Home Икономика Комункация с клиенти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Комункация с клиенти ПДФ Печат Е-мейл

Увод:

В настоящият доклад ще се запознаете с анализът на отношението на размяна между мен и мой вътрешен клиент, чиито доставчик съм аз. Ще разглеждам този процес от гледна точка на контимиуума „стока-услуга”. След, което ще направя анализ на процеса на вземане на решение за покупка, като ще разгледам и факторите, които влияят върху това негово решение.

Най-накрая ще се запознаете с моята маркетингова стратегия спрямо него и ще направя кратък анализ на пазарните сегменти, за да преценя дали той принадлежи към някои от тях и ако – да, то към кой по-конкретно. 

Темите ще бъдат разгледани в следният ред:

а) Анализ на отношенията на размяна между мен и мой вътрешен клиент и обяснение какво точно предлагам на клиентите си от гледна точка на континиуума стока-услуга;

б) Анализ на процеса на вземане на решение, характерен за вътрешният ми клиент; основни фактори, които влияят върху това решение за покупка;

в) Коментари, относно пазарният сегмент, към който принадлежи или не вътрешният клиент и какво би оказало влияние върху моята маркетингова стратегия спрямо него.

***

а) Анализ на отношенията на размяна между мен и мой вътрешен клиент и обяснение какво точно предлагам на клиентите си от гледна точка на континиуума стока-услуга

Работя в средно голяма организация, занимаваща се с телекомуникации, т.е. предлагане на IP телефония и Wi-MAX (безжичен) Интернет. Като заемана позиция на „Експерт-склад” в отдел „Операции” аз работя в звено, което общува с всички нива и отдели, почти непрекъснато. Но все пак като мои най-важни клиенти бих определила  колегите си от Търговски отдел, с които работя най-често и на които се явявам техен директен вътрешен доставчик на стоки и услуги.

Работата ми, свързана с тяхното обслужване, е да им предоставям крайни клиентски устройства, както и документ, че са взели от мен и за кой клиент е съответното устройство. Понякога просто им предоставям информация под формата на справка по различни зададени критерии от тях.

Ще наблегна повече на самото предоставяне на клиентските устройства, защото те са по-често случващата се размяна между мен и вътрешните ми клиенти.

Опитвайки се да определя какво всъщност предоставям на своят клиент, достигнах до изводът, че аз му предоставям стока, която има известен елемент на услуга, тъй като самото и предоставяне е винаги съпроводено и с услуга, а понякога и с повече от една услуги.

На фигурата по-долу е изобразено къде, според мен, се намира предлаганата стока.

Фигура 1 Предоставяне на крайно клиентско устройство на колега от търговски отдел. Мястото на предлаганата стока, разгледана в континуумът продукт-услуга.

Анализирайки този процес на размяна би следвало да се запитаме дали клиентът ми би могъл да получи същата стока и от друго място. Принципно, да. В моят отдел има още двама колеги, които биха могли да извършат размяната, но решението му за „покупка” зависи от множество фактори, които ще разгледам в б).

б) Анализ на процеса на вземане на решение, характерен за вътрешният ми клиент; основни фактори, които влияят върху това решение за покупка

Факторите, които влияят върху решението за „покупка” в моят случай са:

  • Индивидуални (мотивация, тъй като те са мотивирани да продават услугите и стоките на организацията с цел прехрана). Другото, което ги мотивира е стремежът към лично удовлетворение от свършената работа.
  • Групови (стремежът към спечелването на уважението на останалите си колеги, т.е. успех, социален статус, както и трупането им на повече контакти с цел израстване в йерархията на търговската гилдия).
  • Доставчици (това сме аз и моите колеги от отдела) – влиянието ни се ограничава дотолкова, че се опитваме да им предоставим добро обслужване и максимална бърза реакция, когато това е необходимо. Също така избираме и подходящ канал и стил на общуване, за да може да доставим най-голяма полза на нашите клиенти.
  • Влияние на околната среда (икономическата обстановка е една от основните причини да се измени и работата на клиентите ми, както и поведението им при решение за покупка. Също така и нормативната уредба би повлияла до голяма степен на това решение, но тук влияят и други фактори, с които аз не съм запозната).

В таблицата, която може да разгледате по-долу съм интервюирала свой колега, с цел да изследвам как е взел решение да „закупи” продукт от мен. Тук ясно ще може да се различат мотивите му за покупка, времето, което му е било необходимо и от къде е набавил необходимата му информация за това.

Въпроси

Отговори

Защо решихте, че се нуждаете от продукта?

Необходим ми е, за да го презентирам пред потенциален клиент.

 

Какво ви стимулира да го направите?

Това, че ако го спечеля ще увелича личните си приходи.

 

Колко време ви беше необходимо за вземане на решението?

Не много. Около 1 минута.

 

Импулсивна или обмислена беше покупката ви?

Със сигурност обмислена.

 

Откъде получихте информацията за вземане на решението?

От минал опит и съвет на колеги.

 

Колко възможни алтернативи разгледахте?

Две.

 

Как направихте своя краен избор?

На база миналият ми опит и този на колегите ми.

 

Таблица 1 Интервю с колега, показваща мотивите ми за покупка и начинът, по който той си е набавил информация, необходима му за вземане на решение

в) Коментари, относно пазарният сегмент, към който принадлежи или не вътрешният клиент и какво би оказало влияние върху моята маркетингова стратегия спрямо него

За да определим сегментът, в който попадат моите клиенти, то тогава ще трябва да разгледаме и анализираме сегментационните променливи, по които да ги разграничим и обобщим в различни сегментационни групи.

 

Променлива

Примери

Психографски

Амбициозни и неамбициозни;

Новоназначени и „стари кучета”.

 

 

 

 

Демографски

До 30-годишни и над 30-годишни;

Семейни и несемейни;

Вишисти и среднисти;

Мъже и жени;

Българи и чужденци.

 

 

 

 

Географски

Работещи в София или друго населено място.

 

 

 

 

Поведенчески

Повод за покупката(редовно или извънреден специален случай);

Търсени ползи(бързина, икономичност, качество на обслужването);

Отношение към продукта(често го потребява, по-рядко или за първи път).

 

 

 

 


Таблица 2 Групи клиенти, разпределени по сегментационни променливи

Разглеждайки по-горната таблица може да оформим няколко типа клиенти, попадащи в различни сегментационни ниши. Но за да има по-ясна представа за разграничението им ще разгледам къде попада колегата, който интервюирах в б). Този колега предлага безжичен Интернет на свой потенциален клиент и той отговаря на следните характеристики:

  • Психографски – той е амбициозен, мотивиран и наскоро назначен колега, който търси начин за бързо и стабилно израстване в йерархията на отдела, както и на доходите си.
  • Демографски – попада в категорията по 30-годишна възраст и е семеен. Освен това е българин, мъж и висшист.
  • Географски – Работещ на територията на София.
  • Поведенчески – Редовна покупка, която желае да получи бързо, икономично и с добро качество на обслужване.

Всичко това може да ми помогне при съставянето на профил на този клиент, както и на всички останали, които отговарят на тези характеристики. По начало аз, и целия ми отдел, се фокусираме към няколко сегмента и това поражда нуждата от разработването на различни стратегии за подход и вид услуга или стока, които да насочим към различните типове клиенти. Това е и удачната реакция, която трябва да има всеки доставчик, ако иска да бъде все по-малко повлиян от ефекта на „пробитата кофа”.

Фигура 2 Маркетингова стратегия „Диференциран маркетинг” прилагана от мен като доставчик към вътрешните ми клиенти

Тъй като продуктите и услугите, предлагани от мен, са необходими на много и различни мои вътрешни клиенти, за да съумеят те да си свършат работата аз трябва да ги разгранича и обобщя в различни групи със сходни характеристики. Това ще ми бъде от полза при обслужването им и съответно ще допринесе за тяхната потребителска стойност, която те ще получат с това, че аз ще се явявам и за напред техен доставчик, който се интересува и задоволява исканията и нуждите им.

 

WWW.POCHIVKA.ORG