Home Икономика Класификация на запасите на ресурсите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация на запасите на ресурсите ПДФ Печат Е-мейл

1.минералните ресурси се дефинират като концентрацията на търсеното вещество от голям ИК. интерес,при които съществува разумна перспектива за бъдещ икономически доход.Мин. ресурси се разделят на заключени,обозначени и измерени,при които качеството и количеството им се оценяват с ниска средна или висока степен на вероятност.

2.Мин. резерв(запас)-ИК. добиваемата част от измерените и обозначените ресурси. Те могат да бъдат разделени на вероятни и доказани резерви.Друга класификация на запасите от изчерпаеми ресурси е разделението на:текущи,потенциални и пълни ресурси.

-текущи резерви-определят се като познати ресурси,които могат да бъдат добити с печалба по текущите цени.

-потенциални резерви-изразяват вероятното количество ресурси.Техния размер зависи от цената,която хората са склонни да платят.

-пълни ресурси-наличието на природни ресурси в земната кора.

*идентифицирани ресурси-находища на минерални ресурси,чието място,качество или количество са известни от геоложки доказателства подкрепени с инженерни проучвания.

1.Измерени ресурси-оценката на тяхното количество и качество е в рамките на грешка по-малка от 20%.

2.Обозначени ресурси-тяхното количество и качество е изчислено частично жъз основа на анализа на взети проби и частично на основа на разумни геоложки предположения.

3.Заключени ресурси-неизследваните находища на идентифицираните ресурси,които са доказани жъз основа на геоложки прогнози.

*неразкрити ресурси-това са неопределени точно находища като тяхното съществуване се основава на геоложката теория и познания.

1.Хипотетични-неоткрити ресурси,които се очаква да съществуват в дадени миннодобивни райони на базата на известни геоложки признаци.

2.Рисковани(теоретични)-счита се,че те могат да възникнат на базата на благоприятни геоложки познания и условия.

Категории ресурси:

1.Всички изчерпаеми рециклируеми ресурси-за оценка на броя на годините,през които даден ресурс ще се използва се прилага статичния резервен индекс,който е съотношение на сегашните резерви към сегашната консумация за 1 година.

2.Изчерпаеми нерециклируеми ресурси.

3.Възобновими ресурси-по естествен начин да полълват своите запаси.Продълвителността им на използване зависи от хората.

Ефективно разпределение на ресурсите:

а)статична ефективност-разпределението на ресурсите е статично ефективно,ако нетната полза от използването на тези ресурси е максимална.Нетната полза е превишението на ползите над разходите,които произтичат от това разпределение.Кривата на търсене-количеството на дадена стока,която хората имат желание да закупят.Общото желание за плащане се показва чрез площта под кривата на търсене,която се развнява на общите ползи OSNML.

Измерване на разходите-за екологичните услуги,алтернативната им цена е пропусната нетна полза,тъй като ресурсите използвание при предоставяне на услугата вече не могат да бъдат използвани-максимално ефективно.

Общите разходи=са сумата от пределните разходи.Кривата на пределните алтернативни разходи определя допълнителните разходи на последните единици продукт и тя съответства на пределното желание за плащане.В съвършените пазари-кривата на пределните алтернативни разходи е идентична с кривата на предлагане.Общите разходи могат да бъдат измерение чрез фигурата  OKNS.Нетната полза е KLMN или нетните ползи са MIN,когато нетната полза е равна на пределния разход.

б)Динамична ефективност-за да се включи времето критерия трябва да осигури начин за сравняване нетната полза получена през един период с нетната полза получена през втория период.Настояща стоиност-тя включва времевата стоиност на парите.Разпределението на ресурсите за N периода от време е динамично ефективно,ако то увеличава насточщата стоиност на нетните ползи,които могат да бъдат получени от всички възможни начини за разпределението на тези ресурси за N периоди.Настоящата стойност на пределната нетна полза от последния продукт в първия период трябва да е равна на настоящата стоиност на пределната нетна полза във втория период.Динамичната ефективност предполага,че обществото има за цел да балансира използването на ресурси.Всеки метод за ефективно разпределение трябва да отчита оскъдността на ресурсите.Основата на ресурсите налага алтернативен разход,който ние наричаме пределни потребителски разходи.Те са настоящата стойност на въздържалите възможности.При ефективен пазар трябва да се отчитат не само пределните разходи за добив на ресурси,но и пределните потребителски разходи.При липса на оскъдност цената ще е равна на пределните разходи за добив.При наличие на оскъдност цената ще е равна на пределните разходи за добив плюс пределните потребителски разходи.

4.Ресурси и ренти-рентата е нетната печалба след като се приспаднат всички разходи за производство.Рентата е главен стимул за добив на невъзобновими ресурси.Терминът икономическа рента се отнася до печалбата,която привишава разходите,които са необходими за гарантиране доставката на факторите за производство.

В случай на невъзобновими ресурси ИК. рента съшествува винаги,когато потребителската цена е положителна.Потребителската цена умножена по размера на добития ресурс се дефинира като рента на оскъдността.

Дефиренциална рента-тя произтича от факта,че един от факторите за производство,чийто запаси са крайно количество.Пределния доход получен от добавянето на допълнително последователно количество променлияи фактори на произчодство(против капитал) в краина сметка ще намалее.Ако пределните разходи за добив са постоянни няма да има деференциална рента.Приходите от продажбата на едница от продукцията,които надвишават както променливите разходи за производството така и приходите от постоянния фактор при една алтернативна употреба представлява диференциална рента.

 

WWW.POCHIVKA.ORG