Home Икономика ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ФИРМАТА. ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ФИРМАТА. ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПДФ Печат Е-мейл

 

 

I. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ПРЕДПРИЯТИЕТО И ФИРМАТА.

 

Предприятието е основна структурна и икономическа единица в националното стопанство

В условията на европейска зона не може да съществува предприятие или друга бизнес организация ако не се съобразява с изискванията за ефективност – ТЗ. ТЗ е основен документ, съвкупност от правила и норми за управление на икономиката и нейните структурни единици, за управление на производствената и стопанска дейност. Стопанската дейност по своята същност е дейност, осъществявана от търговеца, която е негова професия, за производство на продукция и услуги, с цел задоволяване на определени потребности (производствени или лични). Стопанската дейност се извършва от две стопанско-организационни форми – фирми и предприятия. Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието и се подписва. Всяка фирма може да включва още означение за предмета на дейност, имената на съдружниците и друга добавка, задължително изписани на български език. Фирмата има седалище (мястото където е разположено централното управление и основните производствени звена) и адрес (мястото където е регистрирана и се намира централният офис). Всяка фирма има и на трето място поделение и клонове, които могат да бъдат локализирани на други места. Те се управляват от централния офис. Важно е, че те не са юридически личности.

Предприятията по своята икономическа същност са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване потребностите на други лица или организации. Те притежават юридическа, икономическа и административна самостоятелност. Определящото за предприятието е производството. То е основна икономическа,  юридическа и структурна единица в националното стопанство. Основната цел на дейността на предприятието е получаване на максимум печалба на основата на реализацията на продукцията. И то притежава икономическа, юридическа, социална и организационно-управленска самостоятелност.  В основата на икономическата самостоятелност стои имуществото. То покрива своите разходи със своите приходи. Юридическа – то е регистрирано, представлява се, може да сключва договори самостоятелно и е носител на определени права и задължения. Социално – има право на наема и разпределя работна сила, да им заплаща, има отговорности и права пред тях. Организационно-управленска – има определена структура и организация, може да взима решения по целите, подцелите и действията на предприятието. И предприятието и фирмата трябва да имат наименование, което трябва  да отговаря на следните изисквания - да е на чист български език, може да има добавки, да не нарушава законите, да не нарушава търговската етика и морал, то трябва да привлича, да е атрактивно.

С понятието предприятие се обозначава всяка стопанска единица /частна или държавна/, която произвежда стоки, предлага услуги, организация или място, където се извършва предприемаческа дейност с цел получаване на печалба. Предприятието е реална, основна стопанско-организационна форма, чрез която търговецът и неговата фирма осъществяват своята дейност. В практиката няма предприятие без определено наименование. Дадена фирма или търговско дружество, обаче, може да включва в своята структура няколко предприятия.

 

 

 

  1. II. ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

 

Цели и принципи - всяко предприятие, фирма има пред себе си определени цели и принципи.  Целта по своята същност (за предприятието и фирмата) е постигане на определен желан резултат или състояние (за системата като цяло) за определен период от време. Основната цел на предприятието е печалбата, тъй като тя е решаващ фактор за неговото създаване, развитие, разширено възпроизводство. На ред с тази основна цел то може да има и определени подцели и задачи. Те се формулират в зависимост от етапа на неговото развитие в зависимост от влиянието на неговата външна (околна) и вътрешна среда.

Важна предпоставка за постигането на тези цели и подцели за предприятието и фирмата са определени изисквания, на които трябва да отговарят – реалност и реалистичност; достъпност и достижимост; количествена или качествена характеристика; да мотивира, да създава интерес за ефективно използване на ресурсите.

 

 

  1. III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

 

Видове цели:

- според времето – дългосрочни, средносрочни, оперативни или текущи;

- според същността и съдържанието – стратегически, тактически (начините за постигане на стратегиите);

- от гледна точна на тяхната същност – икономически (осигуряване на капитал), социални, екологични, социално-икономически, технологични (нови технологии, усъвършенстване)

- от гледна точка за практическото използване (значимост и приложимост) – цели „ориентири” – те са свързани със стратегическите цели, отразяват основните функции и дейности; цели „резултати” – постигането на определено равнище, измерими количествено (постигане на определено равнище производителност, постигане на качество); цели „състояния” – на предприятието като цяло, постигане на състояние на активите, завоюване на нова пазари или задържани на съществуващите пазари и други.

Един от основните методи за постигане на целите е програмно-целеви подход.Той служи за тяхната реализация.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG