на осиновяването?

-особено исково производство чл. 331 ГПК, Окръжния съд по постоянен адрес на ответника

40.Нотариалното производство охранително ли е....?

-Охранително производство част VІ ГПК

41.Пред кой съд следва да предявите иск за обезщетение за вреди (27 000) срещу лице което е било насрещна страна по дело и е изнесло пред съда неистина

-Такъв иск е недопустим чл. 3 ГПК изр. ІІ спор дали искът е неоснователен или недопустим

42.Допустимо ли е да се води иск за вреди вследствие неоснователно обезпечение?Кой отговаря по иска?

-чл. 403 ГПК, допустимо е→→→разновидност на обезщетението на вреди по чл. 45 и сл. ЗЗД и приложение на принципа на чл. 3 ГПК

-по българското право в този случай съдът винаги НЕ отговаря за такива вреди

43.Представлява ли злоупотреба с процесуални права подаването на явно неоснователна жалба?

-чл.3 ГПК

44.Какъв е видът на съдебното заседание провеждано при закрити врати ?

-Открито съдебно заседание, т.е с участие на страните

45.Кой е разумният срок за разглеждане на търговско дело от първоинст. съд

-няма такъв срок

46.На коя дата изтича 2-месечен срок, който започва да тече на 31.12.2007 г.

-чл. 60, ал. 3 ГПК

47.На коя дата изтича 45-дневен срок, който започва да тече на 02.06.09

-чл. 60, ал 5→→→→→→→→→17.07.09, а ако последния ден е неприсъствен следващия присъствен

48.Кога изтича срока за предявяване на иск за отмяна на решение на ОС на ООД ако ОС е проведено на 3.12.2007 г., а съдружникът е разбрал на 4.4.2008?

-чл.74 ТЗ

49.На коя дата ще се счита, че е предявена исковата молба ако писмото е изпратено на 28.ХІІ.2006 г., а писмото е постъпило на 12.І.2007 г?

-чл. 125 и чл. 62, ал. 2 ГПК

50.Основание ли е за отвод обстоятелството, че съдията е действал като медиатор

-да основание е чл. 22, ал. 1 т.6 ГПК и чл. 4 ал.2 от Закона за медиацията

51.Как ще се защитите ако въпреки основанието за отвод съдията разглежда делото?

-Само когато обжалваме решението(неправилност поради нарушаване на съдопроизводствените правила)

52.Нарушението на чл. 22, ал 1 т. 2 ГПК е ли е основание за отмяна на влязло в сила решение?

-Не е основание,защото не е сред изричните основания по чл. 303 ГПК

53.Може ли да се води дело, по което ответник е клон на чуждестранно ТД

-не може, защото клонът не е ЮЛ(дълбоко се съмнявам в правилото)

54.Кой следва да даде съгласие за изследване(кръвно или генетично) на детето при производство за произход?

-детето в това производство е страна по делото

55.Кой следва да представлява ООД по иск от управител-съдружник срещу решение на ОС, иск по чл. 74  от ТЗ?......и въобще по иск срещу дружеството

-ответник по иск за отмяна на решение на ОС на ООД винаги е дружеството

-винаги ще се назначи особен представител по чл. 29, ал.4(така каза Силви)

56.Срещу кого следва да се предяви иск за недвижим имот частна държавна собственост, находящ се на територията на гр. Добрич?

-чл. 31, ал.2

-иначе местната подсъдност се определя по местонахождението на недвижимия имот(чл.109)

-чл.116 какво има предвид закона-имот или имоти(противоречива практика)

57.Как следва да постъпи брат ВИ ако сте го упълномощили да води дела относно наследствен недвижим имот?

- той не фигурира сред лицата, които могат да представляват някой пред съд(чл. 32 ГПК)

58.Могат ли наследниците на починал осиновен да претендират прекратяване на делото за прекратяване на осиновяването?

-чл. 108 СК- Когато смъртта на осиновителя или на осиновения настъпи в течение на процеса за прекратяване на осиновяването по чл. 106, ал. 1, делото може да бъде продължено от наследниците на ищеца. В случай че съдът уважи иска, виновният преживял осиновител или осиновен не наследява починалия.

59.По кой съдопроизводствен ред следва да се разгледа обявяването за окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот?

-Конкуренция на 2 особени производства, като се прилагат правилата на това, което по-близко до предмета на спора, прилага се гл. 31

60.Може ли призовката на едно лице да бъде връчена в спа-център?

-ДА, чл.49 ГПК

61.Може ли да се съединят в един процес иск за неплатен наем и за опразване на помещение?

-НЕ може-чл.210, ал. 2 ГПК

62.Пред кой съд ще се разгледа търговски спор с цена на иска 23 000 лв.

-районен съд по общия исков ред-арг.чл.104т.4 вр. Чл. 365 ГПК

-производството по търговски дела се прилага само спрямо искове с цена над 25 000 лв.

63.Пред кой съд ще се предяви иск за делба на СИО относно апартамент в София(90 000 лв.), апартамент в Пловдив(70 000) и вила в Смолян (100 000)?

-чл. 34, ал.2 ЗС→→→чл.341 –„…..до районния съд  писмена молба ….” ГПК(глава 29)  районен съд;→→→чл.116 ГПК, относно конкуренцията на местната подсъдност

-Един от Районните съдилища и в трите града

64.Бракът е прекратен със смъртта на съпруга.От брака е на лице 1 общо дете и син на преживелия съпруг.Пред кой съд ще се предяви иска за разглеждане на делбата на наследство?

-чл. 110 ГПК Районен съд по местоткриване на наследството→→→чл.1 ЗН Местооткриване на наследството е последното местожителство на наследодателя→→→ЗГР, въвеждащ постоянен адрес вместо местожителство

-Районният съд по последния постоянен адрес на наследодателя към момента на неговата смърт

65.Пред кой съд следва да се предяви иск за невърнат заем в размер на 30 000 лв. срещу лице с постоянен адрес Варна и настоящ адрес Петрич?

-чл.104 т 4  ГПК относно родовата подсъдност

-чл.111 и чл. 105 относно местната подсъдност-Окръжните съдилища във Варна и Благоевград

66.Кой съд е компетентен по иск за вреди от НУ, от ищец с постоянен адрес Русе и настоящ адрес Кричим.?

-Районният съд по местоизвършване на деликта или районният съд по постоянния адрес на ответника

67.Как следва да постъпи Пловдивски окръжен съд ако пред него бъде подадена искова молба(не се отнася до недв. Имот) в размер на 12 000 лв. срещу лице с постоянен адрес Добрич, настоящ адрес Кула и арбитражна клауза?

-Във всички случаи окръжният съд може да реши делото.По отношение на местната подсъдност съдът не следи служебно.Пловдивският съд може може да прекрати делото и да го изпрати на Районният съд в Кула.Ако не го направи решението на окръжния съд не подлежи на обжалване на това основание-чл.270, ал.4

-арбитражната клауза се явява процесулана пречка, само след като се изясни въпроса за подсъдността

68.Допустимо ли е (и ако е по колко начина) оспорването съдържанието  на официален документ?

-Допустимо е; чрез иск по чл.124, ал. 4, инцидентно произнасяне в хода на процеса, по наказателен ред

69.Допустимо ли е опровергаването съдържанието на официален удостоверителен документ????

-НЕ е допустимо оспорването на изразеното съгласие

70.Налице е един частен документ предоставен в процеса.На него има отразени 2 дати-посочена дата-18.11.09. действителна  дата-04.02.09.Коя дата е достоверната?

-Нито една от двете.Достоверна е датата, която обективира наличието на документ спрямо едно сигурно събитие.(например поставен е под пълно запрещение)

71.Имате ли възможност да се защитите ако сте пропуснали да оспорите достоверна дата?

72.Допустимо ли е да свидетелства медиатор?

-допустимо е в качеството на свидетел

-след като приеме отговаря като свидетел

73.При какви форми на вината отговаря вещото лице при невярно заключение?

-умисъл и непредпазливост

74.Какво удостоверява нотариуса при т.н заверка на подписите?

-авторство на документа, не и съдържание

75.Как ще се защитим ако в наша вреда е влязло в сила решение основано на неистински  документ?

-чрез отмяна на влязло в сила решение, като преди това НЕистинността е установена с влязла в сила присъда или решение по установителен иск

76.Възможно ли е в хипотезата на чл. 303, ал.1 т. 4 съдът да остави в сила НЕправилното решение, а да отмени правилното?

-възможно е, защото съдът по отмяната не разглежда въпросът за правилността на тези решения

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG