SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Акцизи 1 ПДФ Печат Е-мейл

Акцизи

Особености на акцизното облагане

Акцизите принадлежат към т.нар. селективни данъци т.е. облагането е само за определен вид стоки и услуги. Отличителните белези включват селективност на покритията  с акцизи, различията в целите на облагането на отделните стоки и наличието на определена форма на количествено измерване и физически контрол при установяване на данъчното задължение. Селективността при облагане на стоките и услугите е основното различие с ДДС. Акцизите също се включват в цената и се прехвърлят в тежест на крайния потребител. Основното предназначение на акцизите е да въздействат върху производството и потреблението на определен вид стоки, предимно вредни за здравето на хората. Наред с това акцизите имат голямо фискално значение, поради големите данъчни размери реализират значителни приходи за бюджета.

Обект на облагане с акцизи са конкретни стоки и услуги от местно производство, които са предмет на сделки на територията на страната с изключение на свободните безмитни зони, свободните складове и търговски обекти, лицензирани за валутна търговия. На облагане подлежат и внасяните в страната акцизни стоки, както и внасянето в свободните зони, складове и търговски обекти за валутна търговия на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива.  Следователно обект на облагане са стоките и услугите от местното производство и внос, включващи: пивото, спиртните напитки, алкохолносъдържащите суровини, тютюна, луксозни стоки, хазартни игри, чай, кафе. Всички тези стоки се облагат, когато са предмет на крайно потребление и техни платци са потребителите. Не се облага износа на посочените акцизни стоки.

Субекти на акцизите са ЮЛ и ФЛ, производители на акцизни стоки и услуги и вносителите, а също и организаторите на хазартни игри. В 14-дневен срок от организирането на производството на стоките и услугите те следва да се регистрират данъчно. Регистрацията не зависи от размера на оборота. За производството на алкохол е необходим и лиценз. Акцизът се начислява само веднъж т.е. той е еднофазен данък. Тъй като акцизът се начислява при внос от производителя при износ на стоката възниква правото на данъчен кредит. Данъчния кредит се възстановява в 30-дневен срок от датата на подаване на следните документи: фактура за закупена стока по цени с включени акциз, експортна фактура и митническа декларация. Тези документи се представят за възстановяване на данъчния кредит в съответната служба на НАП по месторегистрация на износителя. Акцизът се внася в приход на републиканския бюджет, както следва:

1) от производителите на акцизни стоки и услуги на две вноски до 28-мо число на  месеца, за  сделките от първите 15 дни, а за вторите 15 дни от месеца до 14-то число на следващия месец;

2) за стоките, за които е предвидено ползване на бандерол, производителите и вносителите внасят акциза чрез закупуване на бандероли от Министерство на финансите;

3)  за хазартни игри акцизът се внася предварително всяко тримесечие чрез закупуване на стикери;

4) за вносните стоки акцизът се внася от митническите органи в 3-дневен срок от събирането му.

Организация на акцизното облагане в България

Задължението за заплащане на акциз възниква от момента на осводождаване на акцизните стоки за потребление.

От заплащане на акциз се освобождават:

1) акцизни стоки, предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и техния персонал;

2) акцизни стоки, за които в международен договор е предвидено освобожадване от данъци, налози или други вземания;

3) акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е член на НАТО;

4) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски или други пратки, както личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос;

5) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки и кафе, внесени от ФЛ за собствени нужди;

6) акцизни стоки, предназначени за институциите на ЕС;

7) внасянето или въвеждането на други членки на ЕС на електроенергия и природен газ;

8)  внасянето или въвеждането от друга страна-членка на ЕС на кокс и въглища.

Определяне и заплащане на акциза

Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка. Данъчната основа за облагане с акциз се определя: за алкохола и алкохолните напитки  количеството хектолитри завършен продукт, с изключение на бирата (количеството хектолитри за градусите на Плато), етиловия алкохол (количество хектолитър чист алкохол). Данъчната основа за горивата - количество литри; за природния газ – топлопроводимост , измерена в гигаджаули; за кафето – количеството, измерено в килограми; за пури и пурети – количеството късове. Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз – продажната цена. Размерът на акцизните ставки за съответните акцизни стоки е посочен Закона за акцизите. Акцизът се начислява от:

¨         Лицензирания складодържател, на датата на която акцизът е станал дължим с издаване на съответния документ;

¨         Регистрираното лице – с издаване на данъчен документ за стоките, за които акцизът е станал дължим;

¨         Регистрирано лице – на датата на установяване на липса.

Регистрираните лица са длъжни да декларират начисления акциз за данъчния период с подаване на акцизна декларация. Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец. Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по Закона за акцизите до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или  регистрацията. Последният данъчен период обхваща  времето от началото на календарния месец, през който е прекратена регистрацията или лиценза до датата на прекратяването им.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG