Home Психология Практикуп за неправителствени организации

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Практикуп за неправителствени организации ПДФ Печат Е-мейл

Пълно наименование: „училищно настоятелство при 164 гимназия с преподаване на испански език“Мигел де Сервантес“.

Официалния представител на организацията е председателя на настоятелството и представител на 9Е клас – г-жа Йолита Фикпина. Регистрацията на училищното настоятелство и приемане на устава се осъшествяват през месец юни 2003г., с последващо провеждане на Общо събрание на „Настоятелството“.

Участие в тази организация имат общо 39 души (7 настоятели на „Съвета“ и 32 членове на настоятелството, като от тях 28 са представители на всяка класна паралелка и 4 са преподаватели).

Структурата на „Съвета на настоятелите“, включва: председател, замесник-председател, касиер, секретар, представител на училището в лицето на директора и двама представители на учениците (настойници). Настоятелството се учредява без срок, като върховен орган на управление е „Общото събрание“ на всички членове, а управителен орган „Съветут на настоятелите“. Той се избира от членовете на настоятелите на Общо събрание, за срок от 2 години. Председателя, също има мандат от 2 години, като той се избира измежду членовете на „Съвета“. Той е представителния орган на настоятелството, като само той може да упълномощава останалите членове на съвета за извършването на определен вид дейност.

Целите на този учреден, неправителствен орган са:

 • Цялостно да съдейства на училищното ръководство при изпълнение на задачите във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на учениците и тяхното оформяне като образовани и културни граждани.
 • Осигуряване на допълнителни финасови и материални средства за училището.
 • Огранизиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.

Средствата, с които Настоятелството осъшествява и подпомага дейността си са формулирани и описани в „Устав“, като основните сфери на дейност се изразяват в подпомагане на училищното ръководство и инициативите на учениците, съдейства за подобряване на материално-техническата база и учебния процес и не напоследно място за цялостната дейност и фукциониране на учлилището.

Училищното настоятелство при 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ е регистрирано като юридическо лице с неспопанска цел, като по решение на „Съвета на настоятелите“, могат да се създадат допулнителни съвети и комисии за подпомагане на дейността му, които не са юридически лица.

С цел подпомагане на дейността си училищното настоятелство ползва следната документация:

 1. списък на настоятелстото. - / приложение 1/
 2. устъв за дейността си .
 3. годишен отчет – с прилежаща документация.
 4. приет годишен бюджет /приложение 2, бюджет за 2007г.
 5. списък на дарители и органи подпомагащи дейността.

Реализирани проекти:

 1. Езиков проект :“Дон Кихот – Това съм аз“ /2005-2006 Програма Коменски-Сократ/
 2. Създадени клубове - „Приятелство“ /с цел установяване и поддържане на връзки с младежи от испаноговорещите страни/; „Европа“ /за участие в международни прояви/; „Екология“ /участие в проекти за запазване природата на България/ и др.

SWOT-АНАЛИЗ

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни взаймодействия

Заплахи от неналичие на УН

- допълва дейността на училищното ръководство;

- спомага за подобряване на материално-техническата база;

- подпомага възпитателно-образователния процес;

- липса на установен график за провеждане на Общи събрания и недостатъчен брой проведени такива – по-неналежащи, но все пак съществени въпроси губят давност до прожеждането на следващото събрание и често остават неразрешени във времето.

- спомага за осъшествяването на извънкласни проекти и дейности;

- допринася за укрепването и възраждането на родната култура в образованието;

- съдейства за по-добра външна и вътрешна среда за обучение на учениците;

- по-едностранен процес на възпитание

- спънки пред училищното ръководство при осъществяване на определен вид дейност и набиране на средства;

- липса на разнообразие в учебния процес;

Приложение 1: “Списък на настоятелство”

Училищно настоятелство

при 164 ГПИЕ „ Мигел де Сервантес”- гр. София

 

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ:

 

 1. Йолита Фикиина-  Председател на настоятелството и представител от 9 Е
 2. Атанас Кацарчев- Зам-председател на настоятелството и представител - 11Е
 3. Драгомира Линдова  - Директор на гимназията
 4. Николина Панчева – Касиер и представител от 10 А
 5. Ина  Бахчеванова- Секретар и представител от 11 А
 6. Николай  Правов, представител от 10А
 7. Бисер Цонев, представител от 9 С

 

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО,

представители на съответните класове:

 

 1. Галина Александрова     - 8 А
 2. Румяна Кацарова             -8 В
 3. Евгения Коцева               - 8 В
 4. Иванка Цачева                 -8 С
 5. Иван Крумов                    - 8 Д
 6. Маргрет Цонкова               8 Е
 7. Катерина Чанкова              9 А
 8. Марина Цекова                 -9 В
 9. Иванка Василева              -9 Д
 10. Цветанка  Кузмова          -10А
 11. Таня  Генева                     -10 В
 12. Женя Стойнева                - 10 B
 13. Емил   Розов                    - 10 С
 14. Галя   Герасимова           - 10 Д
 15. Евгения  Филипова          - 10 Е
 16. Мая Нанкова                    - 10 Е
 17. Жанет Декова                 -  11 А
 18. Светлана Нанчева            - 11 А
 19. Бисерка  Нешева            - 11 В
 20. Евгения Стефанова        -  11 С
 21. Георги Илиев                     - 11 Д
 22. Алла Бънкова                     - 11 Е
 23. Mарина Трайкова           -    12 А
 24. Елена Панайотова            - 12 С
 25. Йорданка Кондарева         -12 С
 26. Христина Бързанова         - 12 А
 27. Стелияна Атанасова         - 12 В
 28. Росица Кованджиева        - 12 Д

-----------------------------------------------------------------

29 . Иванка Аспарухова  , Пом-директор

30. Екатерина   Иванова, Пом-директор

 1. Румяна   Найденова, преподавател по математика
 2. Доротея   Миланова, преподавател по изобразително изкуство

Приложение 2: “Примерен бюджет 2007г.”

Бюджет

на Училищното настоятелство при 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”

за учебната 2007/2008 година

 

І. Приходи

 

Вид приход

Сума в лева

1.

Членски внос

500.00

2.

Дарения

6 400.00

3.

ОБЩО ПРИХОДИ

6 900.00

 

ІІ. Разходи

Вид разход

Сума в лева

1.

За квартира на учителя испанец

3052.00

2.

Културна дейност, в т.ч.:

1 300.00

 

а) наемане на зала за патронния празник на училището

900.00

 

б) Осигуряване на награди за участниците във Фестивала на самодейността и Годишния концерт на училището

400.00

3.

Спортна дейност, в.т.ч.:

1 050.00

 

а) участие на спортните секции в турнира „Кларис”

450.00

 

б) участие на ученици в традиционни между училищни състезания

600.00

4.

Насърчаване на децата с висок успех – подаръци за отличниците от випуск 2008

500.00

5.

Коледна томбола за учители и ученици

100.00

6.

Административни разходи, в т.ч.:

200.00

 

а) банкови такси и други задължителни такси

150.00

 

 

б) канцеларски материали

50.00

 

7.

Непредвидени разходи

298.00

 

8.

ОБЩО РАЗХОДИ

6 500.00

 


Практикум

Запознаване с дейността на неправителствена образователна организация – Фондация „Пайдея“

Наименованието на фондацията идва от Древна Гърция, където понятието „пайдея“ се употребява и дава представа за обшото образование и културата на „свободния човек“.

Фондация „Пайдея“ е неправителствена организация, регистрирана по закона за юридическите лица с неспотанска цел, през 1999г. / рег.7612, Булстат: 130046862/

седалище: бул. Евлоги Георгиев № 76, вх. А
1124 София

Във връзка с комуникативно-свързващата си дейност, фондацията се стреми да достига до всички по всички възможни начини.

За кореспонденция са създадени:

стационарна поща: п.к. 20, София 1504;

електронна поща: paideia@mail.orbitel.bg

електронна страница:www.paideiafoundation.org

стационарен тел./факс:+359 2 843 86 87

За набавяне на средства са открити банкови сметки към ТБ Биохим, съответно в BGN и EUR.

Екипът се състои от млади и амбициозни хора , които лансират идеите си от позициите на сътрудници и координатори. Тъй като „Пайдея“ е свързващо звено между хората и инстируциите, които могат да предложат своите идеи и образователни продукти за реализация е сформиран екип, изцяло отговарящ за комуникацията.

Управленческата дейност се поверява на управлвнски екип, включващ трима членове и председател.

В своята дейност, фондацията разчита главно на създадените през годините връзки с дръги фондации и организации. Такива са: Фондация „Отворено обшество“, Сдружение „Гаврош“, МОН, АТАК, Грийпийс. YMCA, Фондация „Воля за живот“, Институт по европейстика и др.

Целите и средствата за изпълнение им се насочват към развитието на човешкия ресурс на страната ни:

Фондация "Пайдея" работи в няколко основни направления:

І. Повишаване на качеството на обучението по обществени науки и гражданско образование, чрез:

 1. Разработване на учебни програми, учебна, учебно-помощна и справочна литература в съответствие с държавните образователни изисквания и съвременните методи на преподаване на обществени науки и гражданско образование;
 2. Насърчаване на инициативността и съществуващия собствен ресурс на регионално, местно и училищно ниво и осигуряване на ефективни канали за обмяна на опит, идеи и добри образователни практики посредством изграждане на Национална училищна мрежа "Европейски уроци";
 3. Насърчаване на разработването и провеждане образователни и обучителни програми за преподаватели и мениджъри в областта на образованието;
 4. Наблюдение и анализи на хода на модернизацията на българското образование със специален акцент върху ефективното функциониране на учебните програми, стандарти и механизми на управление, както и наличните възможности за усъвършенстването им със собствен или привлечен от различни източници ресурс.


ІІ. Привличане на широка обществена подкрепа за модернизацията на българското образование, чрез:

 1. Изграждане на ефективни публично-частни партньорства между държавни и граждански институции, стопански организации и медии за подпомагане на модернизацията на българското образование;
 2. Проектиране и насърчаване на инициативи, които създават условия всички участници в образователния процес да участват пълноценно в неговата модернизация;
 3. Популяризиране по всички достъпни начини на постиженията, модерните методи за решаване на проблемите и непосредствените задачи пред българското общество в сферата на образованието;
 4. Организиране на културни, художествени и благотворителни инициативи, които допринасят за постигането на целите на организацията.

През последните няколко години са реализирани не малко проекти, като някои от тях са:

 • Училища „Заедно за Българското училище“, гр.София, където участват повече от 30 училища, като по подобен начин проекта е реализиран и в гр. Плевен и гр.Димитровград.
 • · Проект „Заедно за прозрачно училище:инцитатива, участие, отговорност“ (2006-2008 г.),с участието на столична община.
 • · Проект „Моято училище в мрежата“ .
 • · Проект „Ученици-заедно“.
 • · Проект „България в Европа на знанието“ 2003г.

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни взаимодействия

Заплахи от прекратяване на дейността

- създава в учениците мироглед , основан на ценностите на гражданското обшество;

- запознава широката общественост с идеите , структурите, институциите и историята на ЕС;

- повишава качвството на образованието, привеждайкиго в унисон с евопейското;

- недостатъчна реклама на дейността, във връска с разпространение на идейте и целите на фондацията;

- конкурентноспо собност на европейския пазар на труда;

- успешна социална интеграция в европейското обшество;

- спомага за придобиване на практични умения в областа на гражданските права, пазарната икономика, европейската култура и история;

- липсата на социално и практическо евроинтегриране на обшеството в лицето на учениците;

Практикум

Запознаване с дейността на неправителствена

образователна организация.

Сдружение Български младежки алианс.

Сдружение Български младежки алианс (БМА), е основано на 19.05.2001г. с учредителен протокол №1. През същата година, демеври месец е регистрирано по Закона за юредическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Дейността на организацията започва непосредствено след нейното учредяване. От календарната 2002г. Започва дейността на БМА в обществена полза. В част от дейностите си, се утвърждава като младежка неправителсвена организация, като до края на същата година се поставя началото на всички дейности, по които работи и към момента.

Седалището на сдружението се намира в гр.София, ул:”Парчевич” №51, ет 3.

e-mail: office@bma.dir.bg

tel: 02 986 44 62

mobile: 0888825168

Организацията се ръководи от управителен съвети съответния устъв, според които се регулира дейността, приема на доброволци към сдружението, организирането на кампании, разпределението на средствата и сферата към която ще се насочат.

Към момента Български младежки алианс има иградени 12 клуба, които съществуват като регионални структури: Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Свищов, Русе, Сливен, Севлиево, Шумен и Трявна.

В тези центрове, членуват над 230 младежи, което е база организацията да се утвърди, като една от най-големите младежки, неправителствени, образователни организации в България. Освен ученическата членска маса, в сдружението учстват на доброволни начала и голям брой хора, симпатизиращи на целите и дейностите му.

Положителен момент по отношение на организационната дейност е въвеждането на т.нар. екипен принцип на работа по различни направления.По този начин с епостига концентрация на силите на определени хора в определена област, с цел по-ефективни крайни резултати.

Сдружението е насочило усилията си в социално-подпомагащата дейност, запознаване и практикуване на първа (долекарска) помощ, здравно възпитание, екология и издателска дейност. Силата на организацията се крие във факта, че доброволците сами изготвят своите проекти и проучвания, както и подготовката и организацията да дебати, лекции, дискусии, демонстрации, акции, конкурси и изложби. По този начин се прави опит да се възпита нов мироглед в обществото по определени обществено значими и наболели проблеми.

През последните няколко години, Българския младежки алианс е реализирал няколко мащабни проекта:

 1. “Такъв какъвто съм” – с помоща на студенти от СУ “Св. Климент Охридски”;
 2. “Младежки център и междукултурна интеграция – като тук си сътрудничи с организации от други страни, международни партьори и донори в лицето на правителството на Кралство Норвегия.
 3. “Национална антиспин кампания 2002/2003” – най-мащабна и продължителна , обхванала в себе си безбройно много сфери на проблема на 20-ти век – болеста СПИН.

SWOT - АНАЛИЗ

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни взаимодействия

Заплахи пред организацията

- мобилизация на обществения потенциал;

- възпитава здравно поведение;

- образова в сфери и дисциплини, различни от тези изучавани в училище;

 

- разчита само на добрата воля на обществото за набиране на членове и за извършване на дейността си;

- интеграция и социализация на деца е неравностойно социално положение;

- здравна просвета;

- преориентиране на личните приоритети за здраве;

- идеята за комерсиализма и печалбарството на сдруженията и останалите НПО в България;

Практикум

Запознаване с дейността на неправителствена

образователна организация.

Международна организация с български филиал –

Джуниър Ачийвмънт.

Джуниър Ачийвмънт е най-старата и бързо развиваща се организация в света, която е изградена и се развива на основата на партьорство между бизнеса и образованието. Създадена с САЩ, през 1919г., сега Джуниър Ачийвмънт има 156 офиса на територията на САЩ, а също така помага на ученизи от близо 100 страни от цял свят да се запознаят с икономиката и бизне

Джуниър Ачийвмънт България, е регистрирана като неправителствена организация на 05 февруари 1997г., като с това тя става член на Junior Achievement Worldwide (JAW)-USA и Junior Achievement – Young Enterprise (JA – YE) Europe.

Седалището на ДАП е в гр.София с адрес: ул:” Славянска” №22, ап. 2.

Тел: (+359 2) 9873456

e-mail: jab@jabulgaria.org

За организация от този ранг е характерна съответно сложна структура на управлението, което да може да функционира и обхваща всички области на икономиката и образованието, както и да комуникира с различни организации и институции.

Управленческата структура се състои от:

 1. Управленчески съвет – председател, “почетен” председател, членове УС.
 2. Съвет на застъпниците
 3. Посланици на ДАП в страната  - във Варна, Велико Търново, Свищов, Плевен – движищи фигури от обществения живот  на съответния град/район.
 4. Служители – тази група съдържа в себе си: изпълния директор, директор програми и бизнес развитие, програмен координатор (комуникации), офис мениджър (Маркетинг).
 5. Бизнес клуб – за завършили “Джуниър Ачийвмънт”.

Една от целите на ДАП е да предостави на младите хора в България иновативни методи за обучение, чрез които да разберат съвкупността на пазарната икономика и бизнеса. Също така въвежда и развива предприемачески и развива предприемачески и икономически учебни програми и подготвя преподаватели и ученици , докато нейните партньори от координативния сектор осигуряват финансовата подкрепа.

Икономическите образователни програми, се опитват да лансират идеите за:

 • Значимостта на пазарната икономика;
 • Ролята на биснеса в световната икономика;
 • Ангажираността на частния бизнес към програмите на заобикалящата го среда и социалните въпроси;
 • Поддържането на висока етика и морал във взаимоотношенията между бизнес партньорите и хората в обществото;
 • Необходимостта от непрестанно усъвършенстване и образование по работните места;
 • Значимостта на развитието на икономиката за тяхното бъдеще;

Програмите на Джуниър Ачийвмънт България са признати от Министерството на образованието и науката със споразумение подписано, през юли 1998г. и се включват като свободно или задължително избираеми предметив гимназиалните училища в страната. Със стартирането на програмите, за почва да се увеличава броя на учениците, които ги използват, за да убогатят знанията си.

Едни от най-извесните проекти на организацията са:

2007г. – “Малките в действие”

 • 2006г. – “Създаване на предприемачески умения и възпитание в предприемачеството”
 • 2006г. – “Младежки бизнес”
 • 2006г. – “Предприемачество и иновация”
 • 2006г. -  “Отговорвн биснес” – проект на “HP”
 • 2005г. – “Виртуално предприятие” – с медийната подкрепа на БTВ и ДАРИК радио.

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни взаимодействия

Заплахи пред организацията

-силно развита управленческа структура;

- иновативни методи на обучение;

 

-

- -развива предприемачески и икономически дух;

- съдейства за осигуряване на материални средства за обучение на ученици и на педагози;

- гарантира конкурентно способност на пазара на труда;

-

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG