Home Икономика Възможности за увеличаване на капитала на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възможности за увеличаване на капитала на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Възможности за увеличаване на капитала на фирмата

Вътрешни източници:

Аспекти на амортизацията:

1. Счетоводен аспект - свързан с намаляване на дълготрайните активи и баланса на предприятието.

2. Икономическа концепция - амортизацията е начисляване на суми, които са част от дълготрайните, активи и се пренасят в себестойността на продукцията. Разход - намалява финансовия резултат, облагаемата печалба и платените подоходни данъци.

3.Финансов аспект - средство за генериране на ресурси, за обновяване на ДА и подобряване на платежоспособността.Амортизацията е разход, но не е плащане. Формира се фонд за обновяване на ДА и подобряване на платежоспособността. Амортизацията е разход, койото не предивиква плащания, а се формира фонд за обновяване на ДА.

Друг вътрешен финансов пазар. Неразпределена печалба

Печалбата е основа за развитие на фирмата. Това се защитава от теорията за фирмата, която счита, че развитието й зависи от свободните пазари и максимализиране на печалбата. Тя се формира в резултат на успешната дейност на фирмата когато приходите са повече от направените от нея разходи. Тя съществува в явен вид. Управлението й изисква да се разкрият факторите които влияят върху размера й. Някои са външни (макро-фаза на икономически цикъл, данъчната политика на страната, амортизационната политика на страната, лихвената равнище, на валутния курс и темпът на инфлация. Вътрешни-обем на продажбите, продукция, цени, разходи за производство и риск. Търговски подход - увеличаване на печалбата за сметка на оборота и маркетингов подход, при който водещ е пазара, продукта и цената и водещи са инвестициите.Намаляване на разходите изисква анализ на равнището и ролята на производствения процес.

От брутната печалба са заинтересовани всички субекти, тъй като постигането й е най важно. Брутната печалба бива обект на разпределение. Данъчната и фискалната политика влияят върху нея. За да бъде тя обложена бива обект на преобразуване. Получава се облагаемата печалба. Това се нарича втора данъчна система. Спрямо облагаемата печалба ние предлагаме ставките за облагане. От брутната печалба се вадят данъците и се получава чистата печалба. Разпределението на чистата печалба бива обект на по нататъшно разпределение. Факторите, които влияят върху разпределението зависят от правната форма на регистрация. При ООД и ЕООД има двойно облагане. От чистата печалба може да се заделят резерви, допълнителни резерви по решение на собствениците. При АД от тази форма на чистата печалба се дават дивиденти по привилегированите акции – те са особено финансиране. Дивидента е процент от номиналната стойност на акциите, процент от печалбата. След като се удовлетворят привилегированите акционери, остава това, което е обект на разпределение. Каква част отива към текущи дивиденти, към собствениците. Остава неразпределената печалба. Разпределението на чистата печалба се изразява в това каква част да се даде на акционерите, каква част остава в предприятието. Това е въпрос на политическо решение. Става въпрос за дивидентната политика. Неразпределената печалба е най – важния ресурс за развитието на едно предприятие.

Дивидентна политика на фирмата

Отнася се към стратегическото финансово управление на фирмата, защото става въпрос за дългосрочен аспект. Дивидентната политика детайлизира финансовата стратегия.

Дивидентът е доход, който фирмата предоставя на своите собственици.  Дивиденти предоставят АД, кооперациите. В кооперацията дивидента има помощна форма, там трябва да се извлича полза за удовлетворяване на наши интереси. Тук дивидентът не играе важна роля. Кредитните кооперации дават високи дивиденти, с цел да се записва повече от един глас. Класически го свързваме в рамките на управлението на АД. Това е доход, който се получава от вложения на акции. Вложението в акции е по – рисково в сравнение с банков депозит. Един акционер очаква да получи по – висок доход, ако не е удовлетворен от общата инвестиция, той търси възможност да се освободи от тази инвестиция. Дивидентът може да приема форма на парична сума. Изразява се като лева на една акция, процентно отношение към цената на акцията или като процент от нетната печалба на една акция. Втората форма са непарични дивиденти. В състава на непаричните се включват безплатно предоставени акции. Когато фирмата увеличава основния капитал за сметка на реинвестиране на печалбата, за сметка на резервите или неразпределената печалба от предходни години, на акционерите се предоставят допълнително безплатни акции. Друга форма е раздробяване или сплит на акции. В този случай акциите на фирмата се обезсилват, емитират се нови като броят на акциите се увеличава, а се намалява номиналната им стойност. Всяка стара акция се раздробява на няколко нови в отношение. Смисълът на сплита е – на вторичния пазар акцията трябва да бъде ликвидна. Когато една акция стане с висока пазарна стойност, се разпределя така че да се възстанови ликвидната стойност.

Различаваме ликвиден дивидент – дивидент, чиито разпределение е на база продадено имущество.

Допълнителен – дава се когато фирмата реализира по – висока печалба от очакваната.

Специален дивидент – станало е нещо, което е предизвикало увеличение на печалбата, нещо, което няма да се повтори. Размерът на дивидента зависят от финансовото състояние на фирмата, от обема на чистата печалба, от провежданата дивидентна политика, желанията на основния тип акционери, фазата на жизнения цикъл на фирмата. В стартовия период и при разширяване компанията не плаща дивидент. При висок растеж фирмите изплащат ниски дивиденти, всичко задържат във фирмата. В период на устойчиво развитие изплащат по – големи дивиденти. Зависи от ограничения, свързани с дивидентните плащания – включват се договори за банкови заеми. Фактор е наличието на рентабилна инвестиция. Последен фактор е имиджа на фирмата на финансовия пазар и потенциала й да акумулира необходимите й финансови ресурси. Изплащането на дивиденти влияе благоприятно на ценните книжа, за подобряване на имиджа на фирмата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG