Home Химия Органична химия - Алкени

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Органична химия - Алкени ПДФ Печат Е-мейл

Алкени (Алефини)

1.Определение - ненаситени въглеводороди от амфатния ред,които съдържат в молекулата си 10на двойна връзка.Не всички him.връзки на С се използват (изразходват за връзка с H атом (ненаситени)).

М/у 2-та H атома има двойна връзка. p (пи) връзка,след сигма връзка.

2.Класификация-право (norm.) верига,разклонена верига;

строеж-при дв.връзка зависи от бр. на заместелите (монозаместители) или полицамстители (повече от 2)

Разположение на заместителите:симетричани и несиметрични

симетрична (( Ч3-CH=CH-Ч3 )), несиметрична

Алекените могат да имат крайна довойна връзка и тя може да бъде изместена във вътрешността на въглевод. верига.

3.Наименование - алефини - идва от halogenиране(алкените се утаяват,оттам идва наименованието им.

+Ч2=Ч2-етен

+Ч3-CH=CH2

+Ч3Ч2CH=CH2

...........

ЦнХ2н

Ако заменим оконч. an с en,получаваме алкени с norm. верига.Първите три имат случайни наименования,но след това...?

4.Номериране на гл. верига- от най-близката страна на дойната връзка;

Място на двойната връзка се озн. с 1-на от 2-те цифри,показващи по-малката цифра) въглеводородни атоми от тази връзка.В основата на името стои ТРИХЕПТЕН.

Едновалент.остатъци,получени от разл.алкени,получават наименованието си като се постави след en - ил;

6.Методи за получаване:

a)висикотемпературно третиране; b)продукти на дехидратирането им; дехидригониране (отд. на H);  в промишлени усливия-използват се катализатори;  -> от алкани -> алкени и в 2-та случаи ((CH3CH2CH2CH3 -->Ч3-CH=CH-Ч3 --> Ч2=Ч-CH=CH2

C)синтетични методи-елиминиране на ед. или др. части.Алкените могат да бъдат получени чрез елиминиране на съставни части в молекулата;бета елиминиране- обр. 2-на вт.

Първата реакция- *дехидрохомониране an алкен.

Вторият алкен от 2-та връзка се получава по правилото на Хофман.

Редица условия,водещи до изходния продукт,прилагане на подходящ продукт.

*Дехидратиране - е термин,които се употребява за отделяне или елиминиране на водорада.Дехидрат. на алкохоли се извършва в кисела среда.Киселинният катализатор променя ОХ-групата.ОХ групата е труднодопускаща,защото Е с е по-силна.

Протонираната група още се нар. оксониева сол.Обработка чрез реакция не е възможна.

*Дехалогониране - дебромиране /на дибромиди/ цинк под формата на паста.

7.Строеж на изомери - въглерод. атоми,образуващи двойна връзка сп2,а ост. са сп3.

Двойна връзка - възниква при наличие на сигма връзка.С помоща на 3 хибридни сп2 орбитали,образуват 3 сигма връзки;

(етан)- всички we. излизат от 1 орбитала.

Пи- връзката се формира в равнината на сигма,която е перпендикулярна.

Пи заряд - има отрицателен заряд /стойност/

Сигма пи- еиднство м/у тях,но Пи има по-малка Е.

Основни изводи:

-за разкъсване на 2-на връзка

-ще се разкъса Пи връзка

Модел на двойната връзка:- him.вр. в алкените са резултат от вторичната хибридизация (рехибридизация) на сп2 орбитали,те се хидрибридизират с нехибрид. p-орбитали и се получава тау-връзка.

Тетрацицжен модел - на базата на пирамидата по един за всеки от С атом имат общ връх;разстоянията м/у  С атоми се намалява,както и връзката м/у С и H.

Дължината на двойната връзка намалява,защото м/у тях се образува допълн. др. връзка Е- двойка ще се изтегля по посока на С и ще се скъси разстоянието.Тя е  ненаситена;неполярна с P-заряд,но лесно се поляризира,тя е фактор,които предизвиква поляризация на близко резположени до нея молекули.

структурна изомерия-вертикална и позиционна; (бутен-изобутен);позиц,защото веригата не се променя.

Стереоизомерия-> геометр. P-дистереомерия (свързва се с различно пространство на молекулите).Стереоизомерите имат различно разположение спрямо равнината на P-връзката.Когато са от едната страна-цисизомери(З),а от двете страни-трансизомери (Е)

Изомерите се различават:

З-изомери-по-висока темп.;физ.св-ва-алкените приличат на алканите(неразтв.) по-добри от алканите с нарастване на молек. маса

Him.св-ва-ненаситени ХС,свързани,двойната връзка-съвкупността от Сигма и Пи-връзки.

P-заряда е този,който ще се атакува.

Присъединяване (Ае)

Електрофилна алемленция => появява се в разултат на разкъсване на връзката.Частицата има афинитет.

Електрофил.част на молекулата X-X

-halogenи.вода,сяра;

Присъединителни реакции-Ае

Електрофилни реакции-> P-заряда е с отрицателен заряд и на известно разстояние от моелкулата.

Двустационен механизъм;-общ вид електрофилна част Е сигма + и нитрофилна Н Е сигма -

1)1-во Пи-комплекс->координирано състояние,не се образува връзка.

Пи-компслекс през цикличен ониев kation и при отделяне на нитрофилната част преминава през ониев kation-3 центрова характеристика,същ положителен заряд с повишено валентно състояние.

Катоинната част във възникващия kation (където е +) е с променено хибридно състояние в сравнение с други,свързани със сигма-комплекс.

Пи-комплекс и Сигма-комплекс се различават:

Устойчивостта на корденевите kationi-по-голяма възможност за делокализация:

Орбитално заимодейства м/у съседни Сигма-орбитали с бъкантната  Пе (P) -орбитала,носеща положителен заряд.Колкото по-гоялма е Сигма-вр.,толкова по-голяма е Пе-орбиталата.

*Halogenиране на алкени-извършва се в среда на инертен носител CCl4;колкото по-голям е бр.на холенираните алкени,толкова по-високо е хомонирането;крайните продукти се наричат:дихолгенеди;

*хидрохоложениране-присъдиняване на елементите на водород;извършва се в инертна среда;крайни продукти:алкилхолгенеди;

*Сулфиниране на алкени -> образуват се сулфати,неустойчиви,лесно хидролизират;

*Хидратиране-извършва се в присъствието на к-ни (солна,сярна).Извършва се като катализатор в киселинна среда;крайни продукти:алкохоли;

*Хипохеориста-хлоходрини или халогено-хидриди.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG