SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Марка ПДФ Печат Е-мейл

Марка

Марката е знак, които е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.

Марките могат да бъдат:

-          словни

-          фигуративни

-          триизмерни

-          звукови

-          комбинирани

Могат да бъдат&

-          търговска – Кока Кола

-          колективна – сдружение на винопроизводителите в България

-          сертификатна – марка за качество

-          марка за услуги – предоставяне на услуги

Функции на марката:

-          отличителна

-          гаранционна

-          рекламна

Абсолютни основания за отказ на регистрация

1. Знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 ;

2. Марка, която няма отличителен характер;

3. Марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;

4. Марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;

5. Знак, който се състои изключително от:

а) формата, която произтича от естеството на самата стока;

б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат

в) формата, която придава значителна стойност на стоката;

6. марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави

7. Марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;

8. Марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращенияили наименования на международни междуправителствени организации;

9. Марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаванена идентични или сходни стоки

11. Марка, която се състои от или включва наименованието или изображението на исторически или културни паметници на Република България, определени от Министерството на културата;

Чл. 12 (1) Не се регистрира марка, която

1. е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични;

2. поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка;

3. се състои от регистрирано географско означение или негови производни

(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е

1. регистрирана марка с по-ранна дата на подаване на заявката, съответно с по-ранен приоритет;

2. заявена марка с по-ранна дата на подаване на заявката, съответно с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана;

3. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.

(3) Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Географско означен

Чл. 51 Под географско означение се разбира наименование за произход игеографско указание

(2) Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори

(3) Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход

(4) За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на изискванията по ал. 2 и 3.

 

WWW.POCHIVKA.ORG