Home Икономика Системи за стандартизация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Системи за стандартизация ПДФ Печат Е-мейл

Системи за управление на качеството, Лекция, 14.10.2008

 Документите на ISO

- защитени са с авторско право, т.е. свободното им копиране и разпространение е    забранено
- както хартиените, така и електронните копия се продават по единни за целия свят    цени

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 Връзки и сътрудничество на ISO с други организации
- Международна електро-техническа комисия (ICC), чийто обхват на дейност допълва този на ISO
- Световната търговска организация (WTO) с цел подпомагане на свободната и глобална търговска система
- Регионални организации по стандартизация – ISO зачита регионалните организации по стандартизация за Африка, Арабските страни, ЕС, Латинска Америка, Тихоокеанския регион, Югоизточна Азия – възприемане на международни стандарти (по възможност без промяна) като национални от техните членове

ISO – България
- БГ става пълноправен член на МОС (межд.орг.по ст-я) на 01.01.1955

 Глобална система по стандартизация
(International Electro-technical Commission – IEC)
- поле на действие, което остава специализирано по въпросите свързани със стандартизацията в областта на електричеството и електрониката
- групира органи за стандартизация от 47 страни и председателството й е както на ISO – в Женева
- повече от 80 технически комитета, които са създали до сега повече от 3000 международни стандарта в тази област
- България е член от 1958 година (на IEC)

 Международен съюз по телекомуникации
(International Telecommunication Unit – ITU)
- на 17.05.1865 – Париж – се основава
- ръководи изготвянето и публикуването на международни стандарти в областта на телекомуникацията

РЕГИОНАЛНА / ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (CEN * CENELEC * ETSI)

 Европейски комитет по стандартизация (CEN)
- създаден през 1961 – 280 технически комитета
- за ЕС е еквивалент на ISO
- обхваща националните органи за стандартизация от страните членки на общността и 3 страни от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария)
- през 1992г. България е приета за асоцииран член
- от януари 2007г. България е пълноправен член на CEN и на CENELEC

Европейски комитет по стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)
- създаден през 1959
- аналог на IEC в ЕС
- 53 технически комитета

 Европейски институт за далеко-съобщителни стандарти (ETSI)
- създаден през 1988 със седалище София-Антиполис (Франция)
- ETSI е специализиран в стандартизацията на далеко-съобщенията
- има издадени около 500 стандарта в областта на телекомуникациите, включително и стандарти за мобилни мрежи

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

- в България – стандартизация – в съответствие със съвременните принципи за провеждане на тази дейност: доброволност; публичност; равнопоставеност; общо съгласие (консенсус) на всички заинтересовани страни от дейността
- това е било направено с приемането на Закона за националната стандартизация
(ДВ бр.55/1999г.)
- първата и най-важна стъпка за преодоляването на техническите пречки за търговията представлява – промяната на статута на българските държавни стандарти от задължителни към доброволни за прилагане (член 5 на Зак.за нац.ст-я)

 БИС
- национален орган за стандартизация в Република България
- организира, координира и ръководи дейността по стандартизация в Б-я
- бележка: чрез новия закон за нац.ст-я (ДВ бр.88/2005)  Български институт по стандартизация (БИС)  Български институт за стандартизация (БИС)

 Структура и дейности на БИС
 нов статус – от изцяло държавна в обществено правна организация
 управителен съвет + общо събрание

 Балансирано участие на 5-те групи заинтересовани страни от дейността по стандартизация

 производители и търговци
 органи на държавната власт
 научни организации
 лаборатории и органи за оценяване на съответствието
 потребители и застрахователи

 Структура
 върховен орган – общо събрание (– първото 01.04.2006 – 350 делегати)
 управителен съвет – 5 годишен мандат (– за 2006 – 4 редовни заседания)
 контролен съвет
 изпълнителен директор

 технически комитети, подкомитети и работни групи по стандартизация, в които доброволно и равноправно участват заинтересованите субекти
 всички технически комитети се ръководят от председател, а организационно-техническото обслужване от секретар на техническия комитет

 Дейности на БИС
 организира разработването и подготвя за одобряване БГ стандарти
 съставя програма по стандартизяция в съответствие с приоритетите за развитие на националната икономика и координира изпълнението й
 представлява Република България пред международни и европейски организации по стандартизация и участва в работата им
 съхранява досиетата с оригиналите на БГ стандарти
 създава и поддържа фонд от български, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и проекти
 създава и поддържа база данни и прави справки и анализи за стандарти и за правила, процедури, регламенти и др. актове, свързани с дейността по национална стандартизация
 издава и разпространява български национални стандарти и проекти
 разпространява проекти на международни, европейски и чуждестранни национални стандарти
 подготвя и издава годишен каталог на българските национални стандарти

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТАНДАРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Видове стандарти
- спецификация (която предписва изискванията, които трябва да се спазват)
- кодекс на практиката (който съдържа упътване/препоръки, които да се следват)

» съдържанието на всеки стандарт може да се раздели на:
- нормативни (т.е. стандартизационни) елементи и
- информативни, които се отличават по контекст и формулировка

 В зависимост от обекта на стандартизация може да се разграничат следните основни типа (категории) стандарти:
- стандарт за продукти (спецификации) – в него се посочват изискванията, на които трябва да отговаря даден продукт, за да бъде използван по предназначение
- стандарти за изпитване (за методи) – описват се методите, които се прилагат при определяне на показателите за качество
- основни стандарти – има общо предназначение или общи предписания в дадена област
- стандарти за терминология (речници) – описват се термините, използвани в дадена област, техните определения, често придружени с обяснителни бележки
- стандарти за услуги – тези стандарти иамт за цел да определят изискванията, на които трябва да отговаря дадена услуга, за да се осигури нейната годност по предназначение
- стандарти за процеси – определят се изискванията, на които трябва да отговаря даден процес, за да бъде приложен по предназначение (пример: стандартите за осигуряване и управление на качеството – ISO 9000)
- стандарти за маркировка, опаковка, за съхранение и транспортиране

 Доброволно прилагане на стандартите
- техническата спецификация приема формата на изискване, законово обвързващо задължение, което трябва да се спазва ако съответствието с него:
 се изисква в търговското описание на даден продукт
 се включи като изискване към договор
 е задължително или презумпция за съответствие съгласно даден закон или регламент

 Прилагане на стандартите
- Търговия и описание
 декларация за съответствие от производителите или доставчиците
 сертификат за съответствие от трета страна
» всеки стандарт трябва да дава възможност, проверка за съответствие да се извърши в еднаква степен от първа страна (доставчик), втора страна (купувач) и от независима трета страна (по желание)

- Изискване към договор (удобство при използване на стандарти)
 стандарти или част от стандарти, към които има позоваване в договори, стават законово обвързващи за страните на договорите
 въпреки това, нито 1 БГ стандарт не може да претендира, че включва всички необходими условия на договор

- Стандарти, предназначени за договори за доставки за обществения сектор
 защита в ключови области като здравеопазване, безопасност и околна среда
 допустима свобода за технологично развитие, където е необходимо
 минимум на проблемите, свързани със съвместимостта със съществуващото оборудване

- Международни и европейски изисквания за доставка
 директивите за доставка на ЕС ръководят обществените доставки/услуги/сгради/предприятия

- Позоваване на стандарти и нормативни актове
 да се избегне включването на подробни технически спецификации в сборника от закони
 да се избегне дублирането на задачата за изготвяне на технически критерии


 Въвеждане на регионалните и международни стандарти в България
- в раздел III за закона за националната стандартизация се разглежда начина за въвеждане на европейски и международни стандарти в Република България
- това може да стане чрез обосновано предложение през БИС от страна на физически или юридически лица
 идентично – чрез приемане, одобряване и издаване на текства в превод на български език
 чрез потвърждаване за прилагане като БГ стандарт, се изготвя декларация за потвърждениеwww.bds-bg.org

 

WWW.POCHIVKA.ORG