***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стандартни ф-ии ПДФ Печат Е-мейл

Стандартни ф-ии

Формули, на базата на аргументи изчисляват даден алгоритъм. Групират

се в статистически, математически, тригонометрични, финансови,

логически, ф-ции за дата и време, ф-ции за БД, текстови, информационни.

Има 2 н-на за въвеждане на ф-ции: ч/з бутона fx от стандартната лента

или Insert/Functions. В левия панел са групите, а десния самите f, в

долната част на прозореца е изписа синтаксиса на Ф. Can се вграждат Ф

една в друга и аргументите се отделят с;

Ф-я Trend - изчислява прогнозни величини, на база на вече известни

величини от изминал период от време. Общ вид TREND (известни у ст-сти;

известни х ст-сти;нови х ст-сти; константа). От известните Х и У ст-сти

се изчислява права, к най-близо съответства на зададените двойки ст-сти

и нови  Х ст-сти се присвояват към тази права. Const can приема ст-сти

True или False и с-д това се променя уравнението на изравняващата права.

Тя не е задължителна.

За да изчислим прогнозните продажби на вал. ч-з Trend като известни У

ст-сти въвеждане координатите на клетките, в к са Дте за продаденото

колич валута; известни Х ст-сти са адреси на клетките с датите за

изминалия период; новата Х ст-ст за к се прави прогноза се задава адреса

на клетката с датата с к изчисляване прогнозната ст-ст.

Финансови Ф- Финансовите изчисления се градят на съдържанието, всяка

парична сума се увеличава в времето, а и евентуално и да се умножава

поради оLяването и т.е. всяко вложение нараства. Говори се за настояща и

бъдеща ст-стна парите. Настояща стойност - PresentValue е сумата преди

да се вложи в замислената инвестиция, к още не е увеличена ч-з оLяване.

Бъдещата ст-ст -FV(Future) аргументи (L%-rate; /, бр периоди -nper;

плащане-pmt; настояща стойност-pv, падеж-type) Това е  сумата след

оLяването. Лих процент се задава като десетично число. Той се отнася

винаги за един период като има разлика м-у месечен и годишен L%.

С-д броя и стр-рата на плащанията има няколко типа инвестиции:

- еднократна инвестиция

- неколкократни давания или вземания в еднакъв р-р и п-з равен период от

време (анюитет) -постепенни плащания

- неколкократни давания или вземания в различен р-р и п-з неравни от

време - променливи плащания

При еднократните плащанияcan се извършват следните изчисления: да се

изчисли бъд. Ст-ст на базата на сег. Ст-ст при зададен L% и опр период.

Да се опр ст-ст от бъд ст-ст периода и L%. Ф-ията е

PV(rate;nper;pmt;fv;type)

Да се опр р-ра на периода необходим за настройване на осн ст-ст до опр

сума. Използва се Ф Rate(nper;pmt;pv;fv;type;guess-примерен L%)

Постоянни плащания к са еднакви по р-р и са разпределени равномерно в

времето. Типично при погасяването на заеми.

- намиране на бъд ст-ст на опр брой плащания за опр Lа ставка.

- Изчисляване на настоящата ст-ст на опр вид плащания за опр Lа ставка

- Опр р-ра на плащанията (вноските) при предварително зададени начални

ст-сти, брой плащания и L %

- Изчисляване на необходимите плащания, к при дад Lа ставка ще образуват

опр настояща бъдеща ст-ст.

Падеж - описва кога в рамките на периода се извършва плащания или в

началото или в края на годината. Приема ст-ст 0 ако плащането е в края

на периода (последваща рента). Приема ст-ст 1 когато плащането е в

началото на периода - default 0

PPMT (rate;per;nper;pv;fv)- каква част от вноска отива за погасяването

на главницата.per-периода за к се извършва изчислението в интервала от 1

до NPR.

Опр на дела на Lата в сумата за изплащане на заема се извършва с ф-ята

IPMT(rate;per;nper;pv;fv)

NPV(rate; вземане или даване (:). Изчисляването на NPV става за периода

преди датата на к се извършва първото плащане, а после се приема че те

са в края на периода. Ако първото плащане става в нач на първия период

то се приема за плащане в края на нулевия период. Разликата м-у NPV и PV

е че  PV позволява пар потоци да започнат или в нач или в края на

периода и те са еднакви по р-р през периода на инвестиране а при NPV пар

потоци са с променливи ст-сти.

Амортизации - ч-з тях ст-ста на 1 актив се разпределя равномерно в

рамките на неговото използване. Ст-ста на изхабеното п.з дад период се

отчита като разход за този период. В практиката се използват различни

методи за изчисл на амортизации. Най-популярни са:

- линеен - амортизацията е =на нач ст-ст на машината(cost) - ст-ста к би

се получила от нейната продажба в края на използването

й(salvage-остатъчна ст-ст)/брой години (life) SLN(cost;salvage;life)

- метод на сумата на числата - при него ДМА се амортизират по бързо в

нач-те години и се осигурява по-ранно отчитане на по-големи

амортизационни суми. Полезно е при спестяване на

Д.SYD(cost;salvage;life;per-год за к се изчисл аморт)

- геометрично - дегресивен метод DB(cost;salvage;life;period-за к се

изчисл амортизационното отчисление;month- опционен и се задават месеците

за к се изчисл амортизационните отчисления до края на 1-та календарна

година)

Когато ДМА има живот 2 год се задават следните ст-сти: 1-за периода от

доставката на ДМА до края на същата год или приема ст-ст 2 за първата

календарна год от използването му или ст-ст 3 от началото на 2-та

(последната) до изтичане на срока на ползване на ДМА.

Когато 1 формула адресира собствената си клеткабило то пряко или

коствено, тя се нар формула с обратно обръщение. Понякога това can бъде

в рез на грешка, но често такива формули се изпол за решаване на опр

типове задачи.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG