Home Икономика ФИНАНСОВО ПЛОНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ФИНАНСОВО ПЛОНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

ФИНАНСОВО ПЛОНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

Коефициенти за платежоспособност на фирмата - платежоспособността на фирмата е изражение на нейната способност да изплаща своите дългове и по-точно нейните средно и дългосрочни дългове.Тя се анализира на базата на чисти оборотни капитали (ЧОК).

ЧОК като показател за платежоспособността на фирмата

- коефициент на стабилно финансиране на оборотния актив с ЧОК

ЧОК

----

Оборотен актив

- коефициент сравняващ ЧОК със запасите

ЧОК / Запаси- ако ЧОК покриват изцяло запасите, това означава, че фирмата финансира своите кредити с ликвидности и краткосрочни дългове

- степента на обездвижване на постоянни капитали

Постоянен капитал / Финансов актив

- разновидност на предходния

Постоянен капитал + Амортизации / Брутен недвижим актив

Коефициенти на финансова независимост на фирмата - определят се на базата на структурата на пасива на баланса и структурата на постоянните капитали

- коефициент на финансова независимост

СКл/ Изискуем пасив- колкото по-голям е коефициента толкова по независима е фирмата

- коефициент, който позволява да се измерят границите на финансово обособяване на фирмата за даден период

Глобално самофинансиране/ Изискуем пасив

Собствен капитал / Средно и дългосрочен дълг - желателно е коефициента да не бъде по-малък от 1-ца

или  Собствен капитал/ Постоянен капитал   - да не е по-малък от 1-ца

- коефициент на дългосрочна финансова независимост

Резерви/ Постоянен капитал

- допълнение към коефициентите

Оборот/ Изискуем пасив

Чист резултат/ Лихви по средно и дългосрочни заеми

Чист резултат + Финансови разходи/ Собствен капитал + Задлъжнялост

Чиста задлъжнялост/ Брутен оборот

- коефициент на дългосрочна финансова задлъжнялост

Изискуем пасив / Общ актив

4.Коефициенти за ликвидността на фирмата - ликвидността на фирмата е изражение на нейната способност да изплаща своите краткосрочни дългове, благодарение на текущите си постъпления.

- коефициент на краткосрочна задлъжнялост

Текущ актив / Текущ пасив

- коефициент на парични средства

Пари+Пазарни ЦК+Вземания от клиенти/ Текущи пасиви

- коефициент на непосредствена ликвидност

Активи в налични / Текущи пасиви - ако коефициента е по-малък от 1-ца затрудненията са

големи

- коефициент на обращаемост на запасите в търговските фирми

Потребни през годината основни суровини / Среден годишен запас от основни суровини

- коефициент на обращаемост на крайните продукти

Себестойност на продадени продукти / Запаси

- коефициент на обращаемост на запасите(в промишлени фирми)

Годишни продажби/ Запаси

- коефициентът скорост на обръщение на запасите

Оборот/ Запаси  или       Оборот/ Текущи активи

- коефициент на обращаемостта на кредитът-клиента

Годишни продажби, включително косвени данъци/ Кредити отпуснати в края на годината

- коефициент на обращаемостта на дълговете към доставчиците

Покупки, включени косвени данъци/ Доставчици+Полици за плащане

- коефициент на обращаемост на собствени капитали

Годишни продажби без косвени данъци / Собствен капитал- показва колко пъти в годината могат да се използват собствени капитали

Коефициент на рентабилност на фирмата - определящо значение имат три основни величини - разходите, цените и печалбите.Разходите зависят от решението на предприемача.Цената е резултат от разходите, които се налагат на управлението.Печалбата е резултат и цел на финансовото управление на фирмата.

Коефициенти на чистата рентабилност - рентабилността измерва способността на фирмата да получава печалба от своята дейност.Главната цел на фирмата е осигуряване на достатъчна Ре на инвестираните капитали.

- глобален коефициент на рентабилност

Чиста печалба/ Собствен капитал x 100

Ориентир за Ре на собствени капитали е пазарния лихвен процент.Ако той е по-висок от процента на вътрешната Ре фирмата не може да приеме инвестиционния проект и обратно.Ре е възвращаемост на инвестираните собствени капитали.

СК=ЧОК+ресурси с които се финансира фиксирания актив - средно и дългосрочни дългове

- коефициент на икономическа рентабилност на постоянни капитали

Чист резултат+Финансови резултати/ Постоянен капитал

- коефициент на рентабилност на акционерния капитал

Чиста печалба преди данъка/         Акционерен капитал

или Дивидент от акции/ Акционерен капитал

- коефициент на бенефисно поле

Продажби - Разходи / Продажби; Чист доход / Оперативни приходи;

Продажби - Променливи разходи - Фиксирани разходи/ Продажби

- коефициент на обращаемостта на актива

Продажби / Актив * Оперативни приходи/ Актив

- коефициент на задлъжнялост

Дълг/ Актив

Рентабилност и самофинансиране - общия капацитет на самофинансирането зависи от амортизационната политика.

- общ капацитет на самофинансиране

Общ капацитет на самофинансиране/ Чисти продажби(СК) x 100

- коефициент на чисто самофинансиране

Капацитет на чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци

Чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци

- коефициент на чиста печалба

Чиста печалба/ Продажби без косвени данъци

- коефициент на ритъма на Амортизации

Годишни амортизации/ Фиксиран актив

- коефициент на продажби по отношение на лихвите и амортизациите

Чиста печалба преди данъка + Годишни амортизации/ Годишни продажби без косвени данъци

Борсова рентабилност

*             Пазарна цена на акцията / Печалбата от акцията x 100

- борсова капитализация

*             Печалба от акция / Пазарна цена на акцията x 100

- Печалба от акциите

*             Реалната печалба на обикновените акционери/ Броя на емитираните обикновени акции

- коефициент на паричен дивидент

*             Дивидент от акцията/ Печалбата на акцията x 100

Рентабилност и добавена стойност - добавената стойност е равна на разликата между величината на производството и величината на потреблението на стоки и услуги доставени отвън.Добавената стойност включва следните елементи:персонални разходи, финансови разходи, печалби оставени за резерви и дивиденти, амортизационни вноски, данъци без оборотните.

*             Добавената стойност без оборотни данъци / Оборот без оборотни данъци x 100

*             Резерви+Амортизации / Добавена стойност x 100

Коефициенти за възвращаемост

- обща възвращаемост на активи

Чист доход+Финансови разходи/ Актив

- възвращаемост на собствени капитали

Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал

- възвращаемост от инвестиции

Текуща печалба/ Инвестиции

Финансова стратегия на фирмата - в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те трябва да инвестират в проекти имащи положителни нетни стойности.В тази насока трябва да насочим вниманието към анализ на:

- сравнителното и конкурентно предимство на фирмата - фирмата би могла да притежава конкурентно предимство поради бариерите по пътя на други фирми опитващи се да навлязат в същия пазар.Самата фирма също би могла да създаде бариери за навлизане - патенти.

- стратегията и максимума на богатство - стратегията много често е насочена към фирмените стоки и услуги - да се произведе с най-добро качество при най-ниски разходи.Набляга се върху продуктивно качество и разходи.В този случай стратегията не противоречи  на целта за максимално богатство на собствениците.При максимално богатство вниманието се насочва към печалба и рисковете на бъдещите парични потоци за собствениците на фирмата.Стратегията на придобиване на конкурентно или сравнително предимство съответства за целта за максимизиране на богатството на акционерите.

Финансово планиране и съставяне на бюджет - финансовата стратегия предопределя целта на фирмата, стратегическия план описва как фирмата да достигне до нея.За стратегическия план е характерно ресурсното разпределение.За да се постигнат инвестиционните цели на една фирма е необходимо да се използва финансовото планиране като инструмент на разпределение на ресурсите.Финансовото планиране е необходимо по няколко причини:

- то помага на мениджърите да оценят въздействието на определена стратегия върху финансовото положение на фирмата, върху нейните парични потоци, декларираните приходи и нуждата от външно финансиране.

- при разработването на финансов план фирменото управление придобива възможност да реагира на време на промените в пазарните условия

-създаването на финансов план води до облекчаване дейността на мениджърите при разработването на обмените присъщи на инвестиционните планове и на плановете за финансиране.Фирменият план за инвестиране и самото финансиране обуславят финансовото планиране на фирмата.Инвестиционният план се разработва за да се посочат нужните капитали и източниците за тяхното придобиване.Във връзка с това се разработва бюджет, който представлява съвкупност от детайли характеризиращи парите в брой, които превишават ежедневните потребности.Бюджетът е: 1/краткосрочен - по-малък от 1година; 2/дългосрочен - от 3 до 5 години.

Съставянето на бюджета включва "съединяване" на финансовите и инвестиционни стратегии, така че финансовия мениджър да определи инвестициите, които биха могли да бъдат направени и начина на тяхното финансиране.Съставянето на бюджета започва 4 - 6 месеца преди края на текущия финансов период.

Прогнозиране на продажбите - финансовото планиране насочва вниманието към правенето на прогнози на продажбите.Неправилните продажби, биха могли да доведат да липси в складовата наличност, неадекватно споразумение за краткосрочно финансиране.Прогнозирането на продажбите води до предвиждане на очакваните парични потоци.Прогнозите не винаги са сигурни т.е. влияят различни икономически, пазарни и индустриални условия.Прогнозирането на продажбите е възможно при наличието на регресивен анализ.Предвиждането на продажбите би могло да се осъществи с помощта на регресия т.е. да се екстраполират бъдещите продажби въз основа на тенденцията в минали продажби.В случай, че финансовият мениджър използва интерпретации за него трябва да вземе под внимание следните условия: използване на исторически данни за предвиждането на бъдещето; периодът, за който се изчислява регресията; достоверността на изчисленията; времевия период и други.

Съставяне на бюджета на фирмата - това е процедура, която включва анализиране на паричните потоци , проектираните отчети за приходи и проектираните балансови отчети.По-голяма част от фирмите използват кредит.Това е причината между паричните потоци и нетния доход да липсва съвпадение.Паричните потоци се определят от счетоводната информация за приходите и разходите.Проектирането на продажбите осигурява информация, която може да се използва в пласирането.Комбинацията между проектите за продажба и изчисленията за събиране на вземанията и има за резултат определянето на паричните постъпления.

Периодът на събиране на вземанията се определя по следния начин:

Брой на дните за кредит = Вземания /Продажби на кредит на ден

В повечето случаи фирмите не плащат в брой за всички стоки и услуги които придобиват.Принципите по принцип се плащат по сметка и съществува забавена връзка между разходите и паричните плащания.Времето необходимо за изплащане по сметка на дадена покупка може да се получи по следния начин:

Брой на дните за покупка = Платени сметки /Среднодневни покупки

Формиране на паричния бюджет на фирмата - паричния бюджет представлява детайлен отчет, който отразява паричните приливи и отливи.Той дава възможност да се определят финансовите и инвестиционните потребности на фирмата.Чрез него могат да се сравнят действителните и планираните потоци.Паричните потоци във фирмата са резултат от продажбите и събиране на вземания, решенията на финансиране - конверсия на заеми и инвестиционни решения - продажба на активи и доход от пазарни ценни книжа.

Важен въпрос е балансирането на бюджета - по принцип постъпленията трябва да бъдат равни на плащанията.Когато постъпленията надвишават плащанията има повече наличности, които могат да бъдат използвани за изплащане на заеми към банката, ако има такива или да инвестира в пазарни ценни книжа.

Прогнозирането на паричните постъпления имат срок няколко месеца, защото върху нейното движение може да окажат влияние икономически, пазарни и други фактори.

Технология на анализа на финансовото състояние - съществена част от информацията, необходима за съставяне на бюджета се съдържа в баланса на фирмата.Балансът е проектиран за бъдещ период от време и обхваща активите и пасивите.Известен е като предварителен баланс и се използва за приготвяне на т.нар.предварителни отчети за приходите.Той показва състоянието на приходите за бъдещ период и обхваща приходите и разходите.Взети заедно данните подпомагат определянето на фирмените потребности за финансиране и инвестиране.Във финансовата практика са известни 2 начина за проектиране на финансовото състояние:

- Анализ на сметките - той започва с паричния бюджет.Необходимо е вграждане на ограничения в бюджета, което води до предположението, че ще се подържа всеки месец коефициент на обща ликвидност 2.

- Процент на продажбите - характеризира се с това, че се използват историческите взаимовръзки между продажбите и всяка от останалите сметки в отчета за дохода и между продажбите и всяка от останалите сметки в баланса.Неудобство на този метод, е че използва сметките във финансовите отчети.

Дългосрочно финансово планиране - технологията на дългосрочното финансово планиране е подобна на тази, която се използва при съставянето на текущия бюджет.Разликата е в това, че се прави за по-дълъг период в бъдещето и с по-малко детайли .За дългосрочните планове е характерно, че трябва да бъдат периодично оценявани.При дългосрочното планиране вниманието се насочва към капиталовата структура - дълг и акционерен капитал.

Финансово моделиране - представлява комбинация от взаимовръзки извън изчисленията, използвани при сглобяването на паричния бюджет и примерните отчети.

Текущите парични постъпления и плащания са зависими от прогнозата на продажбите за бъдещи периоди.Поради това промяната на прогнозните продажби изменят паричните постъпления и плащания.Моделирането на връзките, отразени в паричния бюджет и примерните финансови отчети би могло да продължи докато се представят всички взаимовръзки.Наличието на всичките връзки предполага наличието на финансовия модел.При разиграването на модела мениджърите могат да видят последствията от своите решения.

Практически аспекти на бюджетното и финансово планиране - при съставянето на бюджетите може да се направят няколко основни извода:повечето фирми започват планирането с прогнози за продажби;използва се историческа информация за да се прогнозират продажбите и разходите.

Необходимите изменения в технологията на финансовото планиране на фирмата трябва да се съобразяват с това, че:голям брой фирми приемат формални бюджетни програми, намалява ролята на борда на директорите при одобряване на бюджетите, стратегията става все по централизирана, осъвременяването на дългосрочните планове.Финансовото планиране дава възможност  за формулиране на следните извода:

- целта на финансовия мениджър е да максимизира богатството на акционерите

- финансовото планиране обединява решенията, действията и целите с прогнозите за продажбите на фирмата

- паричния бюджет служи за координиране на инвестиционните решения

- дългосрочното планиране е по-малко детайлно, но не и по маловажно

- финансовото моделиране е полезен инструмент за разглеждане на голям брой взаимовръзки, които съществуват във финансовото планиране.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG