Home Право Правно регулиране на маркетинговата дейност

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Правно регулиране на маркетинговата дейност ПДФ Печат Е-мейл

1. Сключен ли е договор между посочените страни и необходима ли е някаква форма за неговата действителност

Според Закона за задълженията и договорите,  предложителят е обвързан с предложението до изтичането на срока, който е определен в него или е обикновено нужен според обстоятелствата, за да пристигне приемането.

Приемането няма сила, ако съобщението за оттеглянето му стигне у предложителя преди или най-късно едновременно с него.

Ако от късно пристигналото приемане на предложението се вижда, че е било изпратено навреме, договорът се счита сключен, освен ако предложителят незабавно извести другата страна, че счита приемането за закъсняло.

Според чл 14 ЗЗД,  договорът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя.

Договорът се смята сключен в мястото, където е направено предложението.

Когато предложението включва общи условия, приемането е действително, ако съдържа писмено потвърждение на общите условия.

Съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД, страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. При гражданските договори няма работодател, а възложител, няма работници и служители, а изпълнители.

Следователно, ако не се взема предвид заплащането, то договорът не е задължително да бъде включен в писмена форма.

2. Какви са характерните белези на договора за маркетингово проучване и в кой закон се съдържа правната му уредба

Договорът за маркетингово проучване е вид консултантски договор.

С консултантския договор,  консултанта се задължава да даде консултация по поставен от възложителя въпрос, а последния дължи възнаграждение като насрещна престация срещу предоставената услуга.         Следователно предмет на този вид договор е възмездно предоставяне на едно благо – знание, продукт на интелектуалната дейност от страна на консултанта.

Този вид договор не е изрично уреден в нашето законодателство, той е по – скоро разновидност на договора за изработка и спрямо него се прилагат нормите на чл. 258-269 от „Закона за задълженията и договорите” /ЗЗД/.

Страна по договора може да бъде физическо или юридическо лице. Когато консултантът е физическо лице се приема, че договорът е сключен с оглед на неговите лични качества и конкретна личност, той не би могъл да бъде заместен в изпълнението от друго лице. Затова, ако консултанта почине или не е способен да изготви и даде поисканата консултация, договорът се прекратява

Консултантският договор е сключен от момента на постигане на взаимно съгласие между двете страни, което може да бъде както в писмена форма, така и в устна форма. Писмената форма ще бъде наложителна, когато стойността на договора /това което дължи възложителя/ е над 1000 лв. и се наложи това да се установява пред граждански съд.

Поръчките могат да бъдат три вида:

а) маркетингова информационна услуга – в заявката се посочва вида и количеството на стоката, за която се извършва проучването;
б) маркетингова ценова услуга – в заявката се посочва вида и количеството на стоката, за която се изисква проучване на цената й на пазара. Ако Възложителят изисква да се направи проучване за определена цена, тя се посочва в заявката;
в) маркетинг по договаряне (при по-специфични изисквания от страна на Възложителя).

3. Как се определя задължението на изпълнителя   по договор за маркетингово проучване

Със сключването на самия договор за консултанта възниква задължението да изготви и даде консултация по даден въпрос в указания от възложителя срок. Възможно е възложителят да получи консултация веднага след поставянето на въпроса. В друга хипотеза се определя срок, който започва да тече от конкретна дата или се обозначава като период след предоставяне на необходимите за решаването документи, сведения, материали. Възложителят дължи и съдействие с оглед правилното и изчерпателно разрешаване на проблема. Консултантът от своя страна е длъжен  да не разглася информацията, получена във връзка с дейността му. Нарушаването на това задължение може да ангажира неговата наказателна отговорност по чл. 145, ал. 1 от НК – издаване на чужда тайна.

Консултантът трябва да даде консултацията във формата, която страните са определили: устна, писмена, таблична, графична или др.

Възложителят следва да заплати възнаграждение, което може да се уговори като заплащане на час, на поставен въпрос, на процент от материалния интерес и др

4. Има ли право изпълнителят П. Петров на възнаграждение и защо

П. Петров се позовава на чл.  348  от ТЗ, който гласи, че с  комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки.

В случая обаче, няма комисионен договор. Такъв между П. Петров и Вутев не е сключван.

Разпоредбите за договора за поръчка се прилагат съответно към отношенията между доверителя и комисионера, но между  П. Петров  и Вутев има консултантски отношения.

Въпреки това, П. Петров    - ако беше свършил задължението си, би следвало да получи възнаграждение.

В случая обаче, възнаграждение не се дължи .

Следва,  също така да се посочи, че Вутев има право при  приемането да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им.

Вутев, според казуса  е отправил подобни задължения.

5. С предаване на извършеното, изпълнителя  освободил ли се е от задължението?

Да, извършителя  би следвало да се освободи от задължението си, ако обаче възложителя няма претенции. В случая, такива има, следователно, изпълнителя  не се е освободил. 

6. Как Вутев следва да защити правата си

Вутев има право да подаде иск за връщане на сумата.

7. Какво би било съдебното решение при заявена претенция от страна на Вутев

Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на консултант-изпълнителя направените разходи, извършената до развалянето на договора работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.

От друга страна,  при договора има съществени нарушения. Счита се, че съдът би постановил връщането на сумата на  Вутев.


 

WWW.POCHIVKA.ORG