Home Икономика Замърсяване на водните ресурси и замърсяване на почвата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Замърсяване на водните ресурси и замърсяване на почвата ПДФ Печат Е-мейл

Замърсяване на водните ресурси

Видове замърсители на водата

Замърсителите на водата могат да се класифицират според възможността на тяхната абсорбция на:

A) Замърсители, които се абсорбират до определено време. Ако капацитета на поглъщане е достатъчно висок, в сравнение с размера на внасяне на замърсител, те не се акумулират. Тези замърсители могат да се разграничат в следните групи:

- органични отпадъци (животински отпадъци, отпадъци от консервната, кожухарската, млекопреработвателната и др. промишлености), които се разграждат с помощта на водата. Процесът, с помощта на който органичните отпадъци се разграждат усвоява голяма част от разтворения във водата  кислород. Ако нивата на кислород в потоците паднат, се увеличава смъртността на рибата. За да контролирате тези отпадъци, са необходими два различни мониторинга: (1) мониторинг на условията в областта на водното течение, и (2) мониторинг на величината на емисиите. Мярка, която често се използва, за да се следят условия за тези замърсители е разтворения кислород. Размерът на разтворен кислород във водата е функция от околните условия, като температура, сила на потока, както и отпадъчен товар. С помощта на първият мониторинг се измерват и емисиите.

- термичните замърсители. Те имат естествен ( вследствие на големи горещини) или изкуствен (от промишлеността) произход. Те са причинени от инжектиране на топлина в речно корито. Обикновено, термичното замърсяването е причинено от промишлено производство или от производството на електроенергия, като затоплената вода се връща във водното течение. С повишаване на температурата на водата в близост до мястото на изтичане, термичното замърсяване понижава съдържанието на разтворен кислород и може да доведе до драматични промени в екологичното състояние на този район

- болестотворни микроорганизми Това са различните едноклетъчни организми, бактерии, вируси, паразитни червеи и др., които се намират в повърхностните и подземните води и са вследствие на битови и животински отпадъци и отпадъци от индустрията, като консерви и месни опаковки.

Б) Натрупващи се замърсители са тези, които се натрупват в околната среда. Няма естествен процес, който да премахне или да трансформира тези замърсители. Водното течение също не може да ги изчисти.Те могат да бъдат:

- Неорганични химични вещества и минерали

-  Радиоактивни вещества – радиоактивните вещества могат да се изхвърлят от АЕЦ, от мините за добив на уран, от радиохимични лаборатории, болнични заведения и др.

Различните видове замърсители могат по различен начин да бъдат приемани от  околната среда и от водите. За някои от тях, те имат много голям поглъщащ капацитет, а за другите той е почти с нулева стойност. Тези вещества ( вторите) се наричат устойчиви, тъй като техните сложни молекулни структури, не се разпределят ефективно. Някои от замърсителите се разграждат толкова бавно, че тези замърсители, могат да пътуват дълги разстояния в почти непроменен вид.

Тези устойчиви замърсители се натрупват, не само във водните течения, но и в хранителната верига. Традиционният подход включва измерване на концентрацията на замърсителите във водата, но това не е единствената променлива. Щетите се отнасят не само до тяхната концентрация във водата, но и до концентрацията в хранителната верига.

Замърсяване на почвата

Замърсяването на почвите  е в резултат от антропогеннтата дейност и има повишено вредно въздействие върху растителността, животните и върху човека. Основните замърсители на почвата могат да се класифицират в следните групи:

А) пестициди – натрупани от селското стопанство

Б) торове

В) нефт и продукти от нефтопреработването ( канцерогенни вещества от автотранспорта)

Г) замърсявания вследствие на  промишлеността – натрупват се тежки метали

Д) замърсявания с битови и промишлени отпадъци

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG