Home Информационни технологии Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите ПДФ Печат Е-мейл

Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на

разработването на пакетите.

Разработването на всеки пакет започва с уточняването на целта на

неговото създаване , к от своя страна е свързано с изясняване на

предназначението на ППП, основните потр-б-ли и класовете от задачи, к ще

се решават с пакета.

Целта на ППП е изходна точка за определяне на изискванията към него.

Те представляват съвкупност от условия и стандарти, на к тр да отговарят

както създаваните пакети, така и самия пр-с на разработване; на

пакетите. Основните изисквания към ППП предоставят на разработчиците

някои общи х-ристики и критерии, к тр да удовлетворяват новите пакети.

Те са следните:

1)Приемственост - Тя осигурява възможност за използ на вече

натрупаното програмно осигуряване нa опита по неговото създаване.

Изискването за приемственост can се осъществи за пакети,  к имат близко

предназначение, но са разработени за различни класове ЕИМ.

Приемствеността засяга преди всичко стр-рата  на  ППП  и  ср-вата  за

комуникация  с потр-б-ля.

2)Ф-ионално съответствие и пълнота на пакета -Алгоритмит, реализирани

в пакета, тр действителнo да представляват предм обл, към к е ориентиран

пакета

3)Коректност -Това  означава  отсъствие  на непредвидени прекъсвания

и зацикляния, а също и предпазване на потр-б-ля от обработка на грешни

входни Д. Тр да бъдат предвидени с-мни ср-ва зa контрол и реализиране на

прекъсванията. Необходимо е: също да се вкл процедури,  к да разпознават

некоректните или грешно зададени входни Д и да извършват автоматични

корекции.

4) Надеждност - Висока степен на безотказна работа на пакета и

осигуряване на необходимата точност.

5)  Устойчивост - това е св-вото на пакета да запазва

работоспособността си при настъпване на външни смущения

6) Планиране на пр-са на изпълнение - На планиране подлежат

използваните рес-си на паметта, набора и на изпълнение на програмните

модули, конфигурацията на изпълняваните с-мни модули, режимите на

изпълнение, вида и състава на изходящата инф-я и др.

7) Диагностичност - тя е свързана с разкриване и идентификация на

грешките в програмата.

8)Гъвкавост - разширяване състава на алгоритмите и модулите и

адаптиране на програмния  продукт към измененията в конфигурацията на

изчислителната техника и операционната среда, а също и към конкретните

потр-б-лски условия.

9)Информативност - контактите на потр-б-ля  с пакета тр да бъдат

информативни. Това означава, че пакетът съобщава инф-я, необходима и

достатъчна за разбиране на идентифицируемата ситуация като съобщения за

синтактична грешка, за прекъсване на пр-са на изпълнение и др.

10)Документираност - Добре оформената документация на пакета е едно

от главните условия за неговия успех. Документацията тр да бъде пълна,

ясна и ориентирана към конкретен кръг потр-б-ли. Тя следва да дава точно

и пълно описание на алгоритмите, реализирани с проблемните и с-мните

компоненти на пакета. Входният език тр да бъде напълно описан, с

отчитана особеностите на неговата реализация в дадения ППП.

11) Развиваемост - При проектирането на ППП тр да бъде предвидена

възможност за неговото развитие коригиране

12) Интегрираност на разработката - Принципен момент в проектирането

на ППП е участието в разработката както на специалисти от приложната

обл, така и на с-мни програмисти

13)Леко поддържане и обслужване на пакета неудобство при работа с

него. Това изискване е насочено към снижаване на времето и разходите за

изучаването на пакета и за неговата експлоатация.

Производството на програмни продукти на индустриална основа е

предпоставка за обособяването на следните основни групи принципи:

I. Принципи на проектирането на ППП:

1.Стандартизация на архитектурата (стр-рата) на ППП с цел

по-лесно и бързо запознаване и усвояване големия брой разпространявани

пакети и особено за намаляване на разходите за съпровождане на

внедрените

2..Рационализация на архитектурата – използваната архитектура

тр да бъде не само стандартна по зададените параметри, но и да бъде

близка до оптималната по останалите параметри, за избора на к е

допустима по-голяма свобода.

3.Стандартизация на документацията, предоставяна на

потр-б-лите;

4.Точна ориентация на всеки пакет към опр-на категория

потр-б-ли:  стопански ръководители,  инженерно-технически персонал,

научни работници, с-мни програмисти, приложни програмисти, студенти и

др.

II. Принципи на технологията на разработването на ППП

1.Основният технологичен принцип при разработването на ППП е

модулност на тяхната архитектура. Той се прилага както по отн-е на

ф-ионалния, така и за с-мния компонент на пакета.

2..Научна  обоснованост  на  технологията  на

разработването на ППП. Този принцип предполага да се използват

най-новите постижения на НТП.

3.Използване на ср-ва за автоматизация на проектирането   и

програмирането,   тестването на настройката на програмни модули,

разработването на документацията.

4.Максимална съвместимост и интеграция с останалото програмно

осигуряване на ЕИМ и внедрените в редовна експлоатация с-ми за АОИ.

III. Организационни принципи:

1.Централизация на достатъчно високо равнище

(отрасъл,  народно  стопанство)  на  планирането  на разработките на

нови ППП.

2.В непосредствена и тясна взаимовръзка с централизацията  е  и

принципът  за  координация  на разработките.  Неговото  практическо

реализиране  ще доведе до премахване на дублирането на ППП и

произтичащите от това последствия. Те са преди всичко от икономически

х-р, защото се изразяват в неоправданото изразходване на финансови

ср-ва, трудови и изчислителни  рес-си  за  разработване  на  близки  във

ф-ионално отн-е програмни продукти. 

3.Възлагане на разработките на високо квалифицирани

специалисти.

4.Организиране на широка информационна и рекламна дейност за

разработените ППП - Провеждане на ежегодни семинари  на  к  се

представят  ч-з  доклади и демонстрации новоразработените ППП от самите

специалисти-разработчици.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG