Home Икономика Качество и безопасност на храни

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Качество и безопасност на храни ПДФ Печат Е-мейл

Качество и безопасност на храни

18 Въпрос

Качество на храните – съвкупност от характеристики, които са специфични за съответния продукт и са от значение за степента на безопасност?

Причини за некачествени хранителни продукти:

-          Природни токсини в храните

-          Замърсители на храни-инсектициди, хербициди, хормони, антибиотици и др.

-          Токсини от плесени и гъби

-          Бактериални натравяния

-          Вирусни инфекции

-          Алергии и несъвместимост към някои храни

Безопасност- състояние на храната по цялата хранителна верига, което гарантира, че тя няма да предизвика заплаха за здравето на потребителя, когато е употребена според предназначението й.

Тенденции в безопасността на храните

-          появяване на нови опасности и предизвикателства

-          преминаване от контрол на крайния продукт към контрол на производствения процес

-          проверка основана на риска

-          прилагане на НАССР концепцията при производство на храни

-          централизиране на държавния контрол

-          обучение на всеки етам от хранителната верига

Codex Alimentaius e международна организация, създадена през 1961г от Организацията по храни и земеделие и Световната здравна организация

Цели на  Codex Alimentaius :

 1. Здраве на потребителя
 2. Пример за производство и търговия с храни
 3. Координация

Проблеми , свързани с хранителна безопасност

 1. Проследимостта на хранителните продукти по „хранителната верига”
 2. Уеднаквяване на изискванията на различните страни

Целта е общ стандарт за храната

ISO 22 000 : 2005 Системи за управление безопасността на хранта- Изисквания към орг.  в хранителната верига

Определя:

-          Взаимодействаща обмяна на информация

-          Управление на системата

-          Програми-предпоставки

-          Принципи на HACCP  (Хасет)

Hazard Analysis and Critical Control Points (Хасет)

В превод: Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

Що е НАССР? – Система за самоконтрол , целяща осигуряване безопасност на храната по цялата верига от добиването й до нейната реализация.

Може и трябва да бъде прилагана във всички звена на хранителната верига

Кой носи отговорност?

-          Производителя/търговеца на хранителни продукти

-          Държавата (тя упражнява контролните функции)

Принципи на НАССР :

 1. Анализ на опасностите
 2. Установяване на критични точки за контрол
 3. Определяне критичните принципи за всяка контролна точка
 4. Въвеждане на процедури за наблюдение ( мониторинг) на критичните точки за контрол
 5. Установяване на коригиращи действия
 6. Въвеждане на процедури за проверка
 7. Ефективно съхраняване на запасите с цел документиране на системата.

КОНТРОЛ

-          Самоконтрол – ДВСК и РИОКОЗ

-          Държавен контрол

Прилики между Доброволни Производствени практики (ДПП) и НАССР : целта им е да осигуряват качестовото и преди всичко безопасността на продуктите.

Разлики между ДПП и НАССР :

ДПП  дават „какво” трябва да се направи чрез „хоризонтално” осигуряване на качеството по цялата хранителна верига.

НАССР определя „ как” трябва да се направи като  съсредоточава ресурсите на контрола в няколко избрани  точки . т.е налице е „вертикален” подход за осигуряване на качеството.

Пример за въпрос от тест:

 1. С какъв характер са НАССР и ICO ?

НАССР – задължителна

ИСО – незадължителна- доброволна практика

 1. 2  принципа на ХАСЕТ ?

Сертификация на системи . Сертифициращ одит.

Цел на сертификация – да се осигури убеденост на клиента, че орг. работи в съответствие с определени изисквания на стандарта.

Ползи: расте доверието

-          Качество ИСО 9000

-          За безопасност на храна ИСО 22 000

-          Околна среда ИСО 14 000

-          Безопасни условия на труд OHSAS 18 000

-          Инф. Сигурност ИСО 27 001

-          Социална отговорност ИСО 26 000

Видове одити:

1-ва страна – вътрешен одит на собствената система

2-ра страна – одит от клиент на доставчик или потенциален доставчик

3-та страна -  одит от независимата страна

Цели на одита:

-          Да се определи дали СУ е дайстваща и ефективна

-          Да се определи степен на съответствие към съответния продукт

-          Да се определи степента на съответствие към нормативните изисквания

-          Да сезадейства самия акт на сертификация

-          Когато има подозрения на качеството на продукта

-          Когато се извършва важна реорг?

-          Да се определи дали могат да се направят подобрения

Одиторът е специалист квалифициран да извършва одити.

Водещ одитор е човек посочен да управлява одита

Одитиран е орг. лица, които се одитират

Одиторския екип се опитва да одобри системата на базата на безпристрастен одит , а не да провали одита.

 

WWW.POCHIVKA.ORG