Home Икономика ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Международните плащания възникват на основата на осъществ. На международно икономически, финансови и др. взаимоотношения между субекти от различни национални стопанства.Те са взаимоотношенията при които възникват вал.вземания и задължения. Първоначално те се появяват на базата на външно търговските взаимоотношения и са нарзривно свързани с тях.

С разширяването на обектите на межд. Икономически отношения т.е. услуги, инвестиции и др. се развиват обектите и механизмите на международните валутни плащания. Под международни плащания следва да се разбира уреждането по определен начин и форма на дадено международно парично задължение или вземане между субекти от различните страни. Според международните обичаи и практика плащанията във връзка с възникналите икономически или др. взаимоотношения се разграничават на налични плащания и плащания на кредит. За налични плащания се приемат тези, които се извършват от момента на сключване на сделката до момента на получаване на стоката или услугата.Ако купувача извърши плащането след получ. На стоката или услугата, плащането се извършва на кредит. При кредитното плащане, което предварително се договаря между продавача и купувача възниква допълнително икономическо отношение, това отношение е кредитно, тъй като купувачът се превръща в длъжник, а продавача в кредитор. Международните вал.плащания се основават на прилаганите правила, механизми , форми и условия характерни за паричната система.Те се основават на общита правила за плащане във всяка отделна страна.

Наред с това междунар.плащания имат специфичен характеристики, които произтичат от особеностите на межд.взаимоотношения които се изразяват в:

-          пространствена отдалеченост между контрагентите

-          използване на различни национ. Или колективни валути

-          възм.за възникване на валутен риск

-          съществуване на межд.договореност или традиции, правила

-          проявяването на накои особености в механизма на осъществяване на вал.плащания, които се отразяват в прилагането на отделните форми и начини на плащания

Плащанията между контрагентите от различни национални стопанства се основава на :

-          конкр.договор между субектите

-          съответната документация

-          съществуващите правила за уреждане на вал.взаимоотношения.

Реалната основа за осъществяване на международните плащания са съответните първични и платежно кредитни средства /търговски ефекти/, чрез които се дава основание или се извършва самото вал.плащане.

Първичните документи, които служат за основание за осъществяване на международното плащане по дадена сделка се групират в няколко направления: товарни документи; търговски фактури;застрахователни документи;документи за количество, качество и произход на стоката. Тези документи съпровождат стоката и служат като основание за осъществяване на реалното плащане между контрагентите.

Платежно кредитните средства за международни плащания са:

-          полицата – като кредитен документ, непосредствено свързан с търговския кредит се използва в двете си разновидности – запис на заповед и менителница, наричана още преводна полица или трата. Използването на менителницата е в съотвествие с търговския кредит, който е основа на прявяването на този кредитен документ.Той има ограничения поради: несъвпадение в размера /обема/ на взаимните задължения между субектите; несъвпадение в падежите / сроковете/ за издължаване. Елемент на несигурност е характерен за менителниците, като платежно средство поради съществуванетона недоверие в платежоспособността на субектите, които участват в този процес.Например в търговията на дребно не може да се използва плащане с менителница, зя разлика от търговията на едро. Това ограничение на менителниците се преодолява в известна степен от реалното платежно средство на банките – банкнотите.Банкнотите исторически възникват именно на базата на първичното полично обръщение и чрез реесконтовата операция/сконтиране на полиците от банките в емисионната банка/. Всъщност зад класическата банкнотна емисия стои поличното обръщение, т.е. наличието на търговски полици, сконтирани в банките и реесконтирани в емисионната банка/централната банка/.Като кредитен документ банкнотите се превръщат в универсално платежно средство, което преодолява ограничението на поличното движение

-          чек – поименен; на приносител;документарен;пресечен/бариран/;разчетен;банков;пътнически Чрез чека едно лице нарежда на банка, която води негова текуща сметка да изплати определена сума на посочен субект, на негова заповед или на приносител.Изплащането на сумата по чека става от сумите, които наредителят предварително е внесъл по съответната сметка в банката.Чекът намира широко приложение както при търговските взаимоотношения така и при нетърговските операции. Пътническия чек се използва предимно от туристи и пътуващи за чужбина като средство за снабдяване с необходимата чужда валута.Обикновено за използването на пътническите чекове е необходима договореност между съответните банки / тези, които издават чековете и тези,, които ги изплащат/. За улеснение н процедурите по издването и изплащането на чековете от 1968 год. се въвежда системата на “еврочека”.Тази система се основава на: чекова книжка и гаранционна карта. Чековете от тази система се осребряват във всяка европейска страна, която членува в системата.Сигурността на системата се осигурява чрез гаранционните карти, които са поименни  и непрехвърляеми на други лица. В съвремието широко се използват различин варианти на кредитни карти като – “Виза интернешънъл”; “Американ експрес”; “Мастър кард” и др. Плащанията също се организират в цялостна система, позволяваща широкото им използване за плащания в хотели, магазини, ресторанти и др.

-          банкови средства за международни плащания.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG