Home Икономика Продуктов портфейл на Застрахователна Компания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Продуктов портфейл на Застрахователна Компания ПДФ Печат Е-мейл

I. Създаване на ЗПАД "Витоша"

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Витоша" е създадено през 1992 год. със седалище в град София, ул. "6-ти Септември" № 7, и председател на дружеството г-н Георги Арабаджиев.

Уставният капитал на дружеството е 80 000 000 стари лева, и то има двустепенна система на управление - Управителен и Надзорен съвет.

Дружеството заема едно от призовите места на застрахователния пазар - четвърто място по реализиран обем застраховки, след ДЗИ, ЗД "Булстрад" и ЗД "България".

Според Закона за застраховането една застрахователна компания няма право да извършва едновременно и имуществено и лично застраховане. В съответствие с това през 1995 год. се регистрира Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Витоша - живот".

Най-големите представителства на ЗПАД "Витоша" са в следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Разград, Плевен, Велико Търново, Монтана, Видин, Стара Загора, Благоевград и др.

Клона на ЗПАД "Витоша" в Благоевград е създаден през месец декември 1993 година. Като щатни работници в него работят 5 човека, но е изградена широка система от застрахователни агенти, които варират от 130 до 150 души.

II. Продуктов портфейл на ЗПАД "Витоша"

Поради голямото разнообразие на предлаганите застраховки ЗПАД "Витоша" е създало следната номенклатура:

О - КАРГО

00 - Абонаментна полица Карго внос/износ

01 -Карговнос

02 - Карго износ

03 - Вътрешно карго

04 - Специ

05 - Панаири/изложби в България

06 - Панаири/изложби в чужбина

07 - Придружаван багаж

1 - КАСКО

10 - Каско плавателни съдове

11-КаскоМПС

12 - Каско самолети

13 - Каско контейнери

14 - Каско релсови превозни средства

19 - Каско МПС - три месеца по т.34 от ОУ

2 - ИМУЩЕСТВО

20 - Имущество на склад

21 - Домашно имущество

22 - Офис оборудване

23 - Имущество в търговски обекти

24 - Сграда

25 - Имущество в предприятия

26 - Сграда и домашно имущество

27 - Сграда и офис оборудване

28 - Сграда и имущество в търговски обекти

29 - Сграда и имущество на склад З - ЗЛОПОЛУКА

31 - Групова застраховка злополука

32 - Злополука на транспортни работници

33 - Застраховка на пътуващи в чужбина

34 - Злополука на водача и пътниците в МПС

35 - Индивидуална застраховка злополука

36 - Застраховка на гости на хотели

37 - Застраховка на туристи

38 - Задължителна застраховка злополука на

пътниците в средствата за обществен превоз

39 - Злополука, медицински разноски и

репатриране на временно пребиваващи в

Р.България

ЗК - Здравна застрахователна полица – КОРИС

4 - ОТГОВОРНОСТИ

40 - Отговорност на превозвача по шосе

41 - Задължителна гражданска отговорност МПС

42 - Отговорности самолети

43 - Гражданска отговорност на работници

44 - Обща гражданска отговорност

45 - Обща гражд. отговорност и отг. за изделие

46 - Отговорност при управление на чуждо МПС

47 - Доброволна гражданска отговорност МПС

48 - Отговорност кораборемонт

49 - Задължителна гражданска отговорност МПС

4Е - Екозастраховка

4К - Ползва се от Централата

4Н - Отговорност на нотариус

5 - ЗАСТРАХОВКА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

51 - Житни и варивни

52 - Окопни /без тютюн/

53 - Тютюн

54 - Домати

55 - Зеленчуци /без домати/ и цветя

56 - Трайни насаждения

57 - Едногодишни и многогодишни треви

6 - КОМБИНИРАНИ ЗАСТРАХОВКИ

60 - Каско и злополука на водача и пътниците в МПС

61 - Каско и отговорности самолети 62-Лизинг-МПС

63 - Лизинг - имущество

64 - Всички рискове на предприемача

65 - Монтажна застраховка срещу всички рискове

66 - Каско първи риск, задължителна гражданска отговорност и злополука на водача и пътниците в МПС

67 - Задължителна гражданска отговорност и

задължителна злополука на пътниците в СОП

68 - Задължителна гражданска отговорност и

доброволна злополука на водача и пътниците в МПС

69 - Задълж. гражд. отговорност и доброволна

злополука на водача и пътниците в МПС 6К - Медицински и транспортни разходи и

щети на товари

7 - ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ

71 - Двукопитни /без свине/

72 - Еднокопитни

7Е - Елитни и състезателни коне

73 - Свине

74 - Кучета

75 - Птици

76 - Риби и зарибителен материал - интензивно рибовъдство

77 - Дивеч в дивечоразвъдни стопанства

78 - Кошери с пчели

79 - Зайци - интензивно зайцевъдство

8 - ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

81 - Застраховка срещу лоши метеорологични условия

82 - Застраховка "Грешки и пропуски"

9 - ГАРАНЦИИ

91 -Митнически бондове

92 - Еко гаранции К - ЗАСТРАХОВКА НА КРЕДИТИ

КЗ - Застраховка на кредити за земеделско

производство 9А - РЕНТНИ ЗАСТРАХОВКИ

98 - Рентна застраховка на работници

III. Общи условия за застраховка "Каско" на МПС

ЗПАД "Витоша" по тези Общи условия застрахова моторни превозни средства, регистрирани по установения ред, селскостопански и строителни машини, движещи се със собствен двигател, ремаркета, полуремаркета, каравани и други, собственост на физически или юридически лица.

Тази застраховка покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС съгласно условията на застрахователната полица и клаузата приложена към нея. Застрахователното покритие по тези Общи условия се прилага на територията на Република България. А срещу заплащане на допълнителна премия застрахователното покритие може да се разшири и за чужбина.

Тази застраховка не покрива, освен специалните изключения, посочени в клаузата, и щетите причинени от или в следствие на: умишлени действия на застрахования и членове на неговото семейство, война, военен преврат, бунтове, запалителни експлозивни материали или вещества превозвани в МПС, атомни и ядрени експлозии и замърсяване от тях, повреждане на отделни детайли на МПС от доказана техническа неизправност, управление на МПС от незастрахован водач.

Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение по образец на застрахователя, което се подава от застрахования и оригиналът на което остава при застрахователя. Застраховката се счита за сключена от момента, в който предложението на застрахования е прието от застрахователя, което се удостоверява с подписите на двете страни. По приетото предложение застрахователят издава застрахователна полица.

При сключване на застраховката МПС трябва да бъде технически изправно и да има потвърждение за валиден технически преглед за годината, в която се сключва застраховката. Ако при сключване на застраховката застрахованият си е послужил с измама или заблуда, застрахователната полица е нищожна, но застрахователят запазва всички права върху премията.

Застраховката се сключва за срок от 1/една/ година, влиза в сила от нула часа на деня, посочен в застрахователната полица, при условие, че е платена цялата дължима или първата вноска от разсрочената застрахователна премия. По договореност между страните може да се сключи застраховка за по-кратък срок. Ако застрахованият не е платил дължимата премия или вноска и страните не са се уговорили писмено за отлагане на плащането, застраховката се прекратява автоматично. При предсрочно прекратена застраховка от застрахователя той връща на застрахования застрахователна премия изчислена пропорционално на времето от прекратяване на застраховката до изтичане на срока й. Ако се прекрати от застрахования, той има право на връщане на застрахователна премия след приспадане на дължимата премия за времето от началото на застраховката до прекратяването й.

При прехвърляне собствеността на МПС, застраховката се прекратява автоматично в рамките на 24 часа, освен при наследяване. Прехвърлянето на застраховката при наследяване се оформя с издаване на застрахователна полица на новия собственик.

Ако застраховка, сключена за срок от една година, е била в сила една година и бъде подновена за следващата година, то застрахования ще получи намаление на застрахователната премия при условията, посочени в Таблицата за бонус:

1-во стъпало - за първата година: 10%

2-ро стъпало - за втората година: 20%

3-то стъпало - за третата година: 30%

4-то стъпало - за четвъртата год.: 40%

5-то стъпало - за петата и

следващи години: 50%

Застрахованат сума на МПС се съгласува между застрахования и застрахователя при сключване на застраховката, като се взема в предвид пазарната цена на МПС.

Застрахователната премия се определя от застрахователя, като се заплаща по избор на застрахования -еднократно или на разсрочени вноски.

В срока на застраховката застрахованият е длъжен: да пази МПС като добър стопанин, да съобщава на застрахователя за всички съществени изменения в състоянието му, да осигурява достъп на застрахователя за проверка на МПС, да спазва изискванията на застрахователния договор.

При настъпване на риск, наречен застрахователно събитие застрахованият е длъжен: да вземе всички мерки за спасяване или ограничаване щетите на МПС, да уведоми незабавно застрахователя, но не по късно от пет дни след събитието, както и съответните органи на властта. Застрахователят или негов представител извършва оглед на МПС, увредено от застрахователно събитие в присъствието на застрахования. Констатираните при огледа щети се описват.

При необходимост всяка от страните може да привлече експерт - вещо лице.

Застрахованият може да предяви претенция за обезщетение за пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от застрахователно събитие. Пълна загуба е налице, когато са увредени до степен на негодност купето и двигателя му или цялото МПС е откраднато.

При предявяване на претенция за обезщетение, застрахования трябва да представи на застрахователя:

1. Застрахователната полица в оригинал

2. Свидетелството за регистрация на МПС

3. Документи удостоверяващи застрахователното събитие.

При пълна загуба на МПС в резултат на застрахователно събитие застрахователя може да избере да заплати обезщетение за пълна загуба или да замени застрахованото МПС. Ако заплати обезщетение за пълна загуба, размерът на обезщетението за МПС е равен на застрахователните суми. Ако застрахователят избере да замени МПС той може да стори това само с МПС от същата марка, модел и техническо състояние не по-лошо от това на застрахованото МПС.

При частична щета застрахователят може по свой избор да плати за отстраняване на щетите, или да плати обезщетение на застрахования по оценка на вещо лице.

В обезщетението се включват и разумно направените разноски: за спасяване или ограничаване щетата на застрахованото МПС, за влачене или превозване на увреденото МПС, ако в резултат на застрахователно събитие не може да се движи на собствен ход, за отговорно пазене на увреденото МПС до извършване на огледа от застрахователя, за връщането на откраднатото МПС на собственика му.

От обезщетението се приспадат сумите, който застрахованият е получил по задължителна застраховка за загуба или щета на МПС, приспада се и посоченото в застрахователната полица самоучастие на застрахования в щетата /франшиз/.

Ако щетата е причинена от трети лица, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разноски. Всички права, произтичащи от тази застраховка се погасяват с изтичане на 3 /три/ години от датата на застрахователното събитие.

IV. Общи условия за застраховка "Обща гражданска отговорност

Тази застраховка покрива щета, наричана още вреда, причинена от застрахования от трето лице през периода на застраховката. Застрахователят ще плати обезщетение за всяка неимуществена и имуществена вреда, за която застрахования носи отговорност по българското законодателство, съгласно договореното в застрахователната полица.

Освен специалните изключения, посочени в полицата, тази застраховка не покрива и вредите, причинени от или вследствие на: въздействие върху застрахования на алкохол или опиати, радиоактивно и радиационно замърсяване, задължения възникнали във връзка на наказателна отговорност на застрахования, замърсяване на околната среда, изделие произведено от застрахования и други.

Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение по образец на застрахователя, което се подава от застрахования. Застраховката се счита сключена от момента, в който приемането на предложението на застрахования е потвърдено писмено от застрахователя, като се издава застрахователна полица. Ако при сключване на

застраховката застрахованият си е послужил с измама или заблуда, застрахователната полица е нищожна, но застрахователят запазва всички права върху премията.

Застраховката се сключва за период от 1/една/ година и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен за начало но застраховката. По взаимна договореност между страните застраховката може да се сключи и за по-кратък срок.

Застрахователната премия се определя от застрахователя. Дължимата годишна застрахователна премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката, освен ако на е договорено друго. Ако застрахованият не е платил дължимата застрахователна премия и страните не са се уговорили писмено за отлагане на плащането, застраховката се прекратява автоматично и не е в сила от началото си или от датата на дължимата разсрочена вноска.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен:

1. Да уведоми незабавно застрахователя или агента, посредничил при сключване на застраховката.

2. Да предприеме всички необходими мерки за

предотвратяване или ограничаване и намаляване на

вредите.

При настъпване на застрахователното събитие застрахованият или неговите наследници могат да предявят претенция за заплащане на застрахователно обезщетение. Претенцията трябва да бъде направена в писмена форма по образец на застрахователя. За да получи застрахователно обезщетение, застрахованият или неговите наследници трябва да докажат: наличието на валиден застрахователен договор, /чрез представяне на застрахователна полица/ настъпването на застрахователното събитие /чрез представяне на съдебно решение или акт/, размерът на дължимото обезщетение /чрез представяне на съдебно решение или друг акт удостоверяващ размера на вредата/. Застрахователят заплаща обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от застрахователното събитие, но обезщетението не може да надвиши застрахованата сума, посочена в полицата. Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок до 15 дни от получаване на всички необходими доказателства.

Ако вредата е причинена умишлено от застрахования, застрахователят има право на обратен иск срещу него за това , което е платил на увредения. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на 5 години от датата на застрахователното събитие. 

V. Общи условия за застраховка "Доброволна гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС"

ЗПАД "Витоша" застрахова гражданската отговорност на собствениците и правоспособни водачи на МПС. Срещу заплащане на допълнителна премия застраховката може да бъде разширена да обхваща и отговорност за вреди, причинени от ремарке, свързано с МПС или от такова, откачило се по време на използването на МПС, но все още намиращо се в движение.

Тази застраховка покрива отговорността на застрахования за щета, вследствие настъпване на събитие по повод използване на посоченото в застрахователната полица МПС, при което са причинени телесни увреждания или смърт или са увредени или унищожени вещи и към застрахования е предявена претенция от трети лица за възстановяване на щетите от това събитие.

По тази застраховка не се покриват щети причинени от или вследствие на:

1. Въздействие върху застрахования на алкохол или друго упойващо вещество.

2. Управление на застрахованото МПС от неправоспособен или неупълномощен водач.

3. Неизпълнение от застрахования на поети задължения по облигационни, трудови и др. договори.

Отговорността на застрахователя за вреди от едно застрахователно събитие настъпило през срока на застраховката е ограничена до сумата, посочена в застрахователната полица.

За да получи застрахователно обезщетение застрахования трябва да докаже: наличието на валиден застрахователен договор, наличието на застрахователното събитие, и настъпването на застрахователното събитие.

В застрахователното обезщетение се включва:

договорено или присъдено обезщетение за имуществени или неимуществени вреди, направени разноски в съдебен процес срещу застрахования, разумно поправени разноски от застрахования за ограничаване на вредите, претърпени от трето лице.

VI. Общи условия за застраховка "Злополука"

Тази застраховка покрива смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност на застрахования в следствие на злополука. За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до 1 година от настъпването е причинило смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност на застрахования. Тази застраховка не покрива смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, причинени от или в следствие на:

болести, умишлени действия на застрахования с цел самонараняване, опити за самоубийство или самоубийство, употреба на наркотици, слънчев удар, заболяване от СПИН, криминален аборт, изпълнение на смъртна присъда, война, размирици, стачки и други подобни, атомни и ядрени експлозии.

Застрахователната сума се определя по договаряне, но не може да бъде по малко от 100 000 стари лева за едно лице. Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено

предложение по образец на застрахователя, което се подава от застрахования. Издава се документ от застрахователя -застрахователна полица. Застрахователната премия се определя от застрахователя, като застрахованият е длъжен да я заплати в срока посочен в застрахователната полица.

При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен да уведоми незабавно застрахователя и да изпълни всички указания дадени от него. За да предяви претенция за плащане, застрахованият или неговите наследници трябва да представи на застрахователя застрахователната полица, акт за смърт или злополука, документ за удостоверяване на трайна или временна загуба на трудоспособност и други документи поизкани от застрахователя.

Изплащането се извършва в срок до 15 дни. Всички права, произтичащи от тази застраховка се погасяват с изтичане на 3 години от датата на застрахователното събитие.

VII. Общи условия за застраховане на имущество

ЗПАД "Витоша” застрахова имущество на физически или юридически лица. Обект на застраховката са: сграда или част от сграда, собственост на застрахования, предназначена за жилище, ателие, магазин, офис, гараж, склад и др. подобни както и сгради с производствено предназначение. За сграда се считат и прилежащи огради, тераси, басейни, кортове, игрища и др. подобни. Застрахова се и движимо имущество, предназначено за употреба в частния живот на застрахования, както и движимо имущество на предприятия.

Тази застраховка покрива пълна загуба или частична вреда причинени от или вследствие на: пожар, мълния,

експлозия, буря, наводнение, градушка, натрупване на сняг или лед, удар от летателен апарат или предмет паднал от него, злоумишлени действия от трети лица. Срещу допълнителна премия застрахователят може да покрие и рисковете кражба чрез взлом и грабеж по условията на клаузата "Застраховка кражба чрез взлом и грабеж".

Застрахователната сума се посочва от застрахования при сключване на застраховката и не може да бъде по висока от в застрахователната стойност. Застрахователната стойност е равна на действителната стойност на застрахованото имущество към деня на сключване на застрахователния договор. Отговорността на застрахователя е до размера на застрахователната сума. Ако застрахователната сума е по-ниска от застрахователната стойност, отговорността на застрахователя е съразмерна на отношението на застрахователната сума към застрахователната стойност. Ако застрахователната сума е по-висока от застрахователната стойност, застраховката няма сила за горницата.

Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение по образец на застрахователя, което се подава от застрахования. Ако застрахованият не е внесъл дължимата застрахователна премия застраховката се прекратява автоматично към датата на падежа.

Застрахователната премия се определя от застрахователя и се заплаща в срока, посочен в застрахователната полица или в сметката към нея.

Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок до 15 дни от получаване на всички необходими доказателства.

Всички права, произтичащи от тази застраховка се погасяват с изтичане на 3 години от датата на застрахователното събитие. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани със специални условия, клаузи или добаваци.

Застраховките Каско, Гражданска отговорност и Имуществени застраховки са с най-голям относителен дял в продуктовия портфейл на дружеството. А застраховките на “Кредити”, “Финансови загуби”, “Гаранциите” и “Рентните” застраховки се сключват много рядко, тъй като при тях е необходимо договорно сътрудничество с банка.

ЗПАД “Витоша” отделя особено внимание на съвременните информационни технологии с цел да повиши конкурентноспособността на дружеството по отношение на качеството на обслужването, внедряване на нови застрахователни продукти и ефективността на управлението.

За в бъдеще ЗПАД “Витоша” ще се стреми към разширяване на клоновата си мрежа в страната, т.е. във всяко населено място ще се търсят потенциалните клиенти.

 

WWW.POCHIVKA.ORG