Home Икономика Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране ПДФ Печат Е-мейл

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране

Функционирането на фирмата формира два противоположни парични потока.Единият е свързан с изразходването на пари за активи/дълготрайни и краткотрайни/ и закупуване факторите на производството.В този паричен поток има обособени две направления на разходите.Те коренно се различават помежду си.Едното направление  е свързано с инвестиции за дълготрайни материални, нематериални и финансови активи, а другото за плащане на изхабяването на дълготрайните материални и нематериални активи и закупуване на материално-енергетични ресурси, услуги  и работна сила.Недопустимо е средствата да се преливат от едното в другото направление.Ако това се допусне фирмата неминуемо ще изпадне в несъстоятелност. Едното направление на разходите  е свързано с инвестиционната дейност на фирмата, а другото-с издръжката на производството. Другия паричен поток е обратен на първия.Той тече с посока към фирмата.Този процес е резултат от реализацията на продукцията, услугите и продажбата на ненужни дълготрайни активи.Потокът образува приходите на предприятието.Както се вижда се формират два парични потока – приходи и разходи.Най-тревожно за фирмата е съотношението между приходите и разходите за дейността и, ето защо се налага прогнозиране на паричните потоци и осъществяване на контрол.Чрез планирането се показват пътищата за постигане целите на фирмата/макс.печалба, висока стойност на фирмата, минимален риск/. Най-общо казано”паричния поток е постъпление на парични средства от предприятието в хода на неговата дейност през отчетния период”.

Когато се изразходват пари за инвестиции за Активи се ползват собствени и заемни пари.Когато се дава кредит, той трябва да бъде за срока на живот на А. За оборотния капитал има норматив :

-          собствен оборотен капитал - 5-20%, по-малък е

-          заемен оборотен капитал - банков заем

-          оборотния капитал се взема за период от време = 1 оборот

Момента на преминаване на инвестицията в ДА е момента на започване дейност на предприятието.По-нататък ДА включва своята стойност в стойността на произведената продукция чрез нормите на амортизация

Дълготрайни Активи /ДА/

1.ДМА  - представляват МТБ на предприятието - апарати, поточни линии, сгради, съоръжения и др.

Те са много инертни за бизнеса.Веднъж направена грешка пречи дълго на бизнеса, може да се поправи чрез влагане на допълнителни средства

2.ДНМА - свързани са с научно-изследователска дейност на предприятието - патентоване на изобретения, разработка на НОУ ХАУ.Те са присъщи на прогресивния  бизнес.

ДМА и ДНМА са амортизируеми.

3.ДФА - не се амортизират - представляват ЦК, акции, съкров.бонове, облигации.Много гъвкави за бизнеса.От тях може много бързо да се печели, а също и бързо да се губи.Всяко предприятие трябва да има определен размер ДФА защото това подпомага бизнеса в тежки моменти - когато фирмата тръгне към фалит, банката не дава кредити.

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ - отива за краткотрайните А - собствен до 20%; заемен до 80%.

ДА+КА+Рс - осъществяват производствения процес.Той има продължителност - от влагане на суровината до излизане на готовия продукт се нарича цикъл на производствения процес - продължителност на производствения процес /Пп/.

Продукцията не винаги се продава веднага.Една част се продава, а една част от нея се задържа за да получи своята технологична годност, също може да остане поради икономическа изгода.

П1 - пари прим

Разходите които са направени се освобождават при реализация на продукцията.Инвестиционните разходи са еднократни и са до to на схемата

Разходите от ДА+КА+Рс до края са текущите разходи.Паричния поток на приходите и разходите се прави до брутната печалба - БП

БП (1 - Д) = ЧП

NCF - Чистия паричен поток = П - Р, той можге да бъде до брутната  и до чистата печалба

При управлението трябва да се постигне равновесие - м/у разходите и приходите

Kn - коеф. на използване

Е - ефективността

Е = f ( ДА;   КА;    Рс;   Кn)

Ko   Mo    Пт

К1   М1     t

Ko - капиталоотдаване

Мо - материалоотдаване

Пт - производителност на труда

К1 - коеф. на капиталоемкост

М1 -коеф. на материалоемкост

T - коеф. на трудоемкост

Паричните потоци се класифицират като положителни, когато се получават парични средства и отрицателни, когато се осъществяват плащания за др.организации и институции.

Според произхода паричните потоци се класифицират на три групи и имат две страни приходи и разходи:

-          парични потоци от оперативна дейност

-          парични потоци от инвестиционна дейност

-          парични потоци от финансова дейност

Към постъпленията от оперативна дейност се включват: постъпления от клиенти и дебитори за продадени материали, стоки, услуги;авансови постъпления срещу бъдещи продажби;получени дарения и временна финансова помощ;получени обезщетения за застраховане;връщане на надвнесени данъци;мита и др.;положителни курсови разлики и др.

Плащанията за оперативна дейност са:плащания към доставчици, заплати,осигурителни вноски, данъци, отрицателни курсови разлики, плащане за услуги и придобити активи, плащания по извънредни операции.

Паричните потоци от инвестиционна дейност са: продажба на опционни договори;продажба на дълготрайни активи;постъпления от финансов лизинг;постъпления от дивиденти и лихви;постъпления т извънредни операции и др.

Плащанията за инвестиционна дейност са: покупка на опционни договори;покупка на материални, нематериални и финансови ДА;изплащане на суми по финансов лизинг;плащане към извънредни операции

Паричните потоци от финансова дейност включват: постъпления от финансова дейност;;постъпления от емисия на дялов капитал;постъпления от емисии на облигации;получени дългосрачни и краткосрочни заеми;постъпления от извънредни операции и др.

Плащанията за финансова дейност са: изплатени заеми;изплатени лихви по заеми;изплатени дивиденти и др.

З отчитане на паричните потоци се използват два метода: пряк/директен/ метод – характеризира се с това, че за всяка дейност са посочени източниците на потока на паричните средства, направленията на разхода и нетния резултат. Индиректен/косвен/метод – чрез прилагането на този метод се показва разликата и промените между източниците и направленията за използване на паричните средства.

Капиталово бюджетиране е изчислението на паричните потоци /приходи, разходи/, за всяка една година на икономическия живот на Актива.ОПР се използва като изходна позиция за разработване на капиталовото бюджетиране. При съществуващи предприятия паричните потоци за приходите и разходите се разработват на базата на отчетни данни.Това се прави с цел за разкриване на тенденциите, които на основата на нова информация да се вплетат в бъдещите парични потоци. За да се определи бъдещия паричен поток на приходите е необходимо предварително да бъдат направени маркетингови проучвания.По конкретно да се направи анализ на пазар и основните конкуренти, на силните  и слабите страни на конкурентите, а също и на собственото предприятие, още на силните и слабите страни на стоките, да се направи анализ на потребителското търсене и доходите на населението и стимулиране на продажбите.На баз на тези данни се разработва прогнозна производствена програма .Именно тя е основата на изчисляване на паричния поток на приходитеВ ОПР в дясната страна са приходите.Най-голямо значение имат приходите от дейността.

І.Приходи от дейността

1.НПП

2.Финансирания - субсидии, дотации

3.Др.парични приходи

ІІ. Финансови приходи

1.От лх

2.От ДЦК

3. От валутни курсове

ІІІ.Извънредни приходи – отписани вземания, глоби и неустойки, излишъци от материални запаси и др.

НПП се изчисляват по формулата:

НПП = сума qi . pi

Qi – количеството на и-тия реализиран продукт

Pi – пазарната цена /без ДДС, мита и акцизи/ на и-тия реализиран продукт

На основата на НПП се изчислява средния размер на НПП, който всъщност е средната пазарна цена.

Прод.цена се формира от търсенето и предлагането

Р -цени на предприятието

Сп - пълна себестойност.Тя може да бъде до счетоводната печалба

Р - Сп = П

Цената се формира от пазара.Себестойността е твърда за предприятието

І.Разходи за дейността – имат най-голямо значение и трябва да се наблюдават внимателно

ІІ.Финансови разходи

ІІІ.Извънредни разходи

ІV.Данъци

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG