Home Икономика Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество ПДФ Печат Е-мейл

Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество.

Печалбата е положителният финансов резултат от функционирането на търговското дружество за определен период от време. Оперативна печалба /печалба от дейността/ е положителната разлика между приходите от дейността и разходите по дейността. Положителният финансов резултат преди данъчното облагане с данък върху печалбата наричаме “счетоводна печалба”. Положителният финансов резултат след данъчното облагане с данък върху печалбата наричаме “балансова печалба”.

Оценката на финансовото състояние на търговското дружество се прави както за целите на финансовия мениджмънт, така и от гледна точка на външни лица - инвеститори, кредитори, доставчици. В зависимост от целта на анализа и достъпа до счетоводни данни, се изчисляват показатели на база на различна по степен на детайлизираност информация. Използват се показатели /коефициенти/ за оценка на финансовото състояние, които позволяват да се направи сравнение с други търговски дружества за същия период или със същото дружество за предходни периоди. Така се постига сравнителна оценка на финансовото състояние на анализираното дружество. Определя се дали неговото финансово състояние е по- добро или по- лошо в сравнение с други дружества; със средното за отрасъла; със средното за страната. Оценява се дали финансовото състояние се подобрява или се влошава, като се съпоставят показателите за няколко последователни периода.

Показателите са в пет групи и позволяват да се направи оценка на пет различни аспекта на финансовото състояние:

-  рентабилност;

- обръщаемост на активите /ефективност/;

-  финансов риск;

- ликвидност;

- показатели за пазарно представяне /пазарни коефициенти/.

Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност се изчисляват на база на печалбата. В зависимост от целите на анализа може да се работи с всеки един от показателите за печалба: печалба от дейността; печалба преди лихви и данъци; печалба преди данъци; нетна печалба.

Показател за рентабилност на продажбите=

Печалба : Нетни приходи от продажби

Най- често се работи с " печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и данъци" Този показател дава информация за печалбата, която се съдържа в един лев приход от продажби. Оценката на дружеството трябва да се направи, като се направи сравнение с други търговски дружества със същите мащаби на дейността в същия отрасъл.

Икономическа рентабилност / рентабилност на активите/=

Печалба : Средна стойност на активите

Най- често се работи с " печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и данъци". Средната стойност на активите се изчислява като средна хронологична величина. За опростяване може да се приложи и метода на изчисляване на средна аритметична, като се вземат стойностите по баланса в началото и в края на периода.

Показателят дава информация за възвръщаемостта на капитала, вложен в активи, независимо от начина на финансиране.

Финансова рентабилност / рентабилност на собствения капитал/=

Печалба : Средна стойност на собствения капитал

Най - често се работи с показателя "нетна печалба". Средната стойност на собствения капитал се изчислява по балансите както при предходния показател.

Показатели за ефективност /обръщаемост на активите/

Коефициент на обръщаемост на вземанията=

Нетни приходи от продажби : Среден размер на дебиторската задлъжнялост

Вземанията зависят от общия обем на продажбите, процента на продажбите на кредит, срока на търговския кредит, кредитоспособността на клиентите.

Среден период на събиране на вземанията =

360 : Коефициент на обръщаемост на вземанията

Коефициент на обръщаемост на материалните запаси=

Продажби по себестойност[1]: Среден размер на материалните запаси

За да се отчетат промените в стойността на запасите в рамките на разглеждания период се препоръчва да се изчислява среден размер като средна хронологична величина.

Продължителност на един оборот в дни =

360 : Коефициент на обръщаемост

Този показател дава информация за средния период от постъпването на материалния запас до продажбата. По този начин се постига възможност за съпоставка с периода на покриване на текущите задължения.

Коефициент на обръщаемост на нетния оборотен капитал=

Нетни приходи от продажби : Среден размер на нетния оборотен капитал

Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал

Нетни приходи от продажби : Среден размер на краткотрайните активи

Коефициент на обръщаемост на активите =

Нетни приходи от продажби: Средна стойност на активите

Коефициент на обръщаемост на дълготрайните активи =

Нетни приходи от продажби: Среден размер на дълготрайните активи по баланса.

Показатели за финансов риск

Коефициент на обща задлъжнялост= Пасиви : Активи

Показател ДД/СК = Дълг по дългосрочните заеми : Собствен капитал;

Показател ДД/ (ДД+СК) = Дълг по дългосрочните заеми : (Дълг по дългосрочните заеми +Собствен капитал);

Показател ДД/А = Дълг по дългосрочните заеми : Активи

Коефициент на покритие на разходите за лихви = (ППД + Лихви по кредити) : Лихви по кредити;

Коефициент на покритие на плащанията по кредити = (НП + Лихви по кредити) : (Лихви по кредити +Погашения по главниците)

Показатели за ликвидност

Ликвидността на предприятието е характеристика, която показва неговата способност да посреща без затруднения своите текущи плащания. Търговското дружество ежедневно извършва различни плащания за уреждане на своите задължения към доставчици, банки, персонала, бюджета, социалното осигуряване, здравното осигуряване. За да извършва плащанията без забавяне, са необходими достатъчно парични средства и активи, които бързо ще се превърнат в пари. Ако възникне недостиг от парични средства, предприятието ще бъде принудено да търси спешни и, следователно скъпи банкови кредити или да продава спешно и, следователно  евтино, свои активи. Затова е изключително важно да се осигури необходимата степен на ликвидност. Ликвидността се анализира в два аспекта:

- към момента на оценяване - като съотношения между бързоликвидни активи и текущите пасиви;

- в динамика - като взаимна връзка между сроковете на превръщане на бързоликвидните активи в парични средства и сроковете на плащане на задълженията.

Показател за текуща ликвидност =

Краткотрайни активи : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

Показателят за текуща ликвидност показва до каква степен се покриват краткосрочните / до една година/ задължения с материалните запаси, вземанията, краткосрочните инвестиции и паричните средства.Ликвидността се влияе от разнообразни фактори:

- отрасъла /дейността/

- големината на предприятието;

- състоянието на икономиката като цяло.

Затова най- правилно е да се направи сравнителна оценка:

- да се сравни със средната стойност на показателя за съответната група търговски дружества /малки, средни или големи/ за същия отрасъл и за същия период;

- да се сравни със стойностите на  показателя за същото дружество за няколко последователни периода.

Минималната граница за показателя е 1, защото, ако показателят е по- малък от единица, това показва, че нетния оборотен капитал на предприятието е отрицателен.

Показател за бърза ликвидност =

(Краткотрайни активи - Материални запаси) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

При този показател от краткотрайните активи се изваждат материалните запаси, защото те, по правило/ са най- ниско ликвидната им част.

Показател за незабавна ликвидност =(Краткотрайни активи - Материални запаси - Вземания ) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

При този показател се изчислява съотношението между краткосрочните инвестиции и паричните средства, от една страна, и краткосрочните задължения, от друга страна.

Показател за абсолютна ликвидност =

Парични средства : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

Показателите за ликвидност се основават на тясната връзка и зависимост между краткотрайните активи и текущите пасиви. Те, обаче, не са достатъчни за разкриването на възможностите на предприятието да извършва нормално и без забавяне своите плащания. Необходимо е да се извърши  анализ на обръщаемостта на оборотния капитал и факторите, които я определят.

Показатели за пазарно представяне /само за публичните акционерни дружества/

Показателите за пазарно представяне се изчисляват на база на пазарната цена на акциите на публичното акционерно дружество. Те показват как инвеститорите оценяват финансовото състояние, риска и възможностите за растеж на акционерното дружество.

Показател "цена / печалба" Изчислява се като цената на една акция се дели на нетната печалба на една акция. Това е основният показател за пазарно представяне. Той показва колко пъти повече е цената на акцията в сравнение с нетната печалба.

Показател "цена/ дивидент"Изчислява се като цената на една акция се дели на дивидента на една акция.

Показател "цена / активи" Изчислява се като цената на една акция се дели на стойността на активите на една акция.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG