Home Икономика ВИДОВЕ ДАНЪЦИ 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВИДОВЕ ДАНЪЦИ 3 ПДФ Печат Е-мейл

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

КОСВЕНИ ДАНЪЦИ-обект на облагане са оборотите на внос и износ,производството и реализацията на стоки.Утежняват доходите на субектите при тяхното изразходване чрез включване в цените.Така се получава двойно облагане на доходите-първо-при формирането им и второ- при изразходването им.Събирането на тези данъци става чрез включването им в цените на стоките.Това е основание да се приема ,че тук данъците се понасят от потребителите ,затова често се назовават като данъци в/у потреблението или в/у разходите??Обикновено с тези данъци се облагат предметите за масово потребление.Този вид данък има антисоциална същност.Би имал смисъл,ако се облагаше само консумацията на луксозни стоки.От друга страна облагането с тези данъци е предпоставка за рационализирането  и мотивиране,стимулиране към спестяване и натрупване .То е пропорционално,прогресията тук е неприложима.При този вид данъци не може да се осъществи връзка м/у обекта и субекта на данъка,защото облагането е реално ,а не лично,т.е. облагането не се свързва с някавки социално-икономически характеристики на данъкоплатеца.В тази група данъци се включват

1)данък в/у оборота-утвърждава се м/у двете световни войни.Идеята за въвеждането му принадлежи на Карл фон Сименс.Той възстановява стара идея ,която развива за така наречения брутен и нетен данък оборот.Корените са му акцизите и това е причина да бъде клаисифициран като един универсален акциз.Когато една държава изпадне в затруднение ,тя прибягва до повишаване на акцизите.Постига се по 2 начина

1)покачване на акцизите

2)разширяване обекта на облагане

Чрез 2) се е стигало до превръщането на акцизите в един глобален и универсален данък.На тази основа се ражда идеята за данък в/у оборота

С този данък се облага цялото количество на реализираната продукция,т.е. изчислява се в/у общия оборот на производството и реализирани стоки и услуги.Утвърждава се като главен данък в данъчната система.Включва облагането на обороти от продажби на стоки и услуги, от обороти на фондовите борси,вноса на стоки.,Стоките ,предназначени за инвестиция и за износ, не са обект на облагане.Облагането може да бъде едно- и многофазно.Еднофазното облагане е облагане само веднъж ,независимо от оборотите на стоката.При многофазното е характерно,че се облагат всички обороти,които извършва стоката при движението си към  крайния потребител и се получава т.нар.комулативен ефект,т.е. натрупване на данък в/у данък

Размерите на този данък могат да бъдат общи или еданакви за всички стоки или диференцирани.Този данък прераства в България като ДДС

1948-1987-данъкът в/у оборота няма характер на истински данък,а предсатвлява пасивна разлика м/у единните цени на едро и дребно

1988-1991(указ 56)-превръща се в реален данък  чрез определянето на този данък  в/у % от продажните цени на стоките От данъка в/у оборота бяха извадени акцизите и обособени в самостоятелна категория

април1991-април1994-промените в този данък са свързани с неговото преустройване в ДДС

_През този етап се извършва пълна либерализация на цените.В резултат на това данъкът в/у оборота и акцизите чрез тяхното прибавяне към цените се превърнаха в техен регулатор

_Последва окрупняване на данъчния размер

_Размерът на данъка се изчислява по формулата

данък=цена.(10,2,22)   ,  в крайна сметка 28,2

100-(10,2,22)

_Приложи се многофазност на данъчното облагане.(многофазен данък е и ДДС)

_Запазиха се необлагаемите стоки-стоки за износ и селскостопански стоки,,но се въведе облагане на инвестиционните стоки.

МОТИВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ:

1създаване чрез данъците възможност за стимулиране и въздействие в/у интересите за ускорено внедряване на техническия прогрес.Главно чрез изключване на материалните разходи от обекта на облагане .Фирмите ,в които съществува автоматизация ,е малък разходът за труд ,а ДС е дялът на живия труд и печалбата

2.съзадава възможност за обхващане на всички реализирани обороти на всички стадии от движението на стоката,т.е. всеобщност на данъчното облагане,което се постига чрез многофазното облагане

3.създава се възможност за реализиране на постоянни и повече приходи за бюджета на държавата

4.провеждане на взаимен контрол м/у търговците и тяхното начисляване и внасяне в приход на бюджета

5.икономически се въздейства на търговците за ускоряване реализацията на стоките,а реализацията влючва цена,печалба и данък

ДДС=20%

Етапи на движение      закупени средства    добавена        ДДС

На стоката                    и материали               стойност

1 Произв на суровини и матер           -----                        10                       2

2пр-во на полуфабрикати                    10                          30-->40              8-2=6

3пр-во на готова продукц                    40                          60-->100            20-8=12

4търг на едро                                        100                        20-->120            24-20=4

5търговия на дребно                            120                        30-->150            30-24=6

ИЗВОД:никакъв комулативен ефект

По отношение на изчисляванети са характерни два метода

1)пряк(събирателен)

разход за труда + печалба+ печалба ? +разходи за изплатени лихви,платени с приходите от лихва и приходите от участие

2)непряк(разпадателен)-може да се прилага в два варианта

-чрез приспадане стойността на предварителния оборот

-чрез приспадане данъка ,включен в стойността на предварителния оборот

В практиката се прилага последният метод

_Въвеждане на ДДС от 1.04.1994

Разлика м/у данък оборот и ДДС

1.облагаема данъчна основа-при ДО се облага цялата стойност на оборота,а при ДДС –само добавената стойност минус материалните  разходи

2.по отношение на данъчните размери     данъчен оборот 2,10,22

ДДС

Чрез единен данъчен размер се съзадват условия за последователно прилагане принципа за неутралност.Тя се създава и чрез единен подход към стоките и услугите на местното производство и внос

3.не се предвиждат никакви преференции(ДДС),налице са само някои свободни сделки

-експорта

-освободени са сделките по прехвърляне на земя

-финансовите услуги ,извършвани от банките ,са освободени  от данък

-застрахователните услуги(лични,имуществени)

-отдаване на земя под наем,на сгради или на части от тях

-образователни услуги,

-здравни услуги

-обществените  организации за сделки ,ако предметът им е получен от организацията като дарение

-хазартните игри

-прехвърлянето на предприятието като цяло(във връзка с приватизацията)

-услугите на адвокатите

-продажбата на билети без тази за вариетета и барове

-услугите на кооперация ,извършени със собствена техника на член кооператор

-прехвърляне на собственост в/у фуражно или хлебно зърно,предоставено като ресурс

-услуги по третиране на битови отпадъци

-непаричните вноски за увеличаване капитала на дружество

-даренията

-пощенските услуги

-сделките на БНБ по получаване и закупуване на злато

За 5 години са освободени набор от стоки ,тъй като плащането на данък за тези стоки ще увеличи цената им и с това и социалното напрежение.Това са *хляб,мляко,сирене,вода за населението,дърва,българска художесвтена литература ,одобрена от МНО,лекарствени средства по списък

4. правилото за т.нар регистрационен праг.При ДО данъчна регистрация липсва,тъй като данъци се плащат от всички,които извършват реализация на стоки.При ДДС  е характерно,че е задължителна данъчна регистрация,която се извършва при спазването на правилото за данъчния праг.Всички търговци,субекти или лица,които в последните 12 месеца са реализирали оборот под 75000 и тези ,които извършват само експорт на стоки и сделки с оборот под 50 000,данъчно не се регистрират и не им се начислява данък

5Включването на данъка в цените на стоките.Данъкът в/у оборота се включва в продажната цена с правило “под 100”,ДДС-“от 100”.Включването на ДДС в цената води до значителното и увеличаване

6Връзката на ДДС с акциза .При ДО бе характерно ,че акцизните стоки се облагат с акцизи ,а другите само с ДО .При ДДС облагаемата стойност включва начислените и внесени акцизи и мита  при вносните стоки

7 по отношение на определяне величината на данъка ,който полдежи на внасяне в бюджета .ДО за внасяне в бюджета се определя според стойността на реализираната продукция .При ДДС в бюджета се внася само разликата,която се получава като от начисления данък  при продажбата се приспада платеният и включен във фактурата данък при покупка на материали и суровини

Регистрираните по ДДС лица нямат интерес да закупуват стоки ,да заплащат услуги на нерегистрирани от закона лица ,тъй като се губи правото за заплащане на данъчния кредит

Нерегистрираните търговци са в нпривилигировано положение ,когато  купуват  от нерегистритани  търговци и са последни във веригата.

Различие във величината на данъчното задължение.Данъчното задължение се определя според реализацията на стоките,а при ДДС ДЗ се определя като разлика м/у следващия се данък като продавачи и платения данък като купувачи

Включеният във фактурата данък приема формата на данъчен кредит

ДАНЪЧНИЯТ КРЕДИТ представлява сумата от данъка ,включена в цените на сделките,по които регистрираното лице е получател.Това е сумата,която подлежи на приспадане от начисления данък при продажба на стоки от регистрираното лице или по сделките ,по които то е изпълнител

УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

1лицето да е регистриарно по ДДС

2данъкът да е начислен от регистриарано лице (или от митническите органи,когато става въпрос за вносни стоки) най-късно към датата на издаване на дан фактура или данъчното известие

3сделката,по която е начислен данъкът, да е облагаема

4начисленият данък е внесен в бюджета

5получената от внос стока следва да е за стопански цели(да се използва за извършване на облагаеми доставки)

6получателят на данъчния кредит да притежава данъчна фактура,митническа декларация

Не се получава данъчен кредит ,ако  :*стоките са обществени мероприятия или са отнети в полза на държавата

*за придобит мотоциклет или МПС с по-малко от 5 места,освен в случаите ,когато лекият автомобил се използва за стопанска дейност(такси).При потребителска нужда не се полага данъчен кредит

*за материалите,предназначени за поддръжка на мотоциклета

*ако стоката или услугата се извършва за освободени доставки

*стоката е отнета в полза на държавата или сградата е разрушена като незаконна постройка

Данъчният кредит (ДК)  се изчислява

ДК=ДАНЪК(начислен).К                               К=ОБД

Д

ОБД-суми на данъчните основи за извършените от регистрираните от      дан доставки,включително и износа и облагаемите доставки

Д-сума на данъчните основи на всички,извършени от лицето доставки,включително освободените

К-коефициент,коригиращ данъчния кредит

К=1-регистрираното лице не извършва освободени доставки

К<1 ДК за приспадане е по- малко от произведението м/у стойността на сделката с право на кредит и данъчния размер(20%)

К=0-рег лице няма нито облагаеми сделки,по които да е изпълнител,

нито сделки за износ

n";�wof���� nt-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:BG'>iii.           Конфискации – тежки имуществени или парични санкции при грубо нарушение на данъчни и други закони, както и при извършване на престъпления.

а������� �ия, която може да се използва в пласирането.Комбинацията между проектите за продажба и изчисленията за събиране на вземанията и има за резултат определянето на паричните постъпления.

Периодът на събиране на вземанията се определя по следния начин:

Брой на дните за кредит = Вземания /Продажби на кредит на ден

В повечето случаи фирмите не плащат в брой за всички стоки и услуги които придобиват.Принципите по принцип се плащат по сметка и съществува забавена връзка между разходите и паричните плащания.Времето необходимо за изплащане по сметка на дадена покупка може да се получи по следния начин:

Брой на дните за покупка = Платени сметки /Среднодневни покупки

Формиране на паричния бюджет на фирмата - паричния бюджет представлява детайлен отчет, който отразява паричните приливи и отливи.Той дава възможност да се определят финансовите и инвестиционните потребности на фирмата.Чрез него могат да се сравнят действителните и планираните потоци.Паричните потоци във фирмата са резултат от продажбите и събиране на вземания, решенията на финансиране - конверсия на заеми и инвестиционни решения - продажба на активи и доход от пазарни ценни книжа.

Важен въпрос е балансирането на бюджета - по принцип постъпленията трябва да бъдат равни на плащанията.Когато постъпленията надвишават плащанията има повече наличности, които могат да бъдат използвани за изплащане на заеми към банката, ако има такива или да инвестира в пазарни ценни книжа.

Прогнозирането на паричните постъпления имат срок няколко месеца, защото върху нейното движение може да окажат влияние икономически, пазарни и други фактори.

Технология на анализа на финансовото състояние - съществена част от информацията, необходима за съставяне на бюджета се съдържа в баланса на фирмата.Балансът е проектиран за бъдещ период от време и обхваща активите и пасивите.Известен е като предварителен баланс и се използва за приготвяне на т.нар.предварителни отчети за приходите.Той показва състоянието на приходите за бъдещ период и обхваща приходите и разходите.Взети заедно данните подпомагат определянето на фирмените потребности за финансиране и инвестиране.Във финансовата практика са известни 2 начина за проектиране на финансовото състояние:

- Анализ на сметките - той започва с паричния бюджет.Необходимо е вграждане на ограничения в бюджета, което води до предположението, че ще се подържа всеки месец коефициент на обща ликвидност 2.

- Процент на продажбите - характеризира се с това, че се използват историческите взаимовръзки между продажбите и всяка от останалите сметки в отчета за дохода и между продажбите и всяка от останалите сметки в баланса.Неудобство на този метод, е че използва сметките във финансовите отчети.

Дългосрочно финансово планиране - технологията на дългосрочното финансово планиране е подобна на тази, която се използва при съставянето на текущия бюджет.Разликата е в това, че се прави за по-дълъг период в бъдещето и с по-малко детайли .За дългосрочните планове е характерно, че трябва да бъдат периодично оценявани.При дългосрочното планиране вниманието се насочва към капиталовата структура - дълг и акционерен капитал.

Финансово моделиране - представлява комбинация от взаимовръзки извън изчисленията, използвани при сглобяването на паричния бюджет и примерните отчети.

Текущите парични постъпления и плащания са зависими от прогнозата на продажбите за бъдещи периоди.Поради това промяната на прогнозните продажби изменят паричните постъпления и плащания.Моделирането на връзките, отразени в паричния бюджет и примерните финансови отчети би могло да продължи докато се представят всички взаимовръзки.Наличието на всичките връзки предполага наличието на финансовия модел.При разиграването на модела мениджърите могат да видят последствията от своите решения.

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране - при съставянето на бюджетите може да се направят няколко основни извода:повечето фирми започват планирането с прогнози за продажби;използва се историческа информация за да се прогнозират продажбите и разходите.

Необходимите изменения в технологията на финансовото планиране на фирмата трябва да се съобразяват с това, че:голям брой фирми приемат формални бюджетни програми, намалява ролята на борда на директорите при одобряване на бюджетите, стратегията става все по централизирана, осъвременяването на дългосрочните планове.Финансовото планиране дава възможност  за формулиране на следните извода:

- целта на финансовия мениджър е да максимизира богатството на акционерите

- финансовото планиране обединява решенията, действията и целите с прогнозите за продажбите на фирмата

- паричния бюджет служи за координиране на инвестиционните решения

- дългосрочното планиране е по-малко детайлно, но не и по маловажно

- финансовото моделиране е полезен инструмент за разглеждане на голям брой взаимовръзки, които съществуват във финансовото планиране.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG