Home Икономика Теория за безработицата и макроикономически зависимости

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Теория за безработицата и макроикономически зависимости ПДФ Печат Е-мейл

Теория за безработицата и макроикономически зависимости.

І. Неокласическа теория за зависимостите.

Тази теория е първата, която се опитва да обясни феномена безработица. Според нея основна причина за безработицата е нарастване равнището на работната заплата. Тя е над равновесното равнище, при което предлагането на труд е по-голямо от търсенето. В неокласическата теория въпросът за свободните работни места не стой. Приема се, че те са достатъчни, но не се обявяват поради високата заплата. Привържениците й виждат възможност за нейното преодоляване в увеличаване гъвкавостта на заплатите. Възможността за намаляване на заплатите, те виждат като изход за уравновесяването на пазара. Те считат, че трябва да се премахнат всички административни мерки, които водят до негъвкавост и втвърдяване на заплатите, а това са: ограничаване ролята на синдикатите, намаляване ролята на държавата, либерализиране на трудовото законодателство.

ІІ. Кенсианска теория за безработицата. Тя се оновава на коренно различен подход. Изхожда от постановката, че неравновесието на трудовия пазар не е основна причина за безработицата.според тях основна причина за безработицата е намалено равнище на съвкупност от търсене и намалено равнище на търсене на труд. За преодоляване на безработицата кенсианците предлагат различна намеса на държавата чрез подходяща монетарна политика. Тя се изразява в нарастване на паричната маса, което ще стимулира общото търсене и съответно търсенето на труд. Според Кейнс равновесието на трудавия пазар и ликвидиране на безработицата може да се постигне чрез адаптиране ривата на търсене към предлагане.

Графически се представя по следния начин:?

Да се адаптира кривата на търсене по кривата на предлагането и да се ликвидира безработицата.

ІІІ. Теория на структурната безработица и двойностния характер на пазара на труда. Тя се опитва да обясни тенденциите възникнали в средата на  миналия век. Увеличават се свободните работни места  и се увеличава безработицата- появява се структурната безработица.

Изходът от тази безработица приваржениците на теорията виждат в повишаване квалификацията на работниците чрез подобряване и по-голяма целенасоченост на образованието на хората. Всички тези мерки трябва да бъдат насочени към изискванията на производството, а не самоцелни.

Според теорията на двойствения характер на трудовия пазар, съществуват два относително самостоятелни трудови пазара:

  1. Първият се обособява според характеристиките на работните места и се нарича “Първичен трудов пазар”. Характеризира се с по-високо заплащане, по-високи изисквания към качеството на работата сила, по-висока стабилност на работните места.
  2. Втори-формира се на базата на качеството на работната сила-“Вторичен трудов пазар”. Тук изискванията са много по-ниски, заплащането е по-ниско, работните места не са толкова сигурни и т.н.

Според тази теория е необходим диференциран анализ на два пазара. Ликвидирането на безработицата би трябвало да се осъществи чрез комбинирани мерки:

-                      първи пазар-стимулиране на общо търсене.

-                      Втори пазар- висока квалификация на работната сила./държавата субсидира определени места и мерки/

ІV. Теория на Инсайдер-аутсайдерите. Тя възниква през 80-те години на мин.век и се стреми да обясни защо през последните години безработицата остава висока. Тази теория се основава на концепцията за специфични особености, за формиране на заплатите. Основната идея е,че работещите наречени “инсайдери” се съпротивляват срещу развиването на заетостта, назначаването на нови работници-аутсайдери. Съпротивата на заетите се изразява в провеждането на такава политика при даговарянето с работодателите, която увеличава заплатите до такова равнище, което редуцира печалбата на фирмите в такъв размер, че на фирмата и става неизгодно да уволнява работници или наема нови. Силата на инсайдерите се корени във високия размер на т.нар.”променливи разходи за труд”. Това са разходите свързани с уволняване на заетите, разходите за назначаване на нови работници и инвестициите в човешкия капитал.

V. Основни макроикономически зависимости на трудовия пазар.

На трудовия пазар съществуват няколко макрозависимости, които показват връзката между основните параметри на пазара на труда и икономическа динамика.

-                      зависимостта между безработицата и свободнити работни места-тази зависимост се описва чрез крива, която има отрицателен наклон и е известна в литературата като крива на Баверич. Икономическата интерпретация на кривата е следната: с намаляването на броя на безработните броя на свободните работни места се повишава  и обратно. ?

Винаги съществува едно миниравнище на безработицата.U1, което не може да бъде преодоляно дори и при понататъшното увеличение на свободните работни места/X1/. Счита се, че  U1 съответства на текущата и структурна безработица взети заедно, то винаги ще съществува, защото хората са в процес на търсене на работа. Освен това при много високо равнище на безработица,например U3 винаги остават свободни работни места. Това се дължи  на съществуването на структурна безработица. Правото ОА изобразява ситуациите , при които броят на безработните е равен на броя на свободните работни места. В този смисъл тя съответства на състоянието на пълната заетост. На тази права не съществува циклична безработица/кенсианска/, поради това в т.А2 съществува само текуща и структурна безработица. На дясно от правилата ОА икономически се намира в състояние, при което броят на безработните е по-голям от броя на свободните работни места. Това съответства на кенсианското разбиране за недостатъчно съвкупно търсене на труд. Движението от т.В към т.А2 означава намаляване на безработицата до равнище на текущата и структурна безработица. Т.А2 понататъшното подобряване на ситуацията чрез елиминиране на структурната безработица. Отместването на кривата на Баверич на дясно означава,че структурната безработица се повишава, обратното отместване наляво означава, че структурната безработица намалява.

-                      зависимост между безработицата, инфлацията и работната заплата/крива на Филипс/. Макроикономическите анализи показват, че между безработни и работна заплата съществува обратно пропорционална зависимост. Тази зависимост се нарича Крива на Филипс и още тя се нарича Оригинална крива на Филипс. Кривата на Филипс представлява множество точки, които изразяват изменението на безработицата, икономичната работна заплата. Тази крива има обратен наклон и силна нелинейност.

Графически има следния вид:

Работна заплата

О            Е1 Е2 Е3 Е* заети?

Когато безработицата е ниска U2 понататъшното нейно снижаване води до по-високо нарастване на заплатите от W2 към W1.Обратното се наблюдава при всяка безработицата, при по-голямо снижаване на безработицата генерира по-малко изменение на заплатите от W3 към W4. С помощта на Кривата на Филипс може да се определи ефектът, който безработицта оказва върху изменението на заплатите. В икономиката, където връзката между тях е силна /силно нелинейна/ това означава силно действие на пазарните сили. Когато кривата на Филипс има по-полегат характер, това означава, че голяма част от заплатите се формират извън пазара. Общ извод е колкото наклонът на кривата е по-голям, толкова е по-силно влиянието на пазарния механизъм. Редуцираната Крива на Филипс изразява връзката между безработицата и инфлацията. Изводите и свойствата са идентични, както при Оригиналната крива на Филипс.

С помощта на Кривата на Филипс може да се ограничи типа на инфлация, когато Кривата му е силно наклонена. Тогава имаме инфлация на търсенето, а  когато е по –полегнала имаме инфлация на разходите. Друго приложение на кривата му е за определяне естествената норма на безработицата. На базата на нейното оценяване могат да се предвидят ефектите от спада на безработицата върху спада на заплатите и инфлацията.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG