Home Право Правни отношения в туризма

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Правни отношения в туризма ПДФ Печат Е-мейл

Правни отношения в туризма

Тема 1.Същност и характеристика на правото.

Правото възниква още в дълбока древност няколко хиляди години преди новата ера като неписано право в древния изток и Египет.Първоначално то е било под формата на забрани да се извършва нещо или като заповеди наречени табу.С възникването на държавата и с усложняването на живота на хората се достига до съчетаване на забраните с разрешенията (позволенията) и задълженията да се извършва нещо.Правото се развива и усъвършенства в наши дни.То служи за уреждане на различните отношения м/у хората чрез установяване на съответни правила за поведение,наречени правни норми.Съвкупността от правилата за поведение определят и същността на правото.То е сборно понятие и представлява съвкупност от норми на поведение,всяка от които предоставя съответни права на едни хора и едновременно с това,задължения на други хора наречени правни субекти.Правото като понятие може да се разглежда в три аспекта:

-правото като вид наука е система от определения,съждения и възгледи за определени правни понятия,като правни отношения,правни норми,обективно и субективно право и други.

-като субективно право то изразява правомощията на едно лице признато от правните норми да изисква от друго лице спазването на определено поведения,така че да не се накърняват неговите права.

-като обективно право то представлява система от действащите на дадена държавна територия,правни норми установени от държавните органи.Тяхното спазване при необходимост се обезпечава и от принудителни действия на държавата.

Правото изпълнява регулираща,защитна и възпитателна функция.

1.регулираща-тя се изразява в това,че правото е един от най-важните регулатори на човешката дейност и на човешките отношения.то регулира тези отношения чрез субективните права и задължения,юридическите актове,юридическите санкции и юридически поощрения,които образуват системата за правно регулиране.

2.защитната функция (охранителна)-изразява се в това че чрез предвидените в него санкции или наказания се защитават субективните права и законовите интереси на гражданите,организациите и държавните органи.

3.възпитателна функция-изразява се в това че чрез предвидените в него субективни права и задължения,юридически санкции и други се възпитават гражданите,организациите и държавните органи да спазват определен ред в поведението си и да не нарушават чуждите субективни права.

Тема 2.Източници на правото

Източниците на правото като термин се употребява в юридически смисъл и може да се разглежда в широк и тесен смисъл на думата.В широкия смисъл на думата това са писаните източници на правото като закони,правилници,наредби и други наречени нормативни актове а така също и неписаните обичайни правила,морални правила  и други,които съдържат или от тях могат да се черпят правни норми.В тесен смисъл на думата източници на правото са нормативните актове тъй като в тях се съдържат множество правни норми.Към източниците на правото в БГ се отнасят и м/у народните договори, към които Р.Б-я се е присъединила.

Нормативните актове са юридически актове на съответните  държавни органи,с правомощия с които се създават,допълват или отменят правните норми.Класифицират се според органа,който ги издава и според юридическата им сила.

Според органа който има правомощия  да ги издаде те биват:

-закони-издават се единствено от НС ,обнародват се в държавен вестни (ДВ) и само то има право да ги изменя,допълва или отменя.

-укази-издават се от президента и се обнародват в ДВ

-постановления-издават се от МС  и също се обнародват в ДВ

-правилници-издават се от съответно ведомство за прилагането на даден закон в неговата цялост.

-наредби-издават се от висше стоящите организации,за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висше ниво.

Според  юридическата им сила биват

-законови-това са конституцията,кодекси и закони

-подзаконови-включват укази,постановления,правилници и наредби

Обичаите и моралните правила за поведение са източник на правото само ако са признати за такива.Правния обичай е задължително  правило за поведение създаден в резултат на продължително ползване със съзнанието за необходимост и чието правно значение се признава от закона.

Международните договори-те са източник на правото в Р.Б-я само ако те установяват такива правила на поведение които са различни от нашето вътрешно законодателство и ако те са ратифицирани от НС и са обнародвани в ДВ.М/у народните договори са съглашения м/у два или повече субекта на м/у народното публично право за уреждане на отношенията м/у тях в съответствие с м/у народното право.М/у народните договори се наименуват като споразумения,конвенции,съглашения или пактове.

Тема 3.Конституционно право (КП)– същност,права и задължения на гражданите.

КП е основен дял в право и отрасъл,чрез който се урежда държавното устройство.Понятието конституция има латински произход и означава акт или дейност свързана с организацията и устройството на държавата.Конституцията е основен закон,закон на законите и тя урежда устройството на държавата.С нея трябва да се съобразят всички останали нормативни актове,приети в държавата.Източник на КП в БГ е конституцията,конституционните закони,някои обикновени закони,под законови нормативни актове и м/у народни закони.

БГ в своята история до сега е имала четири конституции.Първата е от 1879г. (търновската конституция)-тя е изиграла ролята на буржоазна революция и е променила облика на БГ.Втората е от 1947г. която е след събитията от 09.09.1944г.Третата конституция е от 1971г. и е във връзка с изграждането на социалистическата система.Четвъртата е от 1991г. нарича се посттоталитарна конституция.Тя е променяна няколко пъти във връзка с развитието на БГ и присъединяването й към ЕС.

Основните права и задължения на гражданите са особено важни както за отделната личност така и за обществото като цяло и затова те са наречени основни и са вписани в конституцията на Р.Б-я и с тях трябва да се съобразяват всички закони приемани от държавата.могат да се групират така:

-лични права и свободи на гражданите-към тях се отнасят правото на живот,забраната за посегателство на собствеността,свободата на гражданите,свободен избор на местожителство,тайна на кореспонденцията,напускане и завръщане в страната,свобода на мисълта,съвестта,избор на вероизповедание.

-икономически права-създават условия за задоволяване на материалните,здравните,културните,социалните и други потребности на гражданите.към тях се отнасят правото на труд,право на здравно и социално осигуряване,защита на частната собственост,осигуряване на ЗБУТ,свобода на избора на професия,право на сдружаване в съюзи и синдикални организации,социално подпомагане.

-културни права на гражданите- те са свързани с културното наследство на страната а също така и на създадените продукти от тази сфера.наред с правата БГ гражданите според конституцията имат и задължения.Те са уредени в конституцията и някои от тях едновременно са права и задължения.По-важните задължения на БГ граждани са:

1.гражданите на Р.Б-я трябва да спазват конституцията и законите на страната.

2.да защитават отечеството си

3.да плащат данъците и таксите приети със закон,съобразно доходите и имуществото си.

4.гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата и обществото,в случай на природни и други бедствия и аварии,при условия и ред установени със закон.

Тема 4.Физически лица (ФЛ)

Физическите лица са субект на гражданско право и те са всяко живо родено лице,което става субект на гражданското право.В конституцията ФЛ са наречени граждани.

Всяко ФЛ има свое начало край.Началото му е момента на раждането,а края настъпва с неговата смърт.

Правоспособността на ФЛ възниква от момента на неговото раждане и то да е родено живо.

Дееспособността е признатата от закона способност на ФЛ със свои лични действия да придобива права и да поема задължения.Законът установява три степени на гражданска дееспособност.

1 степен-за ФЛ до навършване на 14 годишна възраст.Наричат се малолетни и са напълно не дееспособни.

2 степан-за ФЛ до навършването на 18 годишна възраст.Лицата са непълнолетни.Тези лица са ограничено дееспособни.

3 степен-тя настъпва с навършването на 18 годишна възраст.Лицата стават автоматично дееспособни.

Гражданския статус на ФЛ се определя от неговото име,година,месец и дата на раждане,гражданството му,местожителството му,пол,семейно положение и други.Тези данни се съдържат и вписват в документи при регистрацията на лица.

Местоживеенето е населеното място на ФЛ където то се е настанило да живее постоянно или преимуществено и е вписано в регистрите на населеното място.

Тема 5.Юридически лица (ЮЛ)

ЮЛ са субекти на гражданското право и те са обособено обединение от лица и имущество което е признато и установено по законов ред и то може да придобива права и задължения и да отговаря за тях със своето имущество.

Задължително имат имущество но отговорността им може да бъде ограничена до определен размер.Съществуват различни видове ЮЛ

Според целта им те биват ЮЛ биват

-със стопанска (търговска) цел-са тези които имат за основна цел и предмет на дейност,извършване на търговски сделки,посочени в ТЗ и тяхната цел е извличане на печалба.

-с не стопанска цел-наричат се още с идеална цел,защото се създават за задоволяване на нематериални потребности и интереси.такива са религиозни,културни,политически,научни.

Според собствеността ЮЛ могат да бъдат

-общински

-държавни

-частни

Образуването на ЮЛ може да става по няколко системи:

-разпоредителна система-при нея ЮЛ се създава с акт на разпореждане на държавен орган.Този акт може да бъде закон или разпореждане на държавен орган.

-нормативна система за създаване на ЮЛ е тази при която предварително закона определя условията,които трябва да се осъществят за да възникне една организация като ЮЛ.при нея трябва да има съгласие на учредителите и те свободно да изразят волята си за създаването му.Освен това е необходимо да бъде преценено от държавен орган законосъобразността  на това създаване след като той се увери че са спазени всички изисквания на закона,създава и вписва ЮЛ в съответен регистър.

-разрешителна-тя включва освен съгласие на учредителите,съдебна регистрация още и разрешение на държавен административен орган,който преценява целесъобразността от създаването на ЮЛ.

Правоспособността и дееспособността на ЮЛ възникват едновременно от момента на тяхното възникване и ЮЛ става правен субект.

ЮЛ имат свои индивидуализиращи ги признаци и те са:наименование,предмет на дейност,седалище.

-наименованието (фирмата)-се определя с акта на образуване.В едно населено място неможе да има две ЮЛ с едно и също наименование.

-предмет на дейност-той може да бъде стопанска или не стопанска цел и оказва конкретната дейност която ЮЛ извършва.

-седалището-това е населеното място където се намира управлението на ЮЛ.То се определя с акта за образуване на ЮЛ

Тема 6.Същност на облигационното право.Видове договори

Облигационното право (ОП) е възникнало като правна форма на стоково паричните отношения.То е система  от правни норми,които уреждат облигационните отношения.При него има винаги две страни:кредитор и длъжник.

-кредитора-той може да иска определен резултат от своя длъжник

-длъжника-той е обвързан и отговаря за задължението си със имуществото си

Взаимоотношенията м/у тези две страни се уреждат на договорна основа,който е източник на облигационни отношения.Договора е съглашение м/у две или повече лица за да се създаде,учреди или унищожи една правна връзка м/у тях.Чрез договора се пораждат права и задължения и той винаги е двустранна сделка.Той се смята за сключен от момента на постигане на съгласие м/у двете страни,които са равно поставени.Съществуват различни класификации на договорите.

Според  броя на задълженията

-едностранни-това е този договор,който поражда задължения само за едната страна (примерно в договора за завещание)

-двустранни-това е този договор,който поражда задължения за двете страни всяка от тях е едновременно е кредитор и длъжник (например договор за продажба)

Според  вида им

-възмездни-това е този договор при който всяка страна по него получава имуществена облага и всяка дава нещо за да получи друго нещо.смятат се за равностойни.

-безвъзмездни-това е този договор при който само едната страна предоставя определена вещ,права или услуга.

Според формата им

-формални-това е този договор,за чиято действителност закона изисква той да бъде сключен в определена писмена форма.

-неформални-това е този договор,за чиято действителност не се изисква да бъде сключен в писмена форма.

Тема 7.Трудово правоотношение (ТП).Същност,характеристика и субекти.

С термина ТП се обозначава правната връзка м/у работодател,от една страна  и работник и служител от друга.По силата на която всяка от страните има права и задължения.

Задължения за работника и служителя

-да предостави на работодателя си своята работна сила срещу уговореното заплащане за работа при здравословни и безопасни условия на труд.

Задължения на работодателя

-да предостави на работника и служителя уговорената работа при здравословни и безопасни условия на труд и да заплати уговореното възнаграждение.

Нормативно въпросите по ТП се регламентират от:кодекса на труда,от закона за безопасни и здравословни условия на труд,от закона за колективните трудови договори и други под законови нормативни актове.

ТП винаги е лично,от страна на работника или служителя.То е не прехвърляемо и не наследимо.ТП е двустранно,което означава че и за двете страни от него произтичат права и задължения.ТП винаги е възмездно,което означава че работодателя дължи възнаграждение за положения труд.ТП е продължаващо се,което означава че работника или служителя не се освобождава от задължението си да предоставя работната си сила,след като веднъж го е направил.То продължава до неговото прекратяване.

Субекти на ТП са

-работодател-може да бъде ФЛ или ЮЛ,които трябва да са трудоспособни или дееспособни лица.работодателя може да наема по ТП чужда работна сила.

-работника или служителя-понятието работник и служител не е точно регламентирано от българското трудово законодателство.те са ФЛ които притежават трудова правоспособност.по БГ законодателство тя се придобива на 16 години като са предвидени процедура и условия при наемане на лица на тази възраст.

За субектите на ТП съществува нормативна уредба която задължително се прилага.

Тема 8.Основания за възникване на трудово правоотношение (ТП)

Основанията за възникване на ТП са:

-трудов договор-той е съглашение м/у работодател и работник и служител,в което са включените правата и задълженията на страните по договора.договорното съдържание на страна по договора може да бъде необходимо и допълнително.Необходимото договорно съдържание се образува от клаузите без които няма трудов договор.такива елементи са характера на работата,мястото на работата,размера на трудовото възнаграждение.Допълнителното договорно съдържание включва въпроси,които образуват другите условия във връзка с предоставянето на работна сила.Договора се сключва в писмена форма,освен това се регистрира в териториалното поделение на НОИ до три дневен срок.Трудовия договор не може да не бъде регистриран.Работодателя е задължен при сключване на труд.договор да запознае служителя с трудовите му задължения като му връчи длъжностна характеристика.Възникване на ТП е от момента на фактическото пристъпване на работника или служителя на работата за която се е договорил.

-избор-избора е основание за възникване на ТП при което трябва да са на лице едновременно две воле излияния на едно избирателно тяло и съгласието на избираемия.При избора съществува определена процедура която се съдържа в нормативен акт.Длъжностите които са изборни се определят със закон,устав или акт на МС.

-конкурс -това  е основание за възникване на ТП,който може да се използва за всяка длъжност освен за тази която се заема въз основа на избор.той се провежда от конкурсна комисия.Обявяването на конкурса се извършва в определени издания и медии като се включват всички изисквания на които трябва да отговарят лицата които участват в провеждането му.конкурсната комисия проверява за условията на които трябва да отговаря кандидата ако той не отговаря на някои от тях не се допуска за участие в конкурса.Субектите които имат право да определят конкурсните длъжности са държавни органи и всеки работодател. 

Тема 9.Видове търговски дружества  (ТД)

Според Търговския закон

-събирателно дружество - СД

-командитно дружество - КД

-дружество с ограничена отговорност - ООД

-акционерно дружество - АД

-командитно дружество с акции - КДА

Според основанието за възникването им

-договорни дружества-те възникват по силата на дружествен  (учредителен) договор,сключен м/у участниците.Такива са СД,КД,ООД.

-уставни-възникват по силата на устав.Такива да АД и КДА.

Според отговорността

-дружества с неограничена отговорност-при тях към отговорността на дружеството може да бъде привлечена и отговорността на съдружниците или на част от тях.Такива са СД,КД,КДА.

-дружества с ограничена отговорност-при тях участниците не носят отговорност спрямо кредиторите на дружеството.Те отговарят само по отношение дружеството и отговорността им се простира до размера на записаните вноски.Такива са АД и ООД.

Според стопанската организация на дружеството

-персонални (на личността)-създават се с оглед личните качества на съдружниците на база личен труд и капитал.Такива са СД и КД.

-капиталови-потребност или желание за концентрация на големи парични суми.Такива са АД,КДА и ООД.

