Home Икономика ИНФЛАЦИЯ СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ, ПОСЛЕДИЦИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИНФЛАЦИЯ СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ, ПОСЛЕДИЦИ ПДФ Печат Е-мейл

ИНФЛАЦИЯ – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ, ПОСЛЕДИЦИ

Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен.

Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите.

Главните причини за инфлацията са:

-          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП;

-          увеличаване на бюджетния дефицит;

-          увеличаване скоростта на паричното обръщение;

-          външна обезценка на валутите и др.

Но инфлацията е сложно и многофакторно явление. Обикновено за инфлация се говори, когато се наблюдава видимо обезценяване на паричната единица, което намира израз в повишаване индекса на цените. Обезценката в този случай е над нормалното и продължава през дълъг период. М. Фридмън определя инфлацията предимно като устойчиво и продължително нарастване на цените. Когато е налице инфлация + спад в икономическия растеж и увеличаване броя на безработните говорим за стагфлация.

Водещи съвременни теории за инфлацията

Съвременните теории за инфлацията са в две основни направления развивани от монетаристите и кейнсианците.

Според монетаристите инфлацията е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато ПП се повишава “монетарен импулс”. За М. Фридмън инфлацията е едно устойчиво и непрекъснато нарастване на цените, паричен феномен, предизвикан от излишъка на пари по отношение на пр/денята инфлация. Според М. Фридмън и последователите му “монетарния импулс” има информационни въздействие, но в краткосрочен план.

За Дж. Кейнс и последователите му инфлацията възниква в реалния сектор (а не като паричен финомет) като свръхтърсене на стоки и услуги. Повишава се платежоспособното търсене в сравнение с предлаганата на пазара продукция. Размяната между тези две величини е “инфлационната ниша”.

Е. Хансен приема инфлационните процеси като резултат от измененото парично търсене. Той разглежда инфлацията като стихийна и производна. Произвадната инфлация се свързва с наличието на излишно търсене, а причината за стихийната инфлация са индексацията на доходите.

Общото е разглеждането на инфлацията като процес на обезценка на парите (повишаване на цените), нарушаване процеса на паричното обръщение и диспропорции в системата на възпроизводството.

Разновидности на инфлацията

 1. Според темпа на обезценка
 2. Умерена инфлация – тази при която годишното увеличение на цените е до 10%. Тя има стимулиращ ефект върху икономическия растеж.
 3. Галопираща инфлация – покачването на цените е от 20 до 200% годишно. В резултат на това се намалява силно покупателната сила на парите.
 4. Хиперинфлация – повишението на цените е с 50% месечно в продължение на 1 година.

Подобно е разграничаването на инфлацията на:

 1. Инертна – когато равнището на цените се покачва равномерно и постоянно, но в малки размери (например 2-3% годишно).
 2. Пълзяща – общото равнище на цените бавно расте (до 3- 3,5% годишно). Има стимулиращо въздействие върху икономиката.
 3. Галопираща инфлация
 4. Хиперинфлация

Инфлацията може да се разглижда и като:

 1. Балансирана – цените се покачват равномерно, а реалните доходи не се променят
 2. Небалансирана – цените нарастват с различна скорост, намалява се покупателната сила на парите, спестяванията се обезценяват и др.

Инфлацията бива още:

 1. Администрирана – проявява се на микроравнище – постепенно повишаване на цените на някои субекти по време на растеж и поддържането им по време на рецесия.
 2. Секторна инфлация – базира се на допускането, че цените на стоките са нееластични в посока към понижение, поради което се получават различия в отделните сектори на икономиката.
 3. Структурна инфлация – подобна на 2
 4. Парични фактори – изразява се в прекомерно платежоспособно търсене. Съвременната инфлация все по-често се проявява като следствие от държавната намеса (ПП). В пълния модел на ПП могат да се включат 9 фактора:

Инфлационни фактори

а) Коефициент на минимални задължителни резерви – има обратно пропорционална връзка с ПП.

б) незаемната парична база (съвкупност от банкноти в обръщение, монетите и резервите на банките при ЦБ) – има правопропорционална връзка с ПП.

в) сконтовия% - влияе обратнопропорционално върху ПП

г) богатството – с увеличаване на реалните доходи, нараства и сумата на депозитите. Това води до увеличаване на паричния мултипликатор и съответно на ПП.

д) незаконната дейност – води до намаляване на мултипликатора и свиване на ПП.

е) увеличаването на Л% на транзакционните депозити привлича повече депозити, увеличава се паричния мултипликатор и ПП

ж) банковата паника – рязко се ограничава ПП, увеличава се делът на наличните пари.

з) отлив на депозити – ограничава ПП

и) увеличеният пазарен ЛП – подтиква банките да печелят повече, без увеличено ПП.

Съществува и определена връзка между бюджетния дефицит и инфлацията. При определени обстоятелства като инфлационен факор може да се разглида и обменния курс на валутата – особено при системата на плаващи валутни курсове и пасивен платежен баланс на страната.

 1. Непарични фактори – възникват при обръщението на реалните икономически блага. Тук се отнасят ролята на монополите и монополното ценообразуване за предизвикване на инфлационни процеси. Допълнителен инфлационен фактор може да бъде самия начин за ценообразуване, чрез т.н. разходно-калкулативен модел. Непаричен инфлационен фактор може да бъде повишаването на номиналната и реалната заплата. Друг инфлационен фактор е увеличаването на експарта с по-бързи темпове от нивото на вноса.

Последици от инфлационните процеси

Последиците от инфлацията са различни и многопосочни – от стимулиращия ефект на нормалната инфлация до тежките последици от хиперинфлацията. Увеличената инфлация паралелно с повишената безработица води до т.н. стагфлация. Инфлацията оказва значително и отрицателно влияние върху спестяванията и доходите на населението. В определени случаи дори се обезмисля спестяването. При голяма инфлация е незъзможно номиналния ЛП да осигури достатъчна доходност. Влиянието на инфлацията зависи от това дали е балансирана или небалансирана и дали е предвидена или не е предвидена.

Голяма е тежестта, която инфлацията стоварва върху хората с фиксирани доходи. Инфлационното бреме е по-голямо при по-висока степен на небалансирана и непредвидена инфлация.

Инфлацията е изгодна за длъжниците, тъй като стопява техните дългове към кредиторите. Тя е изгодна и за спекулантите, които рязко и необосновано повишават цените на стоките и услугите.

Антиинфлационна политика

 1. Измерване на инфлацията – практически се осъществява чрез ценовите индекси като съотношение между сегашната цена за една и нейната предишна цена. Най-често инфлацията се изчислява на базата на стоки. И с
 2. формулата:

И = Ц1 - Ц0

Ц0

И – процентния измерител на инфлацията

Ц1 – индексът на потребителските стоки през текущата година

Ц0 – индексът от предшестващата година

За основен измерител на инфлацията обикновено се приема дефлаторът на БВП. Ценовото равнище е показател за величината на цените от определената базова година. Ценовият индекс е показател за измерване на ценовото равнище, а дефлация ще има при движение на ценовото равнище надоло.

 1. Същност и особености на антиинфлационната политика – може да се провежда от органите на изпълнителната власт, от ЦБ и от икономическите субекти.

Антиинф. п-ка може да се прояви като:

- Последваща – предприемат се мероприятия и действия, насочени към регулирането на вече появили се инфлационни процеси.

-          Превантивна – възможно е да се осъществяват такива мероприятия, които да възпрепятстват, минимизират или отложат появата на инфлация.

Кейнсиянската антиинфл. п-ка прекомерно залага на регулиране на потреблението и обръщението, а не на производството. Особено неприложима е при стагфлация.

Монетаристите препоръчват контрол върху паричната маса като основно средство срещу инфлацията.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG