Home Икономика ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ - IRR-

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ - IRR- ПДФ Печат Е-мейл

ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ  - IRR-определение, финансов и икономически аспект на проявление на вътрешната норма на възвръщамост

Вътрешната норма на възвръщаемост е важен показател за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти.

Определение : вътрешната норма на възвръщаемост е онзи дисконтов %, който удовлетворява изискването, сумата на дисконтирания чист паричен поток за икономическия живот на актива минус стойността на инвестицията да е = 0

Следователно ролята на IRR играе оная дисконтова норма, която удовлетворява това изискване

Разликата между разходи и приходи = чистия паричен поток /печалба/

NCFn

NPV = - К + сума -------- n-- = 0

( 1+r )

NCFn – чист, нетен паричен поток

NCFn

За К пишем допълнение : сума --------- n-  - разход на инвестиции след to

( 1+r )

r - норма на възвръщаемост, дисконтова норма

n - бр.години на икономическия живот на актива /А/

K - стойност на актива в период  n

Вътрешната норма на възвръщаемост представлява максималната лихва, която може да се получи от осъществяването на инвестиционни проекти, като се покрият всички инвестиционни и текущи разходи и крайното салдо е нулево.Тя представлява коефициент на ефективност или % за връщане на инвестицията, или срок за откупуване на инвестицията и е полезен показател за измерване на качеството на инвестиционните проекти.Когато се прави финансв анализ на проекти чрез използване на показателя вътрешна норма на възвръщаемост, се използва терминът финансова норма на възвръщаемост, а когато се правят икономически анализи при използване на същия показател, резултатът се нарича икономическа норма на възвръщаемост.Различието е в това, че при финансовата вътрешна норма ва възвръщаемост лихвите и данъците се възприемат като разходи.Като критерий се използва чистата печалба и пазарните цени.При икономическата вътрешна норма на възвръщаемост лихвите и данъците са приход.Възприемат се икономически стойности и съпоставими цени и най-често като критерий за оценка се възприема националния доход. Вътрешната норма на възвръщаемост е критерий за цената на капитала, вложен в инвестициони проекти.За различните проекти вътрешната норма на възвръщаемост е различна.Правило е да се избере онзи проект, който има най-висока вътрешна норма на възвръщаемост, но за окончателното решение това е недостатъчно, тъй като значение има и проблемът до каква степен различните проекти допринасят за увеличаването на националния доход по отношение на вложените ресурси.

При изчисляването на вътрешната норма на възвръщаемост се използва  метода на пробите и грешките за намиране на дисконтовия процент, при който разликата между сумата на нетен паричен поток и стойността на инвестицията да е нула.Намирането на IRR налага да се правят много опити за да се определят две достатъчно близки стойности. Интерполацията им ще доведе до намирането на търсената величина която е между тях . Трябва да се намери такова число за дисконтовия процент, което да е твърде малко, и друго, което да е твърде голямо, за да може при интерполацията на тези две числа да се намери вътрешната норма на възвръщаемост.При всички случаи тя се закръглява към цяло число.В предлаганите таблици за дисконтиране няма дробни числа.Грешката в резултата на закръгляването при интерполирането обикновено е малка и не оказва съществено влияние върху резултатите. Полученото крайно число което , изразява вътрешната норма на възвръщаемост, се налага да бъде проверявано с изчислената IRR като се дисконтира нетния паричен поток, за да се провери до каква степен разликата между сумата на нетния паричен поток и първоначалната инвестиция се доближава до нула. Ефективността на инвестициите при използване на IRR се заключава във следното : сумата на дисконтираните разходи минус инвестициите и текущите разходи да е равна на дисконтираните приходи или нетния паричен поток да е равен на нула.

Връзката между IRR, цената на кредита и дисконтовата норма е следната: ако проектът се финансира с банков кредит, то всяко превишаване на IRR над лх% на кредита прави проекта печеливш, а при обратното положение губещ. IRR трябва да е равен или по-висок от лх% по банковия кредит.

Ако r = 15%, а банката отпуска 16% - това  показва, че инвестиционния проект е  неефективен

Ако r= 15% се нарича "стоп %"

При финансиране на инвестиционни проекти много рядко се използва само един финансиращ източник.Обикновено се използват собствени и заемни средства от различни кредитни институции. Това разнообразие във финансирането налага да се изчисли цената на авансирания капитал.Различните източници за набиране на капитал има различна цена.Показателят ,който характеризира относителното равнище на тези разходи се нарича цена на авансирания капитал r .Изчисляването на тази цена става като средно претеглена аритметична величина на стойностите на лихвените проценти по кредита.Сравняването на IRR с r дава основание проектът да се класифицира като изгоден или неизгоден

ако IRR > r ,  проектът е печеливш и е за възприемане

20%   18%

ако IRR < r , проектът е губещ и трябва да се отхвърли, или да се върне за дообработка

ако IRR = r , неутрална ситуация, проекта нито е печеливш, нито е губещ - трябва да се направи солидна характеристика на риска

Ако r като пазарна норма на възвръщаемост има стойност 22%, това показва че нашият проект е печеливш, но недостатъчно конкурентоспособен.

Дисконтовата норма, нормата на възвръщаемост се определя самостоятелно, най-често като се вземе под внимание безрисковия лх% на ДЦК и към него се добавя премия за пазарния и специфичен риск.Дисконтовата норма може да бъде равна, по-малка или по-голяма от IRR. При равенство на IRR и нормата на дисконтиране показателите приходи/разходи и печалба/инвестиции са равни на единица, а критерият нетна сегашна стойност е нула. Ако дисконтовата норма и лх% по кредитите са по-малки от IRR на проекта може да се получи допълнителен доход и NPV на проекта е положително число, а съотношенията приходи/разходи и печалби/инвестиции имат стойности над единица. В заключение може да се каже, че вътрешната норма на възвръщаемост IRR се дефинира като дисконтова норма r , при която NPV=0.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG