Home Педагогика Деца със специални потребности

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Деца със специални потребности ПДФ Печат Е-мейл

Предмет на Националния план за интегриране на деца със

специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания в системата на народната просвета са:

1. включването на деца със специални образователни

потребности, независимо от вида и степента на увреждането им

в учебния процес във всички видове училища и детски градини

от системата на народната просвета;

2. конкретните ангажименти на държавни и общински

структури за осигуряване на необходимия и достатъчен ресурс

във всички видове училища и детски градини, в които се

обучават или се очаква да се обучават деца със специални

образователни потребности, независимо от вида и степента на

увреждането им;

3. методиката за прогнозиране и планиране на конкретните

социални случаи, в които ще се прилагат интегрирани форми на

обучение, респективно финансиране на дейностите;

4. методиката за адаптиране на училищната среда до степен

на подкрепяща среда;

5. сроковете и отговорностите за привеждане на

нормативните актове в системата на народната просвета в

съответствие с чл.21, ал.1 и ал. 2 ; чл.27, ал.1 и ал. 2 от Закона

за народната просвета;

6. сроковете и отговорностите за изработване и въвеждане

на програми за интегрирани форми на обучение;

7. възлагането на контролни функции за изпълнение на

вменените

отговорности на Национален обществен съвет и областни

обществени съвети за интегрирано обучение.

Определение на интегрираното обучение*

Образованието чрез интегрирано обучение е стратегия,

насочена към постигане на основната цел за развиване на

включващо общество, което позволява на всички деца и

възрастни, независимо от техния пол, възраст, способности,

етническа принадлежност, увреждане или ХИВ-статус да

участват в него и да имат принос.

Образованието е право на всяко дете и в този смисъл

интегрираното обучение се стреми да осигури достъп на всички

деца до съответното подходящо достъпно и ефективно

образование в тяхната общност. Това образование започва в

семейството и обхваща формални и неформални инициативи за

образование в рамките на общността. То е и подход, който

поставя детето в центъра на образователния процес и признава,

че децата са отделни личности с различни потребности от

обучение.

Интегрираното обучение е процес, при който детето независимо

-3-

от вида на увреждането е включено в общата образователна

среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането

на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и

социално-битови условия, индивидуални образователни

програми, екип за комплексно педагогическо оценяване,

специални учебно-технически средства и апаратура,

дидактически материали и помагала.

В този смисъл интегрирането на децата с увреждания е процес,

който изисква изпълнението на редица дейности, насочени към

промяна на законодателството, ресурси и осигуряване, промяна

на обществените нагласи, промяна на подхода в училище,

подкрепени активно от родителите и обществеността.

Принципи на интегрираното обучение

F всяко дете има право на равен достъп до образование;

F всяко дете е уникална личност със своите качества, интереси,

способности и образователни потребности;

F всяко дете със специални образователни потребности има

право на достъп до обикновените детски градини и училища,

които трябва да му осигурят обучение, насочено към детето и

неговите потребности;

F всяко дете със специални образователни потребности има

право да се обучава по индивидуални образователни програми,

съобразени с неговите възможности и потребности;

F обикновените детски градини и училища, в които са

интегрирани деца със специални образователни потребности,

създават толерантно общество и постигат образование за

всички.

Цели

Основна цел: Поетапно въвеждане на интегрирано обучение на

деца със специални образователни потребности в системата на

народната просвета

Оперативни цели:

1. създаване на институционални механизми за координация,

контрол, наблюдение и оценка на изпълнението на плана;

2. създаване на подкрепяща среда в детските градини и

училищата за включване на деца със специални образователни

потребности в образователния процес;

3. постигане на промяна на нагласите в обществото в

подкрепа на интегрираното обучение;

4. промяна на законодателството;

5. обучение и квалификация на педагогически и управленски

кадри за работа с деца със специални образователни

потребности в обща образователна среда;

6. извършване на оценка на специалните детски градини и

училища с оглед създаване на ресурсни центрове за

подпомагане на интегрираното обучение;

7. ранно въздействие и интегриране на деца със специални

-4-

образователни потребности.

Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални

образователни потребности - отговорности и функции

1. Държавни институции

1.1. Министерството на образованието и науката:

- създава Национален обществен съвет за координация,

наблюдение, анализ и оценка на политиката за интегриране на

децата със специални образователни потребности и/или с

хронични заболявания в системата на народната просвета;

- чрез регионалните инспекторати по образованието

създава областни обществени съвети за наблюдение, анализ и

оценка на интегрираното обучение на общинско ниво;

- осъществява наблюдение на резултатите от пилотните

проекти и разпространение на добрите практики;

- разработва нормативни актове за ресурсно осигуряване

на интегрираното обучение;

- инициира и координира работата по осъществяването на

оценка на системата от специални детски градини и училища в

страната;

- чрез регионалните инспекторати по образованието

създава и ръководи екипи за комплексно педагогическо

оценяване и ресурсно подпомагане на интегрираното обучение;

- осигурява методическа помощ, координация и контрол на

екипите в детските градини и на училищните екипи, които

работят с деца със специални образователни потребности;

- съвместно с висши училища разработва система за

квалификация на педагогическите кадри, които ще

осъществяват интегрираното обучение;

- организира дейности по разработването на методики за

оценяване на специални образователни потребности;

- организира обучение на експерти от регионалните

инспекторати по образованието, общинските ръководства и

общинските образователни отдели по проблемите на

интегрираното обучение;

- осигурява подпомагане на интегрираното обучение от

ресурсни учители;

- разработва програми и пилотни проекти за адаптиране на

детските градини и училищата за нуждите на децата с

увреждания;

- чрез регионалните инспекторати по образованието,

съвместно с отделите по образование към общините,

осъществява информиране и консултиране на деца с

увреждания и техните родители;

- организира дейности в детските градини и училищата за

изграждане на положителни нагласи към интегрираното

обучение;

- организира дейности по консултиране и професионално

-5-

ориентиране на деца със специални образователни потребности.

1.2. Министерството на труда и социалната политика:

- осигурява средства от фонд “Рехабилитация и социална

интеграция” и от други фондове за развиване на услуги за

социална рехабилитация, за технически помощни средства и

др.;

- осигурява ресурси по програма “Личен асистент”;

- чрез своите дирекции за социално подпомагане участва в

областните обществени съвети и в организирането и

координирането на дейности, свързани с интегрираното

обучение на общинско ниво;

- осигурява средства за личен бюджет на детето с

увреждане, който покрива индивидуалните му потребности;

- осигурява участието на свои специалисти в екипите за

комплексно педагогическо оценяване към регионалните

инспекторати по образованието;

- чрез своите местни структури предоставя информация и

консултации на родителите на деца с увреждания за социалните

услуги, интегрираното обучение и правата на децата;

- представя пред Националния обществен съвет чрез своя

представител/представители шестмесечни доклади за

изпълнението на възложените му задачи по плана, съгласно

заложените показатели.

1.3. Министерството на здравеопазването:

- променя нормативните си актове в съответствие с новите

изисквания за грижи и услуги за деца с увреждания – създаване

на нова система на оценяване на уврежданията;

- чрез районните центрове по здравеопазване участва в

областните обществени съвети и в организирането и

координирането на дейности, свързани с интегрираното

обучение на общинско ниво;

- осигурява участието на свои специалисти в екипите за

комплексно педагогическо оценяване към регионалните

инспекторати по образованието;

- чрез районните центрове за здравеопазване и с участието

на Националната здравно-осигурителната каса организира и

координира дейности, свързани с превенция, ранна диагностика

и рехабилитация на увреждането;

- предоставя информация за децата с увреждания –

медицинска и рехабилитационна;

- организира система за обучение и квалификация на

лекарите за прилагане и на социалния подход към

уврежданията;

- представя пред Националния обществен съвет чрез своя

представител/представители шестмесечни доклади за

изпълнението на възложените му задачи по плана, съгласно

заложените показатели.

-6-

1.4. Държавната агенция за закрила на детето:

- създава единна информационна система за деца с

увреждания на възраст от 0 до 18 години;

- участва в разработването на проекти и програми,

подпомагащи осъществяването на интегрираното обучение;

- осъществява наблюдение върху спазването правата на

децата с увреждания;

- разработва стандарти за качеството на услуги за деца с

увреждания;

- извършва оценка на специализираните институции за

деца с увреждания и качеството на услугите, предоставени в

тях;

- представя пред Националния обществен съвет чрез своя

представител/представители шестмесечни доклади за

изпълнението на възложените му задачи по плана, съгласно

заложените показатели.

2. Местни институции

2.1. Общини:

- участват в организирането и ресурсното осигуряване на

подкрепяща среда за образованието на децата със специални

образователни потребности;

- общинските ръководства и отделите по образование

участват в обучителни програми за запознаване с концепцията

за интегрираното обучение;

- участват в областните обществени съвети и в

организирането и координирането на дейности, свързани с

интегрираното обучение на общинско ниво;

- участват в създаването на екип за комплексно

педагогическо оценяване за ресурсно подпомагане на

интегрираното обучение на деца със специални образователни

потребности на своята територия и осигуряват помещения за

функционирането му;

- извършват оценка на социалните дневни центрове с цел

превръщането им в ресурсни центрове за подпомагане на

интегрираното обучение на деца с увреждания.

3. Юридически лица с нестопанска цел:

- предоставят услуги за интегрирано обучение, които

отговарят на държавните критерии и стандарти и кандидатстват

за тяхното финансиране пред международни, държавни и местни

източници;

- разработват и реализират, съвместно с Министерството на

образованието и науката и/или с местните власти, проекти и

програми за интегрирано обучение на деца със специални

образователни потребности;

- участват в наблюдението върху спазването правата на

децата с увреждания;

- участват в оценката на състоянието на специалните

-7-

училища с оглед създаване на ресурсни центрове;

- инициират и участват в дейности по промяна на

нормативните актове, свързани с интегриране на децата със

специални образователни потребности;

- участват, чрез свои представители в Националния и

областните обществени съвети като представят шестмесечни

доклади за участието им в изпълнението на дейностите по

плана.

Институционални механизми за координация, контрол,

наблюдение и оценка на изпълнението на плана

За изпълнението на плана Министерството на образованието и

науката създава Национален обществен съвет, а чрез

регионалните инспекторати по образование и областни

обществени съвети. Натоварените с функции по изпълнението

на плана институции и неправителствени организации

осъществяват регулярни работни срещи за координация, анализ

и оценка на изпълнението на плана. Ангажираните организации

и областните обществени съвети изготвят шестмесечни доклади

за изпълнението на плана, съгласно заложените показатели,

които представят на Националния обществен съвет. Последният

изготвя обобщен доклад, който представя на министъра на

образованието и науката.

Използваното в този документ понятие “интегрирано обучение”

включва и смисъла, влаган в понятието “включващо обучение”.

 

WWW.POCHIVKA.ORG