Home Икономика Меркантилизъм

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Меркантилизъм ПДФ Печат Е-мейл

- икономическа теория и политика появила се към края на 15в. и господствувала в Европа до 18в., която погрешно смятала парите за богатство (идеализира и обожествява златото) и затова се стараела да увеличи износа и да намали вноса, за да натрупа повече злато и сребро в държавната каса. Понятието меркантилизъм произлиза от латинската дума mercor-"купувам" и mercary - "развивам търговия". Употребено е от Маркиз дьо Мирабо през 1763 и е популяризирано от Адам Смит в "Богатството на народите" - през 1776г.

- М има за предпоставки няколко събития: освобожд.на ик.и соц.мисъл от църк.за­ви­симост; разширяване на представата за света в резултат на ВГО

- Осн.ик.пос­ле­дици от ВГО: 1- извършва се голям об­рат в евр.търг., разширява външ.търг.; 2- обогатява се сток.състав на външ. търг.; 3- ВГО съдействат за по-ната­тъч­но разделение на труда; 4- решава се проблемът с доставка на зл.и сребро; 5- превръщане ва зап.евр.морки държ.в ли­де­ри на търг.; 6- активизират разлагането на феод.стоп.и съдействат за разширя­ване на сток-пар-отнош.

- според меркантилистите икономическата задача на всяка страна е обогатяването й. А богатството според тях са само ония блага, които могат да се реализират в злато, а то може да се набави единствено чрез обръщението на чуждестранния стокообмен, т.е. външната търговия. От тук меркантилистите са за по-голям износ, защото той увеличава вноса на благородни метали и увеличава общественото богатство. Те игнорират факта, че търговците печелят и се обогатяват от вътрешната търговия.

Така меркантилистите стоят само на позициите на външните отношения и не забелязват развитието на манифактурното производство, което дава редица предимства при произвеждането на отделните стоки. При това положение възникват сериозни препятствия за разширяване на външнотърговския обмен. Постепенно меркантилисткият подход загубва своите позиции, отстъпвайки място на теориите, основани на принципите за свобода в размяната.

- непосредствения източник на богатствата е нееквивалентната размяна

- XV-XVI в. Се издига програмата на монетаризма или системата на паричния баланс; в нея се застъпва вмешателството на държавата в икономическия живот и преди всичко в активното регулиране на паричното обръщение; МО искат забрана върху износа на пари, злато и сребро, изказват се за трупането на съкровища в страната, за ограничаване на вноса на стоки от чужбина, пледират за установяване на високи мита, за понижаване на процента на заемания капитал, за пряк надзор и ограничаване на чуждите търговци; като цяло монетарната концепция се ориентира към административното решаване на икономическите проблеми

- XVI-XVII в. Периода на развития М; поставя се собствено меркантилистическата концепция – тя се застъпва за неограничено развитие на вътрешната търговия, за разширяване на експорта, допуска в големи мащаби вноса на чуждестранни стоки и свободно парично обръщение и не изключва износа на злато и сребро, осъжда натрупването на съкровища, препоръчва поощрението на манифактурната промишленост и особено на експортните отрасли и поддържа свободното формиране на процента (тази концепция формулира принципа: „повече да се продава, по-малко да се купува; тогава търговският баланс на страната ще бъде активен и златото само ще се стича в нея без всякакви административни мерки”)

- икономическата концепция на меркантилизма решително скъсва с основните традиции на Средновековието и преди всичко с неговите натурално стопански норми (М изоставя търсенето на социална справедливост и морални сентенции от всякакъв род; игнорира схоластиката и практиката текстовете на свотовното писане да се използват като научен аргумент; търговската печалба не се осъжда; печалбата се разглежда като първоизточник на националното богатство; смъква се проклятието от процента; лихварството полчава гражданственост); М разглежда търговската експанзия като първостепенно дело, преодолявайки така ограничеността на икономическата мисъл от предишния период; М-те се ориентират към развитието на капиталистическата манифактура и правят пръв опит в световната история да осмислят капитализма и да намерят първоизточника на търговската печалба

- М-те се придуржат към разменната парична форма на стоковия обмен и от тази елементарна гледна точка, от обръщението, разглеждат капиталистическото стопанство, смесват парите с капитала и объркват грубо същината на буржоазното производство със стоково-паричната размяна

М в Италия - натрупаните пар.средства се отпускат като заеми. Интересът е насочен към пар.кредитните проблеми.

Банкерът Гаспаре Скаруфи предлага организ.на м/у­нар.кон­фер. за договаряне на единна общ­ностна монета със съдържание на зл.и сребро 1:12.

Антонио Сера - разглежда 2 вида средства за набавяне на зл.и сребро-Ест.(рудници) и изкуствен (вън­ш.тъ­рг.)

М в Испания и Португалия - стра­ни в к’ се прилага класич.ранен М (теория на пар.баланс). те се възползват от ВГО и със сила налагат своите интереси. Те са собственици на морския път до колониите. Търг.им полит.се кре­пи на военната им мощ. Оливарис и де Сантис - задрана на износа на зл.и среб­ро. Едностранно се стимулира външ.тъ­рг. 1578 - битка м/у анг.и Исп.флот. Исп. гу­би търг.с колониите.

Френски М - не уча­­ства директно в ВГО.

Жан Боден обръща внимание държ.да насочи усилия за развитие на индустриалното произв.

Полит.на Ж Колбер - високи вносни мита на чужд.стоки; изграждане на инфрастр.; стимулиране корабостр., корабоплав.и ко­лон.ек­спанзия; училища за подготовка на изпълнителни кадри. Ф-я се превръща в колониална държ. Осигур.+ търг.баланс.

Англ. М - най-развит вид на М. А става водеща колониална държ. Развива се учение на теорията за търг.баланс.

Том­ас Ман - съществуват 3 пътя за обога­тя­ване на нацията - дарове от др.стра­ни; гехния грабеж; външ.търг. най-ефек­тивен е 3ят. Той е с/у забраната за из­но­са на пари и дава убедително доказ.че неговият ефект не трябва да се свързва с единичната сделка. Препоръчва да се развива и корабоплаването.

М в Русия - М там се явява по-късно. Причини: забавено стоп.развитие; доминира дълговреме нац.стоково отнош. Едва в началото на 17в се пар.разменяне.

Ордин вижда причината в недостига на кап-л. Той разграничава правата на руски и чужди търг.

Юри Кр.е за укрепване на пар.сист, забрана износа на суровини, стимул на пром.и селското стоп.и разв.на външ.търг.

При Петър I мерките са следните: протекция на пром.; разширяване на местното произв.; предоставяне на моноп.права на компании за произв.на стоки от даден вид. Той прилага полит.на търг.баланс. активизира търг.баланс, но със забрана изн.на бл.метали.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG