Home Икономика МОДЕЛИРАНЕ НА ГОТОВОТО ОБЛЕКЛО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МОДЕЛИРАНЕ НА ГОТОВОТО ОБЛЕКЛО ПДФ Печат Е-мейл

МОДЕЛИРАНЕ НА ГОТОВОТО ОБЛЕКЛО: Моделиране наричаме процеса, при който се изготвя моделът, т. е. първичният образец на изделието. Този модел по-нататък се използва при масовото и серийното производство па облекла. При моделирането се вземат предвид предназначението, сезонът, потребителните свойства п изисквания ла изделието, възрастта на потребителя и съвременното направление на мода­та. При разработването на даден модел от голямо значение са също силуетът и формата на изделието, пространствената ком­позиция на елементите и материалът, от който ще бъде изработено изделието.Многообразието от форми на облеклата могат да бъдат обоб­щени в три групи: строга (класическа), спортна и. фантазе.Строгата форма се отличава с прави линии, с прав или по- втален силует, с малко детайли и без украса.Спортната форма се характеризира със спортни детайли като джобове, капачки, маншети, външни шевове, колан. За формата фантазе са присъщи сложна кройка л декоратив­ни линии, разнообразни детайли и украса.Цялостно възприемане на формата се постига при единство на всички нейни елементи, тяхната съгласуваност и съразмерност. Голямо значение при разработката на модела има и неговото цветово решение.В моделирането се прилагат три вида цветови решения: еднотонно, полярно и многоцветно. При еднотонното цветово решение моделът се проектира в един цвят, приложен самостоятелно или с неговите оттенъци, например: зелен с резедав, кафяв и бежов и пр. Полярното цветово решение е основано на използването на два основни цвята, които са противоположни, например: бяло и черно, червено и зелено или синьо и пр. Многоцветното решение се осъществява чрез прилагане на много различни цветове, например при модели от печатани тъкани.Одобрените модели се внедряват в масово производство. Едновременно с разработката на моделите се съставя и тех­ническото им описание. КОНСТРУИРАНЕ.Конструирането се прилага, за да се плоскостна разгъвка на основните части и детайли па облеклото. При конструирането се разработват чертежи п кройки на моделите, които се използват за разкроявапе па тъканите и изработка на изделията. Методите, конто могат да се приложат в конструирането, са: мулажен метод(мужаж- калъп отпечатък)- детай­лите и частите се получават  непосредствено  с   използване   на манекени, днес се използва за изработването на сложни облекла( театрални)  -  изчислително-графнчен метод—отличава се с лесно  из­пълнение па изчисленията и се състои в графично построяване ла детайлите; - изчислително-пропорционален метод— на базата на ръста и гръдната обиколка се определят пропорционалните зависимости между търсените величини; - изчислително-аналитичен метод— съставят се обосновани формули ла изчисления, като се използват данни от антропометричните измервания,   които   се   обработват с математико-статистичетки  методи  и  се  намира  функционалната  връзка  между водещите   н   подчинените   размерни   признаци. Конструкцията на изделието трябва да бъде такава, че на­пълно да съответствува па утвърдения модел. Тя трябва да бъде икономична, което означава изделията да се произвеждат при минимален разход на материали и загуби при разкроявалето.Конструкцията на изделието оказва влияние върху редица негови свойства, а именно: запазване на формата, надеждност на употребата, удобство при използването. От нея зависи и как ще стои дрехата на фигурата.

47.Под трикотаж се разбира плат или изделие, получено от една или много нишки, които образуват взаимносвързани и равномерно повтарящи се бримки. Трикотажните изделия могат да бъдат класифицирани по няколко признака: начин на изработка- плетени, кроени, комбинирани. В зависимост от материала- еднородни и нееднородни. В зависимост от плетката биват едножични, многожични, а съобразно структурата- гладки, мрежести, рипсени, жакардови, плюшени, ватирани. По предназначение трикотажните изделия се групират на горно облекло, бельо, чорапни изделия, ръкавици и др. изделия. Асортимент. Основните видове изделия от групата горно облекло: жакет, жилетки, пуловер, поло, блуза, рокля, костюми. Група бельо- по предназначение се дели на битово и спортно, бива дамско, мъжко, детско и бебешко. Към битовото се отнасят фланелки, потници, пликчета, гащи, слипове, бикини, нощници, пижами. Към спортното бельо спадат спортни фланелки, спортни гащета, бански костюми. Свойствата на трикотажните изделия могат да бъдат групирани в: 1)хигиенни свойства- маса- в зависимост от влакнестия материал, плетката, дебелината; топлозащитни- те се определят от топлопроводимостта, порьозността и дебелината на трикотажа; въздухо и паропроницаемост- чрез тях се определя степента на проветряване на тялото; водопоглъщаемост- трикотажа трябва да поглъща отделената от тялото пот; хигроскопичността е свойството на трикотажа да поглъща и отдава водни пари; наелектризирането е способността на трикотажа да натрупва статично електричество при триене на облеклото с кожата. 2)естетичните св-ва на трикот.изделия се определят от цвета, характера на композицията на фигурите по плата, композицията на елементите. 3)експлоатационни св-ва- характеризират дълготрайността на изделието при употреба: здравина на опън; разтегливост, размеро и формоустойчивост; разплитането е отрицателно св-во. В зависимост от степентта на разплитане се различават 3 вида трикотаж- разплитащ се, малко разплитащ се и неразплитащ се.

5.Текст.влакна са тънки и гъвкави тела,чиято дължина превишава многократно напречното им сечение.влакната са високомолекулни в-ва и имат голяма маса.при маса 8000-10000 единици свойствата  на материалите се проявяват много по-добре,но горната граница понякога достига милиони единици. възприето е и понятието полимери. Коефициент на стройност: К=дължина / напречно сечение > 500 Класификация: 1)Природни влакна: -растителни-памучни и ликови; -животински-белтъчни и секреторни; -минерални(азбестови)-серпентинови и амфиполови. 2)Химични влакна: -изкуствени-биват на основата на целулоза(ацетатна и триацетатна коприна), белтъчни (като суровина се използват соя, фъстъци,водорасли) и казеинови; -синтетични-получени са от синтетични полимери,синтезирани от различни нискомолекулни съединения,които се превръщат в полимери чрез поли кондензация и полимеризация. Могат да се разделят според състава им на:ПЕ(ямболен), ПА(видлон), ПАН(булана), ПП, полиуретан (синтетичен каучук); -неорганични химични влакна- влакна получени от стъкло,метали и сплави. Строеж-високомолекулни съединения,смес от макромолекули,които са постигнали различна степен на полимеризация. При получаването на полимер се образуват и продукти с  намалена макромолекула или такива притежаващи само няколко групи атоми. Те се наричат олигомери. Имат еднакъв състав съответстващ на осн. Продукт,но са с по-къса верига и с разл. Физични свойства. При образуване на синтетични влакна олигомерите се напластяват във вид на прах върху филтрите и затрудняват последващата обработка. Олигомерите причиняват късане на преждите,затруднения при багренето. Високомолекулните съединения се състоят от макромолекули, които са свързани верижно с ковалентни връзки.строежа на полимерите има 3 структури: 1)Линейна(верижна)-макромолекулите са в една посока, всяко от звената се свързва с две съседни. Формата не е идеална права линия,атомите се намират под определен ъгъл помежду си. Макромол. Се въртят в пространството заради валентните си връзки,следователно може да има и разклонения(разфибряне). Силни междумолекулни взаимодействия има при:целулозата, полиамид,естери; 2)Равнинна(лавална)- свързването е с три съседни звена,има странична верига.такава форма е изградена в две посоки. Ламелите са разположени на определено разстояние един от друг. Такава структура има кератина. Тази структура осигурява по-голяма фибрилност тъй като е постигнато по-голямо м/умолекулно пространство.по подобие на тази форма са създадени синтетичните влакна  притежаващи свойства близки до това на вълненото влакно. 3)Решетъчна(пространствено омрежена)-молекулите са подредени във вид на пространствена мрежа. Линейните се свързват с къси напречни връзки. Такъв строеж имат реактивните смоли.пространственото омрежване се нарича още процес на желатинизация. Смолите с такава структура се използват за апретиране.плимерите се описват с двете форми:линейна и равнинна. Всяка макромолекула включена в строежа е микромодел на влакното.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG