Home Икономика Политика за сближаване и структурни фондове на ЕС

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Политика за сближаване и структурни фондове на ЕС ПДФ Печат Е-мейл

Политика за сближаване и структурни фондове на ЕС

1. Същност, развитие и принципи за сближаване на ЕС
- Политиката за сближаване е известна още като Кохезионна политика. Има за основа цел намаляването на икономическите и социалните неравенства между отделните региони в ЕС. Твърде често като синоним се използва понятието регионална политика. На практика обаче понятието политика за сближаване е с по-голям обхват като в него се включват и характеристиките на регионалната политика, чиято основна цел е именно намаляването на неравновесието в развитието на отделните региони. Политиката за сближаване обхваща по-широк спектър от цели и дейности. В нея се включват:
1) мерките в околната среда и устойчивото развитие
2) мерките за развитие в селските райони
3) мерките за развитие на човешкия капитал
4) мерките за развитие на социалната политика и др.

- Политиката се регламентира в първичното законодателство на ЕС. Съгласнонеговите разпоредби ЕС има за цел намаляването на неравновесието между нивата на развитие и изостаналостта на най-малко облагодетелствани райони в това число и селските райони.
- Развитието на политика е сравнително динамично и отчита новите реалности на глобализацията на световните пазари и стоките на разширяване на ЕС. Тя също така се влияе до голяма степен и от задълбочаването на интеграционните процеси в ЕС.
- Първите елементи на развитие на регионалната политика са от началото на интеграционния процес; т.е. 1957 година, когато се поддържа ДЕПО. Основните инструменти са залегнали в този договор и имат връзка с необходимостта от преодоляване на регионалните дисбаланси. Те са:
1) Европейски социален фонд
2) Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство с две секции
а) ориентиране
б) гарантиране
3) Европейска инвестиционна банка

- Важна стъпка в развитието на политиката за сближаване е подписването на единния европейски акт. Той е повлиян от присъединяването на Гърция, Испания и Португалия и на практика създава юридическата база за съществуването на една обща политика за сближаване.
- В началото на 90те години на ХХ век настъпват проблеми в политиката. По съществените от тях са:
1) подписването и влизането в сила на договора от Маастрихт
2) създаване на „Кохезионния” фонд, който има за цел да финансира мащабни проекти в областта на инфраструктурата и околната среда
3) създаване на финансовия инструмент за ориентиране на рибарството

- С присъединяването през 1995 специално на Швеция и Финландия, политиката в областта на риболова придоби нов акцент
- Важен момент в политиката за сближаване бележи създаването през 2000г. за страните кандидатки по 2 нови инструмента – САПАРД и ИСПА. Те допълват финансирането по програма ФАР (1989) специално за Полша и Унгария; и имат за цел да подпомагат и подготвят страните-кандидатки по-бързо и по-ефективно преди членството да се интегрират към политиката за сближаване на ЕС.
- САПАРД – финансира дейности в областта на земеделието, а ИСПА финансира по-мащабни проекти в областта на инфраструктурата и околната среда
- През 2006 ЕС прие стратегически насоки по отношение на сближаването за периода 2007-2013 г. Тези насоки съдържат основните приоритети на тази политика както и представляват базата, на която националните институции планират своите стратегически приоритети. От своя страна те са отразени в национаните стратегически референтни рамки и т.н. оперативни програми.

Принципите на политиката за сближаване са:
1) Принцип на партньорство между ЕК и държавите членки, както и между отделните национални участници
2) Принцип на допълняемост (означава, че средствата за фондовете на ЕС допълват национални източници за финансиране, които се осигуряват от националния бюджет)
3) Принцип на съфинансиране – ЕС не финансира на 100% проекти, а съфинансира само една част от тях
4) Принцип на координация – засега координацията на финансирането е на отделните дейности, за да няма дублиране
5) Принцип на децентрализация – осигурява делегиране на права от ЕК на държавите членки по управлението на средствата от структурния и кохезионния фонд
6) Принцип на концентрация – основната част на средствата представени от ЕС отива и се фокусира върху най-слабо развитите страни
7) Принцип на солидарността – основен за ЕС и особено в областта за политиката за сближаване; свързан с обстоятелството, че отделните държави членки внасят различен по обем средства в бюджета на ЕС, но като правило не получават техния еквивалент. Това означава, че има нетни донори (дават повече от колкото получават) и нетни бенефициенти (получават повече отколкото дават)

2. Структурни фондове на ЕС
- Инструментите на политиката за сближаване са най-вече фондовете и програмите на ЕС. Основните инструменти за периода 2007-2013 са:
1) Европейски фонд за регионално развитие – ЕФРР – създаден 1975; за периода 2007-2013 той ще финансира 2 оперативни програми в България – развитие на конкурентноспособността на българската икономика и регионалното развитие
2) Европейски социален фонд – ЕСФ – създаден през 1960 (1957); за периода 2007-2013 ще финансира в България 2 оперативни програми – развитие на човешките ресурси и административен капацитет.

!!! Тези два фонда се разглеждат като структурни фондове за ЕС за периода 2007-2013, за разлика от периода 2000-2006, когато стуктурните фондове бяха 4 !!!

3) Кохезионен фонд – КФ – създаден през 1993; съществено се различава от първите 2; той се прилага за определени държави членки, които са с най-слабо икономическо развитие, а не за отделни региони. От ЕС-15 4 държави получаваха средства от него – Гърция, Ирландия, Испания, Португалия. Ирландия получаваше средства по този фонд до 2003 година, а останалите 3 държави продължават да бъдат бенефициенти по него. Други бенефициенти по този фонд са и 12-те новоприети държави в периода 2004-2007. Критерият за включването на една държава членка като бенефициент на кохезионния фонд  е нетният брутен национален доход на глава от населението да е по-малък от 90% от средния за ЕС. Освен това КФ се използва за финансиране на големи проекти. В България КФ финансира 2 оперативни програми за периода 2007-2013 – транспорт и околна среда.
4) Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони – ЕССФРСР – функционира от началото на 2007 и се прилага за финансовата рамка 2007-2013. На практика той е създаден на базата на секция „ориентиране” на Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГ). На базата на регламента на СЕС на основата на ФЕОГ бяха създадени следните 2 фонда:
а) европейски фонд за гарантиране на селското стопанство – финансира интервенционните мерки, директните плащания и други мерки в областта на общата селскостопанска политика (аналог на секцията гарантиране на ФЕОГ)
б) европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони – инструмент на политиката за сближаване в областта на развитието на селските райони (аналог на секцията ориентиране на ФЕОГ)
5) Европейски фонд за рибарство – ЕФР – нов фонд, който се прилага за финансовата рамка 2007-2013. Той наследи финансовия инструмент за развитие на селското стопанство, който беше създаден 1994 и функционираше до края на 2006 година. Този фонд финансира дейности, които бяха финансирани и от неговия предшественик.
6) Европейска инвестиционна банка – ЕИБ – различава се от останалите инструменти; отпуска заеми, които в последствие трябва да бъдат възстановени, използваните лихви са ниски, дават се при изгодни условия най-вече защото банката не преследва получаването на печалба. За периода 2007-13 бяха създадени нови политики  те са изградени съвместно между ЕК и някои международни финансови институции. На брой са 3:
а) Джаспърс – съвместна подкрепа за проекти в европейските райони
б) Джереми – съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия
в) Джесика – съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски зони
7) Новите инструменти на политиката за сближаване
8) Програмите на общността

3. България и политиката на сближаване в ЕС
- за да изпълни средносрочните инструменти на политиката Б-я формулира 4 основни приоритета за периода 2007-13
1) Подобрения на базисната инфраструктура
2) Повишаване на количествотот на човешки капитал с акцент на заетостта
3) Стимулиране на предприемачеството, благоприятната бизнес среда, доброто управление и др.
4) Поддържане на балансирано териториално развитие

 

WWW.POCHIVKA.ORG