Основни понятия

Търговец - съгласно търговския закон (ТЗ) това е лице,което по занятие извършва търговска дейност (сделки).Той трябва да съчетава едновременно трите изисквания:

1.Да е Ф или ЮЛ,което е правоспособно и дееспособно

2.Да извършва търговска дейност (сделки),които са посочени в ТЗ

3.Търговските сделки да се извършват по занятие,като постоянна работа с цел извличане на печалба.

Липсата на някое от тези изисквания отнема търговското качество на лицето.

Фирма – Тя е наименование,под което търговеца упражнява занятието си и се подписва.ТЗ определя необходимото съдържание на фирмата на всеки търговец,което е задължително.Тя може да включва още предмет на дейност,участващи лица,седалища,както и свободно избрана добавка.

Седалище – Това е населеното място,където се намира управлението на предприятието,а адреса посочва конкретното място,където се намира управлението.

Търговски регистър – Води се към окръжните съдилища и в него се вписват всички търговци и предвидени в ТЗ обстоятелства.Той е общодостъпен.Всеки може да прави справки по него,както и да получава преписи и документи.Съдът обнародва вписванията в търговския регистър,когато това е предвидено в ТЗ,в Държавен вестник (ДВ) (ООД,КДА,АД)

ДВ има качеството на официален орган.Когато е предвидено обнародване то е задължително и се извършва еднократно в ДВ.

Освен изработване на учредителните актове и тяхното приемане от съответни органи на дружество на първи етап трябва да се определени и вида на дружеството,учредителите и броя им и формата и съдържанието на учредителния договор.Учредители на ТД са дееспособни ФЛ или ЮЛ,които по своя воля се обединяват от обща фирма с общи средства за извършване на търговски сделки.Броят на учредителите по принцип е минимум две лица,но в търговския закон са предвидени и изключения.При учредяване на ООД и АД това може да стане и само от едно лице,като това се отразява във фирмата на търговското дружество с наименованието еднолично АД или еднолично ООД (ЕАД и ЕООД).Командитното дружество с акции (КДА)не може да се учреди при по-малко от трима ограничено отговорни съдружника.Учредителния договор е предварителен договор за учредяване на ТД (търговско дружество) и чрез него те постигат съгласие за учредяване на дружество.Формата и съдържанието на дружествения договор не са уредени по общ начин в ТЗ за всички видове дружества.За всяко дружество в ТЗ е предвидено по отделно съдържанието и формата на дружествения договор.Общото изискване за съставяне на учредителния  договор е той да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците,а за устава да бъде приет от учредителното събрание на дружеството.Когато АД се учредява от едно лице се съставя учредителен акт.Учредяването на ТД преминава и през втори етап-вписване на дружеството в търговски регистър.възникването на ТД не съвпада със сключването на учредителния договор.За да стане това е необходимо,то да бъде вписано в търговския регистър.А дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър.За някои от търговските дружества освен вписването се изисква и това учредяване да бъде публикувано в ДВ и едва от този момент нататък възниква ЮЛ на дружеството със всички произтичащи от това задължения.

10.Учредяване и обединения на ТД

Обединяването на ТД е регламентирано в ТЗ като това може да се извърши чрез консорциум и холдинг.

Консорциума-е договорно обединения м/у търговци за осъществяване на определена дейност.Търговците могат да бъдат еднолични и дружества.Обединяващите се предприятия запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.Те се обединяват на договорна основа доброволно.Обединяването има икономическа цел и може да бъде с определен срок на съществуване или без срок.Няма самостоятелна организационна форма и то може да придобие формата на гражданско или търговско дружество.

Холдинга –за разлика от консорциума може да се образува единствено като обединение на търговски дружества.Холдинга не притежава самостоятелна организационна форма,целта за която се създава е икономическа и чрез концентрация да се достигне до по-висока печалба.Дъщерните дружества запазват своята юридическа самостоятелност,имената си,връзките си и продължават да съществуват като самостоятелни единици.Холдинга в туризма намира благоприятна почва за развитие,то е акционерно дружество на стопански субекти с един и същ или различен предмет на дейност.Той обединява капитали и дейности от различни браншове.

Клъстерът е особена форма на сдружаване на различни представители в туризма и извън туризма.В туризма това са групи от взаимно свързани фирми,доставчици,свързани производства,които създават колективни активи под формата на информация,репутация и други,които ускоряват производителността.

11.Преобразуване и ликвидация на ТД

Търговските дружества според ТЗ могат да се преобразуват като се спазват определените норми в ТЗ.Преобразуването е превръщането на един вид ТД в друг.В ТЗ са предвидени няколко начина на преобразуване и те са:

-вливане-при него има прекратяване на вливащото се дружество като имуществото му  преминава в/у друго поемащо дружество.

-сливане-свързано е с прекратяване на две или повече дружества и тяхното имущество преминава в/у ново образуваното дружество.

-разделяне-това е прекратяване на съществуващо дружество като на негово място възникват две или повече нови дружества.

-отделяне-това е огледален образ на вливането.при него част от дейността се обособява като самостоятелна в ново дружество.

-Прекратяване на ТД се извършва и чрез тяхното преобразуване и то има редица предимства пред прекратяването им чрез ликвидация.При прекратяването чрез преобразуване се запазва дружественото имущество,избягва се разпродажбата и се осигурява приемственост.Производството по преобразуване на ТД се осъществява по определения в ТЗ ред и обхваща постигане на съгласие за преобразуване и вписване в търговския регистър.

-Ликвидацията е законно установен способ  който се използва за осребряване на активите,погасяване на пасива и разпределяне на остатъка м/у съдружниците.Този способ е универсален защото се прилага при всички видове ТД.

Производството по ликвидация се състои от последователно извършени действия,които могат да се обединят в следните фази:

1.начало на ликвидационното производство-при него се уточняват ликвидаторите по съдебен ред,които ще осъществят цялостната процедура. след това следва

2.установяване на дружественото имущество,което е свързано с изработка на счетоводен баланс (отчет) и осребряването на имуществото.

3.погасяване на задълженията-започва най-напред с кредиторите и след това в следващата фаза се определя остатъка на имуществото,разпределящ се м/у право имащите.

4.приключване на производството по ликвидация-съдържа множество действия от страна на ликвидаторите,след което на тази фаза ликвидацията завършва със заличаване на дружеството.

12.Законодателство  на р.Б-я в областта на туризма

В туризма законодателството е изключително разнообразно заради това че този отрасъл е свързан с осъществяване на разнообразни тур.услуги както на територията на Р.Б-я  така и извън нея.Освен това тур.услуги могат да се оказват на български и чуждестранни лица.Затова източници на правото в сферата на туризма са:нормативни актове приети в Р.Б-я;моралните правила и обичаи и м/у народните договори,които са ратифицирани от НС и обнародвани в ДВ.В областта на туризма нормативните актове биват законови и под законови.Към законовите актове се отнасят конституцията на Р.Б-я,закона за туризма ,всички данъчни закони,закона за вероизповеданията,закона за интеграция на хората с увреждания,система от български закони за природо защитните дейности.

Към нормативната уредба в областта на туризма се отнасят всички постановления на МС свързани с тази дейност.

Наредбите се отнасят към под законовите нормативни актове ,които са многобройни.Към тях се отнасяш наредба за категоризиране на тур.обекти;наредба  за изискванията за професионалната квалификация и опит на екскурзоводи,ски учители,аниматори и други.

13.Международно законодателство в туризма

За тур.дейности и услуги особено важно е да се спазват всички м/у народни споразумения,договори,харти.Хартата е акт,документ с който се отстояват основни права и свободи на народите.М/у народното законодателство може да бъде и под формата на м/у народни договори,които БГ е ратифицирала и те са станали част от нейното законодателство.Освен това БГ като член на ЕС задължително стриктно спазва и европейското законодателство в сферата на туризма.Към тези документи се отнасят-обща декларация за правата на човека,конвенция за правата на детето,конвенция за опазване на световното културно и природно наследство,конвенция за биоразнообразието,генерално споразумение за търговия и тарифи.

14.Органи на управление на туризма

15.Институционално взаимодействие в туристическата политика на БГ

Темата е разработена в учебника по Основи на туризма и включва взаимодействието м/у отделите министерства и изпълнителните агенции,които оказват влияние в/у развитието на туризма.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG