Home Икономика Анализ на финансовите коефициенти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на финансовите коефициенти ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на финансовите коефициенти

 1. Вертикален и хоризонтален анализ.

Вертикален анализ на счетоводните отчети трансформира левовата стойност на дадена позиция  в баланса и отчета за приходите и разходите в % към определена база. В отчета за приходите и разходите всички разходи и икономически елементи и нетните продажби обикновено се конвертират в % на продажбите. В счетоводния баланс стойността на общите активи играе роля на база и всички отделни активи и пасиви се обръщат в съответния % към общите активи.

Хоризонталния анализ се изразява в % които показва как индивидуалните позиции в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите се променят от 1 период към друг период. %  се изчислява за всяка група на баланса и за всеки елемент на отчета за приходите и разходите. По този начин става абстрахирането от стойността в лева и той се трансформира в трендове на развитие.

Показатели за ликвидност.

Анализа на ликвидноста дава възможност за оценка и прогноза на способността на предприятието своевременно да посреща финансовите си задължения. Ликвидноста се определя от наличните парични средства които предприятието притежава в близко бъдеще след като се приспаднат финансовите задължения за периода.

 1. показател за определяне на ликвидността е коефициент на обща ликвидност. Той изразява съотношението между краткотрайните активи и текущите задължения на търговското дружество.

Кп = краткотрайни активи

текущи задължения

Характеризира способността на предприятието да заплати задълженията по текущите операции. Това съотношение показва колко лева краткосрочни активи се падат на 1 лев текущи задължения. По високият коефициент на обща ликвидност осигурява добра възможност предприятието да плати текущите задължения. Това обаче не означава, че абсолютната сума на оборотния капитал е по висока. Собствения оборотен капитал (нетен оборотен капитал) е разликата между краткотрайните активи и текущите задължения.

Счита се че величината на коефициента обща ликвидност е нормална в границите между 1,25-1,5и много добра над 2.

Коефициент на обща ликвидност съдържа 1 съществен недостатък. Обикновено значителна част от оборотния капитал е ангажирана с материалните запаси, който не винаги могат да се отнесат към бързо ликвидните средства. Това налага при анализа да се използва и 2 показател които да допълни информацията за равнището на ликвидноста.

 1. Коефициент за бърза ликвидност. Този показател изразява отношението на най ликвидната част от краткотрайните активи към краткотрайните задължения.

Кол.= краткотрайни вземания + краткотрайни вземания +пари

краткосрочни задължения

препоръчителната стойност на този коефициент е между 1 и2.

 1. Коефициент – за незабавна ликвидност. Той изразява отношението между най ликвидната част на краткотрайните дългове и представлява вземания +пари.
 2. Коефициент – на абсолютна ликвидност.

2 група показатели – за вземания и задължения. Показателите за вземания и задължения отразяват способността на фирмата да събира своите вземания от клиенти длъжници и съответно да изплаща задълженията си към доставчици. От равнището и трендовете на тази група показатели може да се правят изводи относно провежданата кредитна политика на дружеството както и отношенията на неините доставчици.

1. показател от тази група е коефициента на вземания. Този коефициент отразява броя на оборотите за 1 година. Ако имаме увеличение на броя на оборотите това означава провеждане на рестриктивна кредитна политика и обратно когато коеф. броя падне тогава се прилага по отворена кредитна политика.

Коефициента на вземанията се изчислява със съотношението между нетните продажби и средно годишната стойност на вземанията.

Кв. = нетна стойност

ср. год. стойност на вземанията

Вземанията са свързани само с продажби извършени на кредитна основа тоест времето на експлоатация на готовата продукция не съвпада с времето на получаване на паричните средства по разплащателните сметки. Следователно в числителя на коеф. на вземания трябва да намерят място само продажбите извършвани по банков път.

Коефициента на вземанията отразява скороста на събиране на вземанията.

Срока на вземанията = 365 дни

коеф. на вземанията

Подобряване или влошаване на коеф. на вземания е показателно за тенденции в 2 основни насоки.

 1. подобряване или влошаване на финансовия менеджмънт в дружеството.
 2. посока-подобряване или влошаване на финансовото състояние на клиентите на дружеството.

4.Група показатели: Показатели за задлъжнялост

Предмет на анализа на тази група показатели са измененията в структурата на капитала и % на възможностите на търговските дружества да покрият дълговите си задължения. Затова се използва термина платежоспособност.

Собствениците се стремят да привлекат максимално количество заемен капитал за да осъществяват и развиват своя бизнес. Те са склони да претендират за по голямо доверие пред заемателите, аргомантирайки се с високи бъдещи резултати, който ще бъдат постигнати от продажби. Кредиторите отговарят за ефективното ползване на чужди пари и затова изискват максимални гаранции на обещанията за високи резултати.

С анализа на финансовите отчети деликатните отношения между собственици и кредитори се разкриват чрез сэотношението СК и ОСА (обща сума на активите). Това съотношение е известно като коефициент на собственост.

Кс = СК

ОА(общи активи)

Коефициент на обща задлъжнялост.

Кз = СК

Обща задлъжнялост

Този коефициент пряко съпоставя собствените финансови ресурси срещу общите задължения към банки, бюджет, персонал и др. По принцип препоръчителната цена на този коефициент е между 1 и 2.

Друг показател за отразяване на задлъжнялостта е коеф. за дългосрочна задлъжнялост.

Кдз = СК

Дългосрочи задължения

Нормативните граници в които би следвало да се движи този показател са различни за отделните отрасли и подотрасли, но при всички случай би следвало да бъде по голямо от 1.Равнището и динамиката на коеф. за ДЗ е показателно за инвестиционата активност на дружеството.

Коефициент на краткосрочна задлъжнялост.

Ккз = краткасрочна задлъжнялост

СК

Този показател дава характеристика за равнището на дълговете със срок на погасяване до 1г.

Коефициент за покриване на дълга . Той се изразява чрез съотношението между пачалба преди изплащането на лихви и данъци към сумата на разходите за лихви.

Кд = брутна печалба

изплатени лихви

Това съотношение илюстрира възможностите на фирмата да покрива своите постоянни задължения.

Показатели за рентабилност.

 1. Рентабилност на СК = чиста печалба след данъци / собствен капитал по балансова оценка. Стойноста на този показател трябва да бъде около средната за националната икономика и по възможност по висока.

Рентабилност на обикновения СК (обикновени акции)

Когато имаме ралични видове собственост в капитала анализът се насочва към по тесния показател за рентабилност на собствения капитал т.е. само частта на обикновените акции. Чистата печалба след данъци да се намали със сумата на дивидентите от привилигировани акции, тогава показателят ще бъде рент. на обикновения СК = чиста печалба -дивиденти по привилигировани акции / количеството на обикновените акции. Показателят е ориентиран само към част от собствениците и затова не може да се счита съпоставим напълно за фирмите, в които е налице различна структура на СК.

 1. Печалбата на 1 акция = чидса печалба за обикновени акции / брой обикновени акции. Важен показател и за мениджърите и за акционерите.
 2. Паричен поток на 1 акция – широко използван показател, отчигащ чистата печалба, към която се добавя амортизацията, която не отразява фактическо движение на паричните потоци  = чиста печалба за обикновени акции, увеличена с амор. Брой на обикновените акции.
 3. Ръст на пазарната цена на акциите. Основен текущ доход като дивидент инвеститорите очакват и повишени котировки на своите акции на борсата – повишена е кагато се създава допълнителна икономическа стойност. Най – добре е когато ръста на пазарните цени на нашите акции е по висок от темпа на нарастване на борсата като цяло /борсови индекси/.
 4. Обща доходност на акциите – дохода на акциите включва дивидент+увеличена пазарна стойност на акцията . Общия доход на 1 акция ще включва: 1. дивиденти за периода и 2. капиталов доход за периода.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG