Home Икономика Показатели за търговска активност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Показатели за търговска активност ПДФ Печат Е-мейл

Показатели за търговска активност.

Търговската активност се анализира с маркетинг анализ но в глобален аспект. Дадено пазарно поведение на търговското дружество може да се анализира и чрез определени финансови резултати, които магат да се класифицират в 2 основни групи:

1. Първична търговска активност

Анализират се резултатите от пазарното поведение на фирмите свързано с продажбата на стоки и услуги или първичната търговска активност характеризира действията на търговските дружества на стоковия пазар.

2. Вторична търговска активност

Интерпретират се успехите на дружествата на капиталовия пазар при емисията и котировката на техните акции.

В първата група се включват следните показатели:

- Индекс на нетните продажби. Дава обща характеристика на състоянието по реализацията на стоки и услуги. Обикновено се образуват динамични статистически редове чрез които се определят трендовете в търговската активност. Редовете се изчисляват в натурални мерни единици (тонове, бройки, метри и т.н.) след което се изчисляват индексите на изменение, където магат да бъдат базисни (към определена година приета за базисна) или верижни (в % към предходната година). Това е възможно за предприятия които произвеждат еднородна продукция. Преобладаващата част от предприятията произвеждат широка и често пъти сменяща се продуктова листа. В тези случаи се използват стойностните показатели тъй като натуралните не могат да влязат в употреба. Тогава започва да се отразява влиянието на инфлацията и на ценовите деформации. Те изкривяват динамичните редове и затова може да се стигне до грешни изводи. За преодоляване на проблема с инфлацията може да се използва така наречения дефлатор:

Dp – дефлатор

Poi – стойността на i-тия продукт през базовата година

P1i – цената на i-тия продукт за отчетната година

qi – относителният дял на i-тия продукт в нетните продажби

втори начин за преодоляване на ценовите деформации е корекцията на индексите на нарастване на продажбите чрез използване средния индекс на регистрираната инфлация. В случаите когато номенклатурата на произвежданите изделия е много широка и става трудно определянето на дефлатор, може да се използва официално регистрираната инфлация в страната. Ако се произвеждат стоки за крайно потребление се използва индекса на изменение на потребителските стоки СРi. В случаите, когато се произвеждат стоки с производствено предназначение се използват индексите за изменение на цените на производители.

Третият начин за преодоляване на инфлационните изкривявания е съпоставка между индексите на изменение на продажбите и индексите на изменение на продажбите и индексите на цените на основните ресурси необходими за производство и реализация на съответната продукция.

Коефициент на търговска активност

Sales to total assets

Анализ на вторичната търговска активност

Чрез този анализ се установява емисионната политика на акционерните дружества и реалната сходимост на акционерния капитал. Използват се следните показатели:

1. Доходност на обикновените акции.

Доходността на обикновените акции дава информация на акционерите и потенциалните инвеститори за преоценка на целесъобразността от инвестиране в определеното АД. Доходността на ОА е синтетичен израз от цялостното функциониране на АД. Тук намират проявление както тенденциите в първичната търговска активност, така и общата стопанска конюнктура и тенденциите за капиталовия пазар. В западната практика широко разпространен е показателят изразяващ съотношението цена – печалба на ОА или той е реципрочен на горния.

Смисълът на това съотношение е в изчисляване на годините необходими за откупуване на 1 ОА.

2. Процент на дивиденти.

Изчислява се като отношение между дивидентите на 1ОА и текущата пазарна цена. Бележи се с Пд

3. Процент на разпределение.

Изчислява се като отношение на дивидента изплатен на 1ОА към печалбата на 1ОА. Бележи се с Пр

4. Паричен поток

Илюстрира тенденциите свързани с притока (изтичането) на пари и емисионната политика на АД.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG