Home Химия РАЗТВОРИ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
РАЗТВОРИ ПДФ Печат Е-мейл

РАЗТВОРИ

Разтворите са хомогенни (еднородни) смеси, съставени от два  или повече компонента (съставни части). Разтворът се различава от другите смеси по това, че молекулите на веществата се разпределят в него равно­мерно и във всякакъв микро обем на такава смес съставът й е еднакъв. На езика на химич­ната термодинамика такава смес се нарича еднофазна. Както и индивидуалните (чистите) вещества, разтворите могат да бъдат в течна, твърда или в газова фаза. Например въздухът предста­влява разтвор на различни газове - азот, кислород, водород, въглероден двуокис, водни пари и др. В същото време частиците прах, капките течност (мъглата) не са компо­ненти на газовия разтвор, тъй като прашинка­та е твърдо вещество, а капката на мъглата = течност (вода). По такъв начин и прахът, и мъглата са съответно твърда и течна фаза, разсеяни  (диспергирани)   в разтвора на газовете. Разликата между разтвора и чистото вещество се състои в това, че индивидуалното вещество има определени физични константи, например температура на топене и кипене, определен химичен състав, докато в същото време физичните константи и съставът на разтворите зависят от съотношението на техните компоненти. Така плътността на разтвора на сол във вода се увеличава, а температурата на замръзване се понижава с увеличаване съдържанието на сол.

При промяна на фазовото си състояние чистите вещества не изменят химичния си състав, а при връщане в изходното фазово състояние възстановяват своите характерис­тики. Компонентите на разтворите могат да се разделят при промяна на фазовото състояние на системата. Така например изпаряването на вода от солен разтвор (опе­рация, която отдавна се прилага при добива­нето на сол) води, от една страна, до увелича­ване на съдържанието (концентрацията) на солта в останалия разтвор, а от друга, кондензиралата вода представлява чисто вещество. По-нататъшното изпаряване на водата води до отделяне на твърда фаза — кристали от сол.

Процесът на образуване на разтвор — разтварянето — се състои в разрушава­не на взаимодействието между молекулите на индивидуалните вещества и в образуване на нови между молекулни връзки между компонентите на разтвора. Разтварянето е възможно само тогава, когато енергията на взаимодействието между компонентите на разтвора е по-голяма от сумата на енергии­те от взаимодействията в изходните веще­ства. При разтварянето на йонния кристал на готварската сол във вода полярните молекули на разтворителя обвиват йоните с диполи (електрични заряди, които са равни по големина и противоположни по знак) . Тази т. нар. солватна обвивка напълно разделя йоните. Общото назва­ние на такова взаимодействие с разтворителя е солватация. Солватацията води до образуване на разнообразни връзки между молекулите в разтвора: йон-диполна, която е описана по-горе, дипол-диполна (например диполите на хлороформа СНСl3 взаимодействат с диполите на етанола С2Н5ОН) или водородни връзки. Последното взаимодействие е едно от най-силните и играе голяма роля при разтварянето на органичните и неорганич­ните вещества.

За разтварянето на органичните вещества едно в друго допринася приликата в техните структури. Старото химическо правило — подобни се разтварят в подобни - се обясня­ва с това, че взаимодействията между моле­кулите на разтварящото се вещество са подобни по тип и близки по енергия на взаимодействията между молекулите на разтворителя. Така образуването на водород­ни връзки между молекулите на водата и алкохола лесно компенсира разрушаването на водородните връзки в изходните вещества при смесването на тези течности. Неполярните молекули на въглеводородите не могат да се вмъкнат между молекулите на водата, които са съединени с водородни връзки, което изключва взаимното им разтваряне. Често разтварянето не разрушава напълно между молекулните връзки вътре в индиви­дуалните вещества и те остават частично свързани (асоциирани). Например в органични неполярни разтворители в по-голямата си част органичните киселини са във вид на димери, които са свързани с водородни връзки. Такива асоциати се разрушават при по-нататъшно разреждане. При концентриране на разтвора асоциацията става все по-силна и не достигат молекулите на разтворителя, за да разделят молекулите или йоните на разтвореното вещество. При това вътре в разтвора се образува система от между молекулни връзки на изходното индивидуално вещество, което се отделя в отделна фаза. Останалият разтвор, намиращ се в равновесие с отделилия се компонент, се нарича наситен. При повишаване на температурата може да се разруши асоциа­цията и отделеният компонент да премине в разтвор. Но не винаги е възможно да се постигне това.

С повишаване на температурата неорганич­ните вещества могат и да намаляват способ­ността си да се разтварят (разтворимо­стта си). Разтворимостта на твърдите вещества в течности зависи от топлината на разтваряне, която може да бъде положителна (при разтварянето се отделя топлина и с повишаване на температу­рата веществото се разтваря по-лошо) или отрицателна   (при разтварянето се поглъща топлина и с повишаване на темпера­турата разтворимостта расте). Тъй като в газовете няма между молекулни взаимодей­ствия, способността им към взаимно разтва­ряне е неограничена. Разтворимостта им в течности намалява с повишаване на темпе­ратурата, защото отслабват между молекулните взаимодействия на молекулите на газа с разтворителя.

В природата съществуват също и твър­ди разтвори. Това са главно сплави на металите. Физичната причина за такова разтваряне се състои във вграждане на атоми­те на единия метал в кристалната решетка на другия и в изграждането на обща кристал­на решетка. За тази цел атомите на металите трябва да бъдат близки по обем, каквито са например атомите на медта и златото.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG