Home Икономика Същност на публичните разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на публичните разходи ПДФ Печат Е-мейл

Същност на публичните разходи.

По своята икономическа същност публичните разходи представляват част от финансовите ресурси, които държавата насочва за развитие на държавното и общинското стопанство, жилищното строителство, отбраната и сигурността на страната, комплексното обслужване на населението и за други дейности. Чрез разходите по държавния бюджет и по бюджета на общините се задоволяват основните национални и регионални потребности, свързани с производството на стоки и услуги и повишаване социално-културното равнище на населението.

Характерът на публичните разходи се определя от държавната и общинската собственост на производствените мощности и от функциите на държавата и на общините. Публичните разходи се насочват преди всичко за финансиране на съдебната власт, отбраната, сигурността, държавни и местни органи на управление, образованието, културата, просветата и други социални дейности. Те изразяват паричните отношения, свързани с разпределението и преразпределението на вътрешния брутен продукт в национален и териториален аспект с цел по-нататъшното развитие на производствените мощности и издигане на социалното равнище на населението.

Следователно, паричните разходи изразяват от една страна, икономическите отношения между държавния бюджет и бюджетите на общините и държавните и общинските фирми, свързани с осъществяване на стопанска дейност, а от друга страна, отношенията породени от обезпечаване на пропорциите в националното и местното стопанство.

18.1. Видове публични разходи

Различните цели и задачи, стоящи пред финансирането на производствената и извънпроизводствената сфера, и редица други предпоставки обуславят разделението на публичните разходи на множество видове. Групирането на публичните разходи през отделните етапи на развитие е различно и зависи от потребностите на практиката.

При новите икономически условия групирането на публичните разходи се извършва чрез утвърдената за съответната година бюджетна класификация.

I. В зависимост от възможностите на публичните разходи за увеличение на брутния вътрешен продукт, те се подразделят на: 4-     преки производствени разходи 4-     непреки производствени разходи 4-     непроизводствени публични разходи

А) Към преките производствени публични разходи се отнасят преди всичко разходите за инвестиции в различните отрасли на националното стопанство. Характерното за тях е, че те пряко водят до нарастване на брутния вътрешен продукт.

Б) Непреките публични производствени разходи обхващат разходите за образование, здравеопазване, култура и други водещи до увеличаване на брутния вътрешен продукт по косвен път. Не трябва да се забравя, че косвените резултати от непреките производствени разходи, се проявяват след изтичане на определен период от време. Те са свързани с възпроизводството на работната сила, което обуславя реализирането както на икономически така и на социален ефект.

В) Непроизводителните публични разходи включват - разходите за управление и отбраната на страната. Те не водят нито пряко, нито косвено до увеличаване на брутния вътрешен продукт. А тъкмо обратното - намаляват създадения от другите отрасли брутен вътрешен продукт. Той се явява единствения източник за тяхното финансиране.

II. В зависимост от предназначението публичните разходи се под разпределят на:

1 .Текущи публични разходи

2.Инвестиционни публични разходи

З.Трансферни публични разходи

1. Текущите публични разходи включват разходите на бюджетните учреждения за заплати, осигурителни вноски, стипендии, храна , медикаменти, канцеларски и стопански разходи, командировки и др.

Текущите публични разходи имат постоянен характер. Тяхната величина е динамическа и зависи от дейността на бюджетното учреждение.

2. Към инвестиционните публични разходи се отнасят разходите за: 4-      капитални вложения 4-      за ново строителство

4-       реконструкция и модернизация на производствените мощности 4-      доставка на машини и съоръжения 3. Трансферните публични разходи обхващат разходите за:

-  субсидии

-     лихви по външни заеми. Тяхната величина зависи от финансовите
възможности на държавните институции и от величината на вътрешния и
външния дълг на държавата.

III. В зависимост от източника на финансиране на публичните разходи се подразделят на:

А) Бюджетни разходи

Б) Извънбюджетни разходи                                                                                                                              г    -

Бюджетните разходи са тези , които се финансират от държавния бюджет и от бюджетите на общините. От своя страна те могат да се разглеждат като разходи по републиканския бюджет, разходи бюджетите на министерствата, разходи по бюджета на фонд социално осигуряване и разходи по местните бюджети.

Извънбюджетните разходи се отразяват по извънбюджетни фондове и сметки на министерства, ведомства и териториални единици.

Те имат целеви характер и обособен режим на използване, отчитане и контрол.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG