Home Икономика Изчисляване на размера на пенсия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изчисляване на размера на пенсия ПДФ Печат Е-мейл

Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години / 100)

 • при непълна година стаж месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак

Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).

Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:

Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).

 • тази формула се прилага за пенсии, отпускани след 01.01.2004 г.; до тази дата се взема средномесечният осигурителен доход за страната за календарната година преди годината на отпускане на пенсията.

Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. (ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):

ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);

ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);

 • при определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия.

Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:

ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)

(По-подробно за индивидуалния коефициент вижте ТУК)

Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъда посочени накратко така:

Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)

Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст е по-малък от 115 на сто от социалната пенсия за старост (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 105 на сто от социалната пенсия за старост), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.

II. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя също по посочения начин, но със следната особеност при определяне на осигурителния стаж. Ако към датата на инвалидизиране осигуреното лице е на възраст по-ниска от минималната възраст за съответната година за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3, разликата между неговата възраст и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. Тези признати години и месеци осигурителен стаж влизат във формулата за определяне размера на пенсията със следните коефициенти:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,9;
 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,7;
 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

При определяне размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване осигурителният стаж не се превръща от една категория към друга.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради общо заболяване е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните размери от социалната пенсия за старост:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 140 на сто;
 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 130 на сто;
 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 105 на сто.

III. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука
и професионална болест

При определяне размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест във формулата не участва продължителността на осигурителния стаж. Средномесечният осигурителен доход за 12-те месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент, изчислен по същата методика, и по следните коефициенти:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,4;
 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,35;
 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,30.

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните размери от социалната пенсия за старост:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 150 на сто;
 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 140 на сто;
 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 115 на сто.

Таблица 4

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца
преди месеца на отпускане на пенсията

Месец на
отпускане на
пенсията

2004 г.
(лв.)

2005 г.
(лв.)

2006 г.
(лв.)

2007 г.
(лв.)

ЯНУАРИ

280,76

308,80

331,62

354,50

ФЕВРУАРИ

281,86

310,97

334,11

357,06

МАРТ

282,94

313,00

335,84

359,67

АПРИЛ

285,56

314,55

337,41

 

МАЙ

287,35

316,83

339,32

 

ЮНИ

289,70

319,21

340,95

 

ЮЛИ

292,31

320,05

343,00

 

АВГУСТ

294,84

322,00

343,62

 

СЕПТЕМВРИ

297,87

323,65

345,02

 

ОКТОМВРИ

300,67

325,03

347,72

 

НОЕМВРИ

303,58

326,83

348,77

 

ДЕКЕМВРИ

306,45

329,03

351,32

 

Методика за изчисляване на индивидуален коефициент

Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), в сила от 01.01.2000 г., доходът за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст и пенсията за инвалидност се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му (освобождаването от работа). Индивидуалният коефициент на инвалидните пенсии, отпуснати по отменения Закон за пенсиите, се изчислява от дохода на лицето за последната година до датата на инвалидизиране.

За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

1. Съотношението между : 

 • СОД1- средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и
 • СРЗС1- средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №1;

2. Съотношението между :

 • СОД2 - средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и
 • СРЗС2 - средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт – Таблица №2, при отпускане на пенсията преди 01.01.2000 г. или
 • СОДС2 - средномесечния осигурителен доход за страната за същия период, обявен от Националния осигурителен институт – Таблица №3, при отпускане (преизчисление с представен доход за осигурителен стаж след пенсионирането) на пенсията след 01.01.2000 г.

Забележка:
Съгласно промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 35/2001 г.), индивидуалният коефициент на лицата, чиито пенсии са отпуснати по отменения Закон за пенсиите и включват осигурителен доход за периода след 31 декември 1996 г., се преизчислява еднократно, считано от 1 юли 2001 г., като средномесечният осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. се отнесе към средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

Индивидуалният коефициент (ИК) се определя, като всяко от съотношенията (т. 1., т. 2. ) се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода (БМ1 + БМ2).

БМ1 * (СОД1/ СРЗС1) + БМ2 * (СОД2/ СРЗС2(СОДС2) )
ИК = --------------------------------------------------------------------------------------
(БМ1 + БМ2)

Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 1

СОД1
ИК = ----------
СРЗС1  ,

а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 2

СОД2
ИК = ------------------------
СРЗС2 (СОДС2)

Когато базисните периоди включват парична реформа, доходите (заплатите) на лицата и за страната за периода до реформата се привеждат в съответствие с доходите (заплатите) за периода след реформата.

При работа с Таблица №1 за участваща в базисния период цяла година се използва средномесечната заплата за годината (последната колона); в противен случай - средномесечната заплата за съответното тримесечие.

При преизчисление на пенсията след 01.01.2000 г. по всякакъв повод, с изключение на представяне доход за осигурителен стаж след пенсионирането, начинът за изчисляване на индивидуалния коефициент не се променя.

Таблица № 1

Средномесечната работна заплата, обявена от НСИ

Година

I тр.

1 мес

II тр

1 мес

III тр

1 мес

IV тр

1 мес

Средна годишна

Средно месечна

1948

 

 

 

 

 

 

 

 

121 325

10 110

1949

 

 

 

 

 

 

 

 

127 025

10 585

1950

 

 

 

 

 

 

 

 

136 750

11 396

1951

 

 

 

 

 

 

 

 

147 925

12 327

1952

 

 

 

 

 

 

 

 

6 462

539

1953

 

 

 

 

 

 

 

 

6 948

579

1954

 

 

 

 

 

 

 

 

7 347

612

1955

 

 

 

 

 

 

 

 

7 535

628

1956

 

 

 

 

 

 

 

 

7 781

648

1957

 

 

 

 

 

 

 

 

8 151

679

1958

 

 

 

 

 

 

 

 

8 350

696

1959

 

 

 

 

 

 

 

 

8 642

720

1960

 

 

 

 

 

 

 

 

9 385

782

1961

 

 

 

 

 

 

 

 

9 932

828

1962

 

 

 

 

 

 

 

 

1 020

85,00

1963

 

 

 

 

 

 

 

 

1 051

87,58

1964

 

 

 

 

 

 

 

 

1 076

89,67

1965

 

 

 

 

 

 

 

 

1 109

92,42

1966

 

 

 

 

 

 

 

 

1 157

96,42

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

1 284

107,00

1968

 

 

 

 

 

 

 

 

1 366

113,83

1969

 

 

 

 

 

 

 

 

1 406

117,17

1970

 

 

 

 

 

 

 

 

1 486

123,83

1971

 

 

 

 

 

 

 

 

1 518

126,50

1972

 

 

 

 

 

 

 

 

1 571

130,92

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

1 670

139,17

1974

 

 

 

 

 

 

 

 

1 704

142,00

1975

 

 

 

 

 

 

 

 

1 757

146,42

1976

 

 

 

 

 

 

 

 

1 777

148,08

1977

 

 

 

 

 

 

 

 

1 817

151,42

1978

413

137,67

445

148,33

461

153,67

565

188,33

1 887

157,25

1979

431

143,67

458

152,67

476

158,67

608

202,67

1 979

164,92

1980

494

164,67

521

173,67

538

179,33

633

211,00

2 190

182,50

1981

514

171,33

547

182,33

565

188,33

665

221,67

2 299

191,58

1982

542

180,67

543

181,00

577

192,33

701

233,67

2 363

196,92

1983

553

184,33

574

191,33

582

194,00

681

227,00

2 393

199,42

1984

563

187,67

584

194,67

606

202,00

730

243,33

2 488

207,33

1985

571

190,33

615

205,00

631

210,33

743

247,67

2 564

213,67

1986

608

202,67

641

213,67

660

220,00

783

261,00

2 697

224,75

1987

628

209,33

658

219,33

674

224,67

842

280,67

2 812

234,33

1988

662

220,67

688

229,33

718

239,33

950

316,67

3 025

252,08

1989

695

231,67

731

243,67

801

267,00

1 054

351,33

3 292

274,33

1990

863

287,67

969

323,00

1 067

355,67

1 635

545,00

4 533

377,75

1991

1 540

513,33

2 300

766,67

3 018

1 006,00

5 572

1 857,33

12 141

1 011,75

1992

4 662

1 554,00

5 454

1 818

6 421

2 140,33

7 989

2 663,00

24 568

2 047,33

1993

7 396

2 465,33

8 898

2 966

9 927

3 309,00

11 709

3 903,00

38 776

3 231,33

1994

11 466

3 822,00

13 296

4 432

14 710

4 903,33

18 186

6 062,00

59 525

4 960,42

1995

18 534

6 178,00

21 405

7 135

23 150

7 716,67

25 835

8 611,67

89 520

7 460,00

1996

25 433

8 477,67

31 212

10 404

41 640

13 880,00

61 545

20 515,00

159 228

13 269,00Таблица № 2

Средномесечна работна заплата за страната за периода
1997 – 1999г. , обявена от Националния статистически институт

1997 г. /лв./

1998 г. /лв./

1999 г. /лв./

СРЕДНОМЕСЕЧНА

127 909,42

183 250,33

201

СРЕДНОГОДИШНА

1 534 913

2 199 004

2 412

ЯНУАРИ

30 322

159 480

183 368

ФЕВРУАРИ

55 909

160 333

182 758

МАРТ

101 617

171 930

193 111

АПРИЛ

117 995

175 095

192 412

МАЙ

137 301

174 865

201 197

ЮНИ

152 230

180 575

197 043

ЮЛИ

146 690

179 763

199,83

АВГУСТ

148 124

178 093

200,09

СЕПТЕМВРИ

166 750

187 998

210,91

ОКТОМВРИ

161 765

183 862

201,95

НОЕМВРИ

169 738

183 745

205,32

ДЕКЕМВРИ

185 173

190 410

211,47

Таблица № 3

Средномесечен осигурителен доход за страната,
обявен от Националния осигурителен институт

1997 г. 
/лв./

1998 г. 
/лв./

1999 г.
/лв./

2000 г. 
/лв./

2001 г.
/лв./

2002 г.
/лв./

2003 г. 
/лв./

2004 г.
/лв./

2005 г.
/лв./

2006 г.
/лв./

2007 г.
/лв./

СРЕДНОГО-
ДИШЕН

113 557

164 790

180,05

217,11

242,96

259,75

280,76

308,80

331,62

354,50

 

ЯНУАРИ

27 782

152 017

177 303

192,10

230,68

248,45

276,08

290,23

319,29

339,83

369,74

ФЕВРУАРИ

52 713

150 119

175 802

195,53

221,10

245,76

273,19

288,60

316,50

338,47

370,98

МАРТ

80 121

157 686

176 152

209,46

233,01

249,00

273,89

306,58

326,28

345,52

 

АПРИЛ

101 144

162 211

174 496

208,52

243,28

258,77

283,40

302,89

330,95

353,71

 

МАЙ

119 402

160 687

178 629

215,74

253,53

262,41

280,47

306,90

336,43

355,97

 

ЮНИ

125 833

161 619

178 851

208,23

251,61

254,14

271,37

302,95

324,16

348,38

 

ЮЛИ

129 270

164 605

183,92

215,66

248,07

259,44

277,69

307,78

331,50

351,36

 

АВГУСТ

132 939

164 840

181,88

218,11

248,63

258,68

269,61

307,92

327,76

345,24

 

СЕПТЕМВРИ

138 426

171 604

185,75

224,27

245,20

260,68

275,14

309,14

332,84

352,54

 

ОКТОМВРИ

142 115

177 458

183,23

226,35

248.92

259,07

272,16

306,81

328,31

351,39

 

НОЕМВРИ

150 185

180 828

183,97

248,50

259,59

271,61

282,09

315,96

340,39

361,38

 

ДЕКЕМВРИ

167 614

183 587

186,99

252,52

265,24

285,13

328,52

356,40

370,11

404,35

 

Начало

Обезщетения при безработица

- Еднократно обезщетение

Чл. 67. (1) Право на парично обезщетение имат безработните, които са работили по трудов договор и са осигурявани или са подлежали на осигуряване за безработица най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди неговото прекратяване и това време се зачита за трудов стаж.

(2) Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, работили само по договор за управление или за контрол на държавни и общински предприятия - еднолични търговски дружества, и/или по решение на общото събрание на търговското дружество и са осигурявани или са подлежали на осигуряване за безработица най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди неговото прекратяване.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1999 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, които са изпълнявали сезонна работа по трудов договор, както и артист-изпълнители, работили по трудов договор през съответната календарна година, за срок най-малко 6 от последните 12 месеца.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1999 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, работили без трудови правоотношения в творческите състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли, които се осигуряват или са подлежали на осигуряване за безработица за срок най-малко 4 от последните 12 месеца.

Задължения при ползване на правото на парично обезщетение за безработица

Чл. 68. (1) Безработните са длъжни да се регистрират в териториалното поделение на Националната служба по заетостта по адресната си регистрация не по-късно от 3 месеца от датата на прекратяване на трудовия договор или на договора за управление или контрол и да представят декларация, че са безработни, търсят активно работа и са на разположение да започнат подходяща работа или за включване в курс по професионална квалификаци.

(2) През времето, когато получават обезщетение за безработица, безработните са длъжни да потвърждават декларацията по ал. 1 най-малко веднъж месечно и да се явяват при повикване за предлагане на подходяща работа или включване в курс по професионална квалификация.

(3) Декларация, че търсят активно работа и са готови да започнат подходяща работа, подписват и потвърждават ежемесечно и безработните лица, които не получават обезщетения по този закон, но желаят да ползват права по този закон, по други специални закони или нормативни актове на Министерския съвет натова основание.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Чл. 69. (1) Размерът на паричното обезщетение за безработица на лицата, които са работили при пълно работно време, е 60 на сто от полученото средно месечно брутно трудово възнаграждение за последните 9 месеца, през които са подлежали на задължително осигуряване за безработица, но не по-малко от 80 на сто и не повече от 150 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

(2) Размерът на паричното обезщетение на безработните лица, работили на непълно работно време, се определя пропорционално на уговореното време.

(3) Безработните, чиито договори са били прекратени по тяхна инициатива, с изключение на случаите по чл. 327, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда, както и при дисциплинарно уволнение, получават обезщетение за безработица в размер 80 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, за срок 4 месеца.

(4) Безработните лица, придобили отново право на парично обезщетение в 3-годишен период от предходното ползване, получават обезщетение за безработица в размер 80 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, за срок 4 месеца.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1999 г.) Размерът на паричното обезщетение на лицата по чл. 67, ал. 4 е 60 на сто от полученото средно месечно възнаграждение, но не по-малко от 80 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

Начало на изплащане на паричното обезщетение за безработица

Чл. 70. (1) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на регистрация на безработните лица в териториалното поделение на Националната служба по заетостта.

(2) Когато договорът е прекратен по инициатива на лицето, с изключение на случаите по чл. 327, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда, както и при дисциплинарно уволнение, изплащането на паричното обезщетение започва след 3 месеца от датата на регистрацията.

Режим и продължителност за изплащане на паричните обезщетения за безработица

Чл. 71. (1) Паричното обезщетение за безработица се изплаща ежемесечно в зависимост от продължителността на трудовия стаж на безработното лице, признат по Кодекса на труда или други специални закони, за период, както следва:

Трудов стаж, години

Период за изплащане на обезщетението, месеци

до 3
от 3 до 5
от 5 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20
от 20 до 25
над 25

4
6
8
9
10
11
12

(2) В сроковете по ал. 1 не се включва срокът на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, като двете обезщетения не могат да се получават едновременно.

(3) Обезщетенията при безработица се получават от безработния до придобиването на право на пенсия за изслужено време и старост.

(4) Паричните обезщетения за безработица по този закон не се облагат като доход с данък.

(5) Времето, през което безработните лица са получавали парично обезщетение за безработица по този закон, се признава за трудов стаж, а лицето се осигурява за пенсия и здравно осигуряване за сметка на фонд "Професионална квалификация и безработица".

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1999 г.) Лицата по чл. 67, ал. 4 получават обезщетение за безработица за срок 6 месеца.

Прекратяване изплащането на паричните обезщетения

Чл. 77. (1) Лицата, които са останали 6 месеца без работа след изтичане на срока за изплащане на паричното обезщетение за безработица, имат право на парична помощ.

(2) Паричната помощ по ал. 1 е в размер 60 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, и се изплаща от датата на възникване на правото за срок не повече от 3 месеца.

(3) Паричната помощ по ал. 1 и 2 се изплаща при условията и по реда на чл. 68 и чл. 71 - 76.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG