Home Европейска интерграция Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС ПДФ Печат Е-мейл

Глава 27

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ (ОВППС)

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА (принципи, цели и развитие на европейската нормативна уредба в тази област)

Общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика. Тя се приема от участващите страни/правителства като основен инструмент за запазване на националните интереси в епохата на растящата глобална взаимозависимост. Целта на ОВППС е запазване на идентичността на ЕС на международно ниво.

За общата политика в областта на външните отношения и сигурността на ЕС не са предвидени правни инструменти (директиви, регламенти), с каквито Общността борави в изпълнение на другите видове политика. Предоставеният механизъм за действие в тази сфера е политическото сътрудничество между държавите-членки, което се изгражда постепенно и прагматично на базата на политически консенсус.

Участници в структурирането и функционирането на ОВППС са: Европейски съвет, Съвет на ЕС (Общи въпроси и външни отоншения), Европейската комисия (ЕК), сраните-членки , специални пратеници. Принципите и насоките на политиките на ЕС, включително на ОВППС, се определят от Европейския съвет.

Решенията, чрез които се дефинира и осъществява ОВППС, се вземат от Съвета по общите въпроси и външни работи, в чийто състав влизат министрите на външните работи на държавите-членки. Заседанията се провеждат поне веднъж в месеца, като в тях участва и членът на Европейската комисия по външните въпроси. Съветът осигурява единството, приемствеността и ефективността на действията на ЕС. Европейската комисия споделя със Съвета отговорностите за съгласуваното и последователно осъществяване на ОВППС. Ролята на Европейския парламент е ограничена. Председателството на ЕС и Комисията го информират и консултират за развитието на ОВППС Договорът от Амстердам (1997 г.) въвежда поста висш представител за ОВППС, който се изпълнява от генералния секретар на Съвета. От 18 октомври 1999 г. този пост се заема от Хавиер Солана. Висшият представител подпомага Съвета по въпросите на ОВППС, особено при формулирането, подготовката и осъществяването на политически решения. При необходимост и по искане на Председателството на ЕС той води политически диалог с трети страни от името на Съвета. Също според Амстердамския договор, на международната сцена ЕС се представлява от Председателството на ЕС, подпомагано от висшия представител на ОВППС и от държавата-членка, която ще поеме председателството за следващия шестмесечен мандат.

ИСТОРИЯТА НА ПРЕГОВОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Преговорите за присъединяване по Глава 27 “Обща външна политика и политика за сигурност” бяха открити на 28 март 2000 г. На 30 май 2000 г. в бр. 44 на “Държавен вестник” бе публикувано и обнародвано Решение на Народното събрание за подкрепа на позицията на правителството на Република България по Глава 27 “Обща външна политика и политика на сигурност”, представена на 28 март 2000 г. на Междуправителствената конференция за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Преговорната глава бе закрита на 14 юни 2000 г.

България, в позицията си (CONF-BG 13/00), приема "acquis" в частта му по Глава 27 и  декларира готовността си да я прилага от 1 януари 2007г.

България е предоставила допълнителна информация към преговорната си позиция по глава 27: CONF-BG 25/00, CONF-BG 24/02.

НАПРАВЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА СТРАНАТА

България декларира, че приема acquis в раздел 27 (законодателството в тази област – съвместни действия, общи позиции, декларации) и ще го прилага във вида, в който бъде то към датата на присъединяване. Страната се задължава, също така, да спазва произтичащите от това ангажименти.

България поставя външната си политика и политиката си за сигурност и отбрана в съответствие с тази на Европейския съюз. Последователно демонстрираме готовността си да участваме в нейното укрепване, включително по отношение на борбата с международния тероризъм и утвърждаването на принципите на международното право и ефективното функциониране на Международния наказателен съд (МНС). България строго се придържа към международните санкции и рестриктивни мерки, наложени от ЕС, ООН и ОССЕ. Особено ударение се поставя върху пълното спазване на Кодекса за поведение на ЕС при износ на оръжие.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОГОВОРЕНИТЕ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ

Не са приети никакви преходни споразумения.

ИЗВОДИ

Българската външна политика и политика на сигурност е с философия  и  ориентация, идентични с тези на ОВППС на ЕС.

Националната правна база е в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕС, главните цели на ОВППС и общите насоки, формулирани от Европейския съвет. Международните ангажименти на България се привеждат в съответствие с развитието на тези на ЕС. Не съществуват проблеми по приемането на европейското законодателство в частта ОВППС. Административната структура на МВнР е изградена в съответствие с изискванията на  членството на България в ЕС и НАТО. В министерството са изградени и функционират структурите, необходими за ефективното участие на страната във формулирането и прилагането политиката  на ЕС в областта на ОВППС.  В съответствие с поетия ангажимент, предприети са съответните стъпки за промяна в Устройствения правилник на МВнР за точното формулиране на длъжностите Политически директор и Европейски кореспондент.

Поетите в преговорния процес ангажименти се изпълняват и подготовката за членство в тази област върви успешно. България има готовност да  участва в пълна степен във формулирането и прилагането на ОВППС от датата на присъединяване.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